Oppdatert: 2.Juni 2018
2.Juni 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1085736
Siden 14 mars 2013
Innovator to UK
Sist oppdatert: 02.06.2018 | Opprettet: 02.06.2018
Agreement on wages and working conditions for MDN employees in connection with the Mærsk Innovator yardstay in the UK and Innovator Resource Pool 

We have now signed an agreement on wages and working conditions for MDN employees in connection with the Mærsk Innovator yardstay in the UK and Innovator Resource Pool. The agreement is enclosed.

Yesterday, the company sent out an info on the situation that describes the situation well. So, we have thus agreed, after long discussions and meetings during the recent months. There have been many rumors about new contracts, changes to contracts, etc. Indeed, it seems that most rigs that have been operating on the Norwegian Continental Shelf have been involved. But now the company has decided to set a line for speculations.
It is expected that Innovator will go to the UK during July. Many of the crews from Innovator will follow at the transit and during the yardstay in the UK. This period is expected to take about 6 weeks. The Agreement will be identical to as if you were working on the Norwegian Continental Shelf. So, we bring along the Collective Agreement to UK. When the individuals are done in the UK, they will be transferred to the "Innovator Resource Pool", as described below. If you are asked to work in the UK when you are being transferred to "Innovator Resource Pool", it will on voluntary basis if you accept to work in the UK.

The remaining crew onboard Innovator who does not join the move to the UK is transferred to an "Innovator Resource Pool". The difference between the current fixed rotation is that there will be a deviation in outbound / homebound travels. The week you normally travel offshore according to your normal schedule will not necessarily be on the same day as before, but it may be Tuesday, Wednesday or Thursday. Any additional work will be compensated according to the Collective Agreement. The Agreement also states that when you normally are finishing working in UK (about 6 weeks from July), it will be voluntary to travel to the UK within the "Innovator Resource Pool".

During the period from Innovator goes to the UK and until the crew appears to be finally set with Inspirer in Bergen/Egersund, we see few changes for the other units. This work is expected to be completed in November. Intrepid were supposed to be in hotel mode from July / August, but the rig takes on a small drilling job for AkerBP, thus the downsizing of the crew is delayed accordingly. However, this is included in all overall calculations.

All work in the UK comes with a tax guarantee. The memo on the subject will be submitted when prepared. This means that you do not have to pay more taxes in connection with your stay in the UK than you were supposed to pay if you had continued working on the NCS.

All of these scenarios are included in the agreement we have signed. This means that the number of our 97 colleagues who received notice of termination in winter/spring are greatly reduced. 74 of those who should be terminated will retain their jobs. This we have done considering an agreement for Inspirer in Bergen/Egersund and with a sharp increase in the regular Competence Pool (50-60 persons).

All in all, we are pleased. We have reduced redundancies with about 74 good colleagues, unfortunately, about 20 others lose their jobs.

Below we have pasted the information from the company and the protocols are attached. An English version comes as soon as we have translated.

Personnel situation
In January, notice of termination of 97 employees was submitted in connection with Mærsk Innovator going to the UK. During the following period there have been several changes in the expected employment situation for rigs in Norway. Therefore, the company decided to postpone the downmanning process for most employees in March and April. This with an expectation of retaining more employees than previously assumed.

MDN is asked to assist Mærsk Innovator during a yardstay in the UK and that Mærsk Inspirer will come to Norway this autumn. In dialogue with the trade union we have agreed on the terms of MDN employees in the UK, as well as established a Mærsk Innovator Competence Group and further withdraw notice of termination for a large part of the affected, a total of 74 employees. The intention is to avoid several major changes in the crew before up-manning on Mærsk Inspirer towards the end of the year. The remaining redundancies will be sent out on 31 May 2018.
Innovator til UK
Sist oppdatert: 01.06.2018 | Opprettet: 01.06.2018
Avtale om lønns- og arbeidsvilkår for MDN ansatte i forbindelse med Mærsk Innovator yardstay i UK og Innovator Kompetansegruppe

Vi har nå signert avtale om lønns- og arbeidsvilkår for MDN ansatte i forbindelse med Mærsk Innovator yardstay i UK og Innovator Kompetansegruppe. Avtalen ligger vedlagt.

I går sende bedriften ut en info om situasjonen som beskriver situasjonen bra. Vi har altså blitt enige, etter lange diskusjoner og scenarier de siste månedene. Det har versert mange rykter om nye kontrakter, endringer av kontrakter osv. Tror faktisk at de fleste rigger som har vært på norsk sokkel har vært involvert. Men nå velger man å sette en strek.
Man forventer at Innovator reiser til UK i løpet av juli måned. Mange fra Innovator blir med på seilas og verftsopphold i UK. Denne perioden forventes å ta ca 6 uker. Avtalen blir som om du jobbet på norsk sokkel, altså tar vi med tariffavtalen over til UK. Når man er ferdig i UK overføres man til ”Innovator kompetansegruppe”, som beskrevet under. Dersom man blir spurt om å jobbe i UK når man går over til ”Innovator kompetansegruppe” vil det være frivillig om man ønsker reise over til UK.

De resterende om bord på Innovator som ikke blir med til UK overføres til en ”Innovator kompetansegruppe”. Forskjellen mellom fast rotasjon som man har i dag er at det blir ett avvik på utreise/hjemreise. Den uken du normalt skal reise offshore i følge din normale scedule blir nødvendigvis ikke samme dag som før, men det kan bli tirsdag, onsdag eller torsdag. Eventuelt merarbeid blir kompensert i henhold til overenskomsten. Avtalen sier også at når man normalt er ferdig med arbeidet i UK(ca 6 uker fra juli), så er det frivillig å reiser til UK i ”Innovator kompetansegruppe”.

I perioden fra Innovator reiser til UK og frem til bemanningen ser ut til å være endelig med Inspirer i Bergen/Egersund ser vi få endringer på de andre enhetene. Dette arbeidet forventes avklart i november. Intrepid skulle vel gått i hotellmodus fra juli/august, men den tar en liten borejobb for AkerBP, dermed forskyves nebemanning her tilsvarende. Men dette er altså tatt med i alle beregningene.

Alt arbeid i UK har en skattegaranti, memoet omkring dette vil komme når det er utarbeidet. Det innebærer at man ikke skal betale mer i skatt i forbindelse oppholdet i UK enn det man ville betalt i skatt dersom man hadde jobbet på norsk sokkel.

Alle disse scenariene er tatt med i avtalen vi nå har signert. Det betyr at de 97 kollegaene våre som fikk varsel om oppsigelse i vinter/vår er kraftig redusert. 74 av de som skulle sies opp beholder jobben. Dette har vi gjort med tanke på avtale med Inspier i Bergen/Egersund og en kraftig økning i den vanlige kompetansepoolen(50-60 mann).

Alt i alt er vi fornøyd. Vi har redusert oppsigelser med ca 74 gode kollegaer, dessverre mister ca 20 andre jobben.

Vi har limt inn info fra bedriften under og protokoller ligger vedlagt. Engelsk versjon kommer så snart vi har oversatt.
Fra MDN:
Bemanningssituasjonen
I januar ble det sendt ut varsel om oppsigelser til 97 ansatte forbindelse med at Mærsk Innovator skal til UK. I den etterfølgende periode har det vært flere endringer i forventet beskjeftigelsesituasjon for rigger i Norge. Bedriften besluttet derfor mars og april utsette videre oppsigelseprosess for de fleste medarbeidere. Dette med en forventing om kunne beholde flere medarbeidere enn først antatt.

MDN er bedt om å bistå Mærsk Innovator under yardstay i UK samt at Mærsk Inspirer kommer til Norge til høsten. I dialog med fagforeningen har vi blitt enige om vilkår for MDN ansatte i UK, samt opprette en Mærsk Innovator kompetansegruppe og videre trekke varsel om oppsigelser for en stor del av de berørte, totalt 74 medarbeidere. Intensjonen er å unngå flere større endringer i bemanningen før oppbemanning av Mærsk Inspirer mot slutten av året. De gjenstående oppsigelser vil bli sendt ut dag, 31. mai 2018.
MAF info
Sist oppdatert: 02.06.2018 | Opprettet: 02.06.2018
An INFO dealing with the NPD, Course for Medics, dispute Intergrator and Workload Electricians / ET. 


Operator Drilling.
The subject was on the agenda again at last month's meeting. The company needed more time.
MAF has been busy with the wages settlement during the last week where we tried really hard to promote lifting of the Operator Drilling position in the wages matrix. We did not succeed, not quite unexpected, as we are the only ones who have just this type of position. Therefore, it became difficult to get understanding and support for the claim. But we are working on the matter ...

AMLS and PHTLS course for medics.
MAF fully understands the frustration among the medics regarding the way this are supposed to be implemented. We have requested the company to look into other ways. We have not received feedback yet to clarify the subject.
In anticipation of this we have submitted an email to the company where we claim that these courses be stopped until they find a solution that is feasible.

Dispute overtime payment for crew meetings, Intergrator.
In this case MAF has handed our dispute protocol over to the company. The dispute will now be forwarded to Industri Energi and the Norwegian Shipowners' Association (NR) for processing.
Having said that, this matter may take time to resolve. There are many cases under consideration, so any quick clarification is not expected.

Workload for Electricians and ET.
There was no clarification at S-AMU on 22.05.18 on when this survey for Technical Department will be effected.
As a result, MAF is now considering to dispute on this part of our already ongoing case, which deals with the workload for Electricians and Ets.This is unless the company meet our demands within SMFM at the 20.06.18.
We require that there be 3 electricians on a permanent basis on each of the XLE rigs.
This is based on all feedback, discussions, meetings, etc.
MAF nevertheless believes that it is very important that this survey, regardless of its form, be conducted so that other positions in the Technical Department can get their everyday situation highlighted.
MAF info
Sist oppdatert: 01.06.2018 | Opprettet: 01.06.2018
En info som omhandler OD, kurs for sykepleiere, tvist Intergrator og arbeidsbelastning Elektrikere/ET.

Operator Drilling.
Vi hadde denne oppe igjen på sist månedsmøte. Bedriften trengte mer tid.
MAF har ellers vært i lønnsforhandlingene siste uke og vi prøvde virkelig å få løftet denne stillingen der. Det fikk vi ikke til, ikke helt uventet, da vi er de eneste som har akkurat denne type stilling. Derfor så ble det vanskelig å få forståelse for kravet.
Men vi arbeider videre med saken...

AMLS og PHTLS kurs for sykepleiere.
MAF har full forståelse for den frustrasjon som er ute blant sykepleierne når det gjelder måten dette skal gjennomføres på. VI har bedt bedriften om at de ser på andre måter, og ikke fått noe svar som avklarer dette enda.
I påvente av dette så har vi sendt mail til bedriften der vi krever at disse kursen stoppes inntil de finner en løsning som er gjennomførbar.

Tvist om overtidsbetaling for crewmøter, Intergrator.
Her har MAF overlevert vår tvisteprotokoll til bedriften, og denne blir da sendt videre til IndustriEnergi og Norges Rederiforbund(NR).
La det være sagt, dette kan ta tid å få løst. Det er mange saker som ligger til behandling, så noen rask avklaring ser vi ikke.

Arbeidsbelastning for Elektrikere og ET.
Det ble ingen avklaring i S-AMU den 22.05.18 på når denne survey for teknisk avdeling skulle bli gjennomført. 
Som følge av dette vurderer MAF nå å tviste på den delen for vår allerede pågående sak, som omhandler arbeidsbelastning for Elektrikere og ET, om ikke bedriften kommer oss i møte innen SMFM den 20.06.18.
Vi krever at det skal inn 3 elektrikere på hver av XLE-riggene, på permanent basis. Dette basert på alle tilbakemeldinger, drøftinger, møter osv.
MAF mener likevel at det er meget viktig at denne survey, uansett form, blir gjennomført slik at også andre stillinger i teknisk avdeling  kan få belyst sin hverdag. 
Wages settlement 2018
Sist oppdatert: 02.06.2018 | Opprettet: 02.06.2018
Comments to each point in the protocol

Attached, you will find the protocol (agreement) that was the result from this year's wages settlement (2018) for the scope of "Agreement between the Norwegian Shipowners' Association and the Norwegian Confederation of Trade Unions and Industri Energi”, the so-called Agreement for Mobile Offshore Units, that applies to the activity of Maersk Drilling Norway.

We intend to comment on each item of the Agreement, in any event, the items that we consider to be of importance to you who are covered by the Agreement.

We will mention that the comments we make are based on the knowledge we possess as participants in the negotiating team and as member of the select committee (a small group within the IE negotiating team who negotiate directly with the NR). It may also happen that employers do not agree with all of our comments.

• Let's start with the general increase of wages, it is NOK 20,000, - per year. This means everyone gets the same add-on, at least those who are on tariff wages. As our tariff matrix contains wage groups ranging from A1 to E. So, of course this inevitably will turn out differently when calculating percentages. This means that the percentage will vary from 2.77% to 3.89% with an average of 3.26%. It must also be mentioned for those particularly interested that the number of persons within the groups are not used in the calculation above, but if we had used a percentage increase of wages this year, all the adjustments would have used the main factor 3.01%.

• The group individually remunerated (group 0 - 0.1 – 1 - 2) is granted a wage supplement within a frame of 2.8% on average, but with a minimum of NOK 20,000, - per. year. This means that if we put all on individual payroll (IA) in a company into one box, then the company will grant a minimum of 2.8% on each individual within IA on average. For example, if the company "Alfa" spends 25 million on salary for IA, they must then allocate at least 700,000, - (2.8% of 25 million) on IA personnel. However, a minimum wage supplement of NOK 20,000, - per IA is set. This may mean that someone gets 20,000, - per. year (minimum), while others may get whatever their company may think is reasonable beyond the minimum increment.
As regards the minimum wage rates, these are also raised by NOK 20 000, - but it is very few companies actually using it. with the exception of catering companies / platform drilling. The reason is that actual current wages are far above the current rates used.
Another point to be be noted is that this is the minimum framework. The company may therefore offer individuals in IA the sums the company find appropriate.

• The night shift allowance is increased by NOK 4, - per hour, which amounts to just over 5%.

• The compensation for public holidays is increased by NOK 75, - this represents almost 4%.

• Cabin sharing (Section 6.12), not used very much today, is increased in line with the protocol between LO / YS and NHO to NOK 856, -.

• For Platform Manager with 10 years of employment, the notice period will be 6 months. The differences between the tariff agreements IE / DSO are hereby offset.
For Platform Managers by us at MDN, this will be of no importance if they are not employed in Maersk Drilling Norway as.

• The Safety Insurance, or the Loss Off License Insurance (loss of health certificate) is increased by 2 G (NOK 193 766, -) to 10 G (NOK 968 830, -).

• New appendix on the joint arrangements for AFP and Severance Pay is added in line with the settlement between LO / YS and NHO. Practically,this is of no concern right now for those employed in MDN.

• Committee work on the development of the Collective Agreement for mobile offshore units etc. to be established. The Committee has a number of tasks, more specifically, we refer to the negotiated Collectice Agreemjent protocol. The Committee will present its work to the negotiating committee in 2019.

• Entry into the minutes related to pension. This is simply a continuation of previous protocols. The reason is that the Law on Pension Insurance for Seamen has not yet been completed. Admittedly, there is a limitation, if you are employed by the company after 1 June 2018, the transitional regulation does not apply. Here, of course, there are some exceptions. Personnel re-employed on preferential rights or subject to transfer of undertaking. The present joint committee that has worked on pension will continue its work.

• The preferential right for re-employment for 2 years are continued until the next wage settlement in 2020. This applies to personnel who, due to operational downsizing lose their work. In MDN we have had this right since 2007 in our local protocols.


We are partially satisfied with the settlement, but we missed out on some technical claims that we promoted. We are also not pleased that there were no changes to the wage groups.
Two subjects must be adressed.
- Industri Energi has signaled to the Norwegian Shipowners' Association that they do not accept any further cuts in the catering service and that the employers will be invited to cooperation with Norwegian Oil and Gas on the project "Lift for catering".
- The committee to be established should also review the Collective Agreement, whether it will be possible to make the Agreement more "understandable".
Lønnsoppgjøret 2018
Sist oppdatert: 01.06.2018 | Opprettet: 01.06.2018
Kommentarer til hvert punkt i protokollen

Vedlagt finner dere protokollen (avtalen) som ble laget i forbindelse med årets lønnsoppgjør (2018) for området ”overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi”, den såkalte flyteriggavtalen, den vi i Maersk Drilling Norge bruker.

Vi har tenkt å kommentere hvert enkelt punkt i avtalen, i alle fall de punkter som vi mener er av betydning for dere som er omfattet av overenskomsten.

Vi må nevne at kommentarene vi foretar er basert på de kunnskapene vi besitter som deltakere i forhandlingsutvalget og som medlem av engere utvalg(en liten gruppe av forhandlingsutvalget som forhandler direkte med NR). At arbeidsgiverne kanskje ikke er enig i våre kommentarer, får så være.

• La vi først begynne med det generelle tillegget, det er NOK 20 000,- pr år. Det betyr alle får samme tillegget, iallfall de som er på tarifflønn. I og med av våres tariff har lønngruppesinnplasseringer fra A1 til E, så vil dette selvfølgelig slå ut forskjellig når vi tenker oss prosent. Det betyr at prosenttillegget vil variere fra 2,77% til 3.89 %, i gjennomsnitt 3.26 %. Det nå nevnes for spesielt interesserte at antall personer som er i gruppene ikke er brukt i beregningen, men hadde vi brukt prosenttillegg i år, ville alle justeringen brukt hovedfaktor 3,01 %.

• Gruppen individuelt avlønnende(gruppe 0,0.1,1,2) gis ett lønnstillegg innenfor en ramme på 2,8% i gjennomsnitt, dog minimum NOK 20 000,- pr. år. Det betyr at dersom vi putter alle individuelt avlønnende (IA) i en bedrift i en boks, så skal bedriften bruke minimum 2,8 % på hver enkelt IA i gjennomsnitt. Eksempelvis at for bedriften ”Alfa” bruker 25 millioner på lønn for IA, da må de fordele minimum 700 000,- (2,8 % av 25 mil.) på IA. Dog er det fastsatt en minimums lønnstillegg på kr 20.000,- pr IA. Dette kan bety at noen får 20.000,- pr. år, mens andre kan få hva bedriften måtte mene.
Når det gjelder minstelønnssatsene så heves også disse med NOK 20 000,-, men det svært få bedrifter som faktisk bruker disse, med unntak av cateringbedrifter/plattformboring. Grunnen er at de er langt over satsene i dag.

En annen ting som bør legges merke til er at dette er minimumsramme. Bedriften kan altså tilby de IA de summer de finner det for godt.


• Nattillegget økes med NOK 4,- pr time, dette utgjør litt over 5 %.

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med NOK 75,-, dette utgjør nesten 4 %.

• Deling av lugar(punkt 6.12), et punkt som brukes veldig lite i dag, økes i tråd med protokollen mellom LO/YS og NHO til NOK 856,-.

• For plattformsjef med 10 års ansettelse blir oppsigelsestiden 6 måneder. Forskjellene mellom tariffavtalene IE/DSO er herved utlignet.
For plattformsjefer hos oss i MDN vil dette ikke ha noen betydning såfremt de ikke er ansatt i Maersk Drilling Norge as.

• Trygghetsforsikringen, eller Loss off Licence forsikringen vi har(tap av helseattest) økes med 2 G(NOK 193 766,-) til 10 G (NOK 968 830,-).

• Nytt bilag om fellesordningene om AFP og sluttvederlag legges ved i tråd med oppgjøret mellom LO/YS og NHO. Rent praktisk så betyr ikke dette noe akkurat nå for vi som er ansatt i MDN.

• Utvalgsarbeid vedrørende utvikling av Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretning m.v. opprettes. Dette utvalg har en rekke oppgaver, mer detaljert henviser vi til selve protokollen. Arbeidet skal fremlegge sitt arbeid for forhandlingsutvalget i 2019.

• Protokolltilførsel vedrørende pensjon. Dette er rett og slett en videre førsel av tidligere protokoller. Grunnen er at lov om pensjonstrygd for sjømenn enda ikke er ferdig. Riktignok er det satt begrensing, blir man ansatt i bedriften etter 1.juni 2018, gjelder ikke overgangsregelen. Her er det også selvfølgelig noen unntak. Personell som gjeninnsettes på fortrinnsrett eller er gjenstand for virksomhetsoverdragelse. Utvalget som har jobbet med pensjon en del år forsetter sitt arbeid.

• Man viderefører utvidet fortrinnsretten i 2 år frem til neste hovenoppgjør i 2020. Dette gjelder personell som grunnet driftinnskrenkninger mister sitt arbeid. Vi i MDN har hatt denne retten siden 2007 i våre lokale protokoller.

Vi er delvis fornøyd med oppgjøret, men mangler endel tekniske krav som vi fremmet. Vi er heller ikke fornøyd med at det ikke ble endringer i lønnsgruppene.
To ting må nevnes.
- Industri Energi har signalisert til Norsk Rederiforbund at de ikke aksepterer fortsatt kutt innenfor forpleiningen, og at de vil invitere arbeidsgiverne inn i samarbeidet med Norsk olje og gass om prosjektet «Løft for forpleiningen».
- Utvalget som skal nedsettes skal også se på Overenskomsten, kan man gjøre avtalen mer “forstålig”.
 
 
PFA
Sist oppdatert: 16.05.2018 | Opprettet: 11.04.2018
Denne info henvender sig til bosatte i Danmark som har deres pensionsopsparing i PFA. Oppdatert 16.mai...

MAF har opnået enighed med bedriften og PFA om at det skal være muligt at hæve fra sin opsparing til at dække skat i Danmark på afkast.

Det vil ikke være muligt at hæve større beløb end det man er skyldig i skat for afkastet på opsparingen, og der er en minimumgrænse  på 20.000 DKr,  Endvidere er der er et gebyr på 1.800 DKr.

En vigtig information er at bedriftens skatterådgivere mener der kan være en risiko for at det kan med medføre en ekstra skat i Norge, fordi man som ansat i Norge dermed er globalt skattepligtig til Norge. Spørgsmålet er sendt til skattedirektoratet, men indtil videre har de ikke svaret. 
For at man skal kunne benytte sig af dette tilbud kræver bedriften derfor at man først underskriver en bekræftelse på at man er indforstået med vedlagte memo dateret 4. april 2018, som blandt andet siger at man skal rapportere sit udtræk fra opsparingen til skat i Norge. 

Fremgangsmåden er at man starter med at henvende sig til Payroll, som så vil sende information om hvilke oplysninger de skal have, samt bekræftelsesbrev til underskrift.
 
 
Opdatering 16/05 2018 om at dokumentere:
Det har vist sig at ganske vanskeligt at dokumentere hvor meget man har betalt i skat som følge af afkastet på opsparingen. Så for at gøre det mere enkelt er vi derfor nu blevet enige om at man kun skal dokumentere hvor stort et afkast man har fået. Man vil så kunne få lov til at hæve op til 50% af dette beløb, minus gebyret på 1800 og fortsat ud fra før nævnte betingelser med hensyn til skatteindberetning og minimumsgrænse. 

Henviser til vedlagte memo:
"PFA PENSION SCHEME - EARLY WITHDRAWAL FROM PENSION SCHEME - TAX RISKS"
Lønnsoppgjøret 2018
Sist oppdatert: 01.06.2018 | Opprettet: 25.05.2018
En time på overtid ble vi enige i lønnsoppgjøret.
MAF info
Sist oppdatert: 07.05.2018 | Opprettet: 07.05.2018
An Info that deals with the OD, El / ET, meetings, wage settlement onshore, Hydraulics, work VO’s and the resource pool.

Salary Placement for Operator Drilling:
The company has examined how they perceive the distribution of the responsibilities in the control room. They do not believe that the Operator Drilling has got the scope of responsibility expanded by also monitoring the engine room's alarm panel. The company underline that the Operator Drilling should only turn off alarms, and then always notify Operatror Technical for further follow-up.
MAF disagrees that this is a fixed practice and MAF will follow up on the case.

Workload for Electricians and ET:
MAF has had a meeting with Lars Hvilsom to discuss technical challenges and high workload among Electricians and ETs. We will follow up on the matter, but first we have to await the S-AMU planned survey for the Technical Department and manning analyses.

Crew Safety Meeting
The company has not approved paying for crew safety meetings for the actual time used. The crew is informed that they are supposed to arrange the meeting within 30 minutes unless otherwise agreed with management on board, according to the MDN. This actual meeting lasted for 45 mins and MAF believes that this should be compensated by 1 hour overtime. The case is now submitted to dispute resolution between IE/NR.

Wage settlement for employees onshore
The company has submitted proposals for the settlement, but MAF has requested supplementary information. MAF will request a seperate meeting for these negotiations.

BOP course for Hydraulics
MAF has claimed that the Hydraulics should be offered courses that will provide them with adequate knowledge and understanding needed in order to work on such safety-critical equipment. The matter is now submitted to the company’s "Training and Competence Group" and is expected to be processed at the next meeting of the group.

Savings on the VO work
MAF believes that savings within the VO-Service have become too extensive.
MAF addressed the following points at the meeting.
- Resuming of the VO-Seminar in 2018.
- High work load means that the HVO and VO’s does not have time for both their
regular work and their elected obligations.
- On most rigs security-related meetings beyond half an hour are not compensated.

The company response below:
- The company requests the VO-Service to revert with suggestions with costs
included.

-The company, in cooperation with the VO-Service, wished to map issues including
differences between the rigs/crews. The company convenes for a meeting.

- The meetings will basically be held within 30 minutes unless otherwise agreed with
the rig management.

MAF believes that sufficient time should allocated for security-related meeting activities.

Resource Pool
MAF believes that the size of the Resource Pool is too small. The extended use of substitutes on-call and the use of overtime is a proof of this. The MAF has therefore requested negotiations on the size of the Resource Pool. A separate meeting on the subject will be held in late May.
MAF info
Sist oppdatert: 07.05.2018 | Opprettet: 07.05.2018
En info som omhandler OD, El/ET, møter, lønnsoppgjør land, Hydraulikkere, VO arbeid og kompetansegruppen.
Lønnsplassering for Operator Drilling:
Bedriften har undersøgt hvordan de opfatter ansvarsfordelingen i kontrolrummet.  De mener ikke at Operator Drilling har fået udvidet sit ansvarsområde ved også at overvåge maskinrummets alarmpanel.  Bedriften begrunder det med at Operator Drilling kun skal stilne alarmer, og derefter altid varsle Operatror Technical for videre opfølgning.
MAF er uenig i at det er sådan det altid praktiseres og vi går videre med sagen.

Arbeidsbelastning for Elektrikere og ET:
MAF har haft møde med Lars Hvilsom for at diskutere tekniske udfordringer og høj arbejdsbelastning blandt Elektrikere og ET-er.   Vi går videre med sagen, men må først afvente den af S-AMU planlagte survey for teknisk afdeling og bemanningsanalyse.

Crewsaftemøte
Bedriften har ikke godkjent at man får betalt for ett crewsaftymøte for den tid den tar. Crewet er informert at de skal holde møtet innfor 30 minutter med mindre det er avtalt noe annet med ledelsen om bord, mener MDN. Dette møtet tok 45 min og MAF mener at dette skal kompenseres med 1 time overtid. Saken går nå videre til tvistebehandling mellom IE/NR.

Lønnsoppgjør for landansatte
Bedriften har fremlagt forslag til lønnsoppgjøret men MAF har etterspurt en rekke opplysninger i denne anledning. Vi kommer til å avtale eget møte omkring disse forhandlingene.

BOP kurs for Hydraulikkere
MAF har krevd at Hydraulikkere må få kurs som gir dem den kunnskap og forståelse som trengs for å kunne arbeide på slikt sikkerhetskritisk utstyr. Saken blir nå sendt over til ”Trening og kompetansegruppen” i bedriften og forventes behandlet på neste møte i gruppen.


Besparelser på VO arbeidet
MAF mener at besparelser i Vo tjenesten er blitt for omfattende.
MAF tok opp følgende punkter på møtet.
- Gjenoppta Vo seminar i 2018.
- Høyt arbeidspress gjør at HVO/VO ikke har tid til både det daglige arbeidet og deres verv.
- På de fleste rigger vil man ikke kompensere for sikkerhetsrelaterte møter ut over en halv time.

Bedriftens svar under:
- Bedriften ber VO-tjenesten kommer tilbake med forslag til oppsett inkludert pris.

- Bedriften ønsker sammen ved VO-tjenesten kartlegge problemstillinger inkluder forskjeller mellom riggene/crew. Bedriften innkaller til møte.

- Møtene skal i utgangspunktet holdes innfor 30 minutter med mindre det er avtalt noe annet med ledelsen ombord.

MAF mener at det skal settes av tilstrekkelig tid til sikkerhetsrelatert møtevirksomhet.


Kompetansegruppen
MAF mener at kompetansegruppens størrelse er for liten. Den store bruken av ringe-vikarer og bruk av overtid beviser dette. MAF har derfor krev forhandlinger om størrelsen på kompetansegruppen, eget møte vil bli avholdt i slutten av mai måned. 
MAF Info
Sist oppdatert: 22.03.2018 | Opprettet: 22.03.2018
An info on project catering 6-110, tax in DK on PFA-pension, OD, workload EL / ET, G4 welding and travel regulations.
Project Catering 6-110
A test project has now been carried out, with the possibility of having 6 employees in the catering if there were under 110 POB’s (not including catering). It may be said that the project has been successful, but with certain assumptions. One must ensure that the supplier of kitchen machines has routines that ensure constant operation and that there will be "dual dishwashers" on all our units.

Quality of food and cleaning in the common areas should be as it has been previously. Cleaning of the cabin itself may be reduced. You will have to bring / pick up your own laundry in the laundry, only uniform shirts will be folded. 

Personnel arriving at the rig will themselves have to put on bed linen. This will be placed on the bed. Personnel traveling home will take off used bedding and bring it to the laundry.
MAF believes that the individual handling of the bed linen should be included in the working hours. 


The opening hours in the galley will now be changed to 2 hours at each meal except for "midnight", this will be 1 hour 45 min. It is up to each rig to decide on the hours.
 

Tax in Denmark on the PFA pension (profit):
The company has still not received a response from the Norwegian Tax Directorate, but the agreement to deduct money from the savings for payment of tax in DK will nevertheless be approved as soon as possible.
It will work so that if you wish to make use of the offer, you must first confirm that you understand the terms by signing a memo. Furthermore, at the request of PFA, there will be a lower limit for the amount you may withdraw. We will revert with info when the final agreement is in place.
 

Salary group for Operator Drilling:
The company is currently conducting its own investigations on the rigs, so we still await a response.
 

Workload for Electricians and ET:
MAF plans to meet with the technical department to get a better overview of the present technical challenges, and what it will take to regulate the high workload.
The case is still at S-AMU, where it is decided that an analysis on needed manpower will be carried out in the technical department, with a survey in advance of the analysis in order to obtain a better overview of the challenges.
 

G4 Welding course
The MAF has requested the company to investigate if anyone has not been compensated for participation at the G4 course, but of course you nevertheless have the opportunity to make contact by yourself.
 

Section 13.1 of the Collective Agreement, Travel allowance rates 

The rates were changed in OCS as of 01.01.18 from NOK 733 to NOK 569, which is non-deductible amount.
Since the rate for 2018 is still unclear, MDN will re-allocate the rates back to 2017 from April, and pay in arrear the deductible difference (733-569 = 164).
For driving changes will also be implemented in OCS.
The rate for commuting (work travels) is NOK 1.56 per km with no deduction.
This is correct and will not be changed.
For service travels (courses and meetings), however, the rate is NOK 3.50 per km / 4.10 per km, of which the last NOK 0,60 are subject to deduction. It is these NOK 0.60 per km which have not been paid out and taxed. These rates have been changed since 01.01.16.
MDN will still claim, according to the Collective Agreement, that the individual basically make use of public transport, but agreements may be agreed on an individual basis regarding the use of private cars. The company will ensure that correct rates will be updated in the system. 
 
 
MAF Info
Sist oppdatert: 21.03.2018 | Opprettet: 21.03.2018
En info som omhandler prosjekt catering 6-110, skatt i DK på PFA-pensjonen, OD, arbeidsbelastning EL/ET, G4 sveisekurs og reiseregulativ.
Prosjekt Catering 6-110
Det har nå vært gjennomført ett prøveprosjekt hvor man kunne ha 6 ansatte i cateringen dersom man var under 110 i POB(ikke inkludert catering). Tildels kan man vel si at prosjektet har vært vellykket, men med visse forutsetninger. Man må sikre seg at leverandør av kjøkkenmaskiner har rutiner som sikrer konstant drift og at det skal være «doble oppvaskmaskiner» på alle våre enheter.

Kvalitet på mat og renhold i fellesarealene skal vær som det har vært før. Renhold på selve lugaren kan bli redusert. Man må levere/hente sitt privat tøy i vaskeriet, kun uniforms skjorter vil bli brettet.

Personell som ankommer riggen legger selv på sengetøy. Dette er lagt frem på sengen. Personell som reiser hjem tar selv av brukt sengetøy og leverer dette til vaskeri.
MAF mener at å legge på sengetøy/ta av sengetøy skal inngå i arbeidstiden.

Åpningstidene i byssa blir nå endret til 2 timer for hvert måltid bortsett fra ”midnatt”, den blir på 1 timer 45 min. Det blir opptil hver enkelt rigg å bestemme tidene.
 
Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskud):
Bedriften har fortsat ikke modtaget svar fra Skattedirektoratet i Norge, men aftalen med at trække penge ud fra opsparingen til betaling af Skat i DK vil uanset blive godkendt snarest.
Det vil blive således at såfremt man ønsker at benytte sig af tilbuddet så må man først bekræfte at man er indforstået med betingelserne ved at signere et memo. Endvidere vil der efter ønske fra PFA blive en nedre grænse for størrelsen på det beløb man kan trække ud. Vi vil informere igen når endelig aftale er på plads.
 
Lønnsplassering for Operator Drilling:
Bedriften er i gang med egne undersøgelser på riggene, så vi afventer fortsat svar.
 
Arbeidsbelastning for Elektrikere og ET:
MAF planlægger at mødes med teknisk afdeling for at få bedre oversigt over de udfordringer der er rent teknisk, og deraf hvad der skal til for at normalisere den høje arbejdsbelasting.
Sagen ligger fortsat også i S-AMU hvor det er vedtaget at der skal laves en bemanningsanalyse i teknisk afdeling, med en survey i forkant af analysen for at få bedre oversigt over udfordringerne.
 

G4 Sveisekurs
MAF har bedt bedriften om at undersøge om nogen ikke er blevet kompenseret for deltagelse på G4 kurs, men man har selvfølgelig uanset muligheden for selv at henvende sig først.
 
Tariffavtalens punkt 13.1, Reiseregulativ
Satsene ble endret i OCS per 01.01.18 fra NOK 733 til NOK 569 som er trekkfritt beløp.
Da det fortsatt er uklart hva sats for 2018 vil bli, vil MDN fra april endre satsene tilbake til 2017 satser, og etterbetale trekkpliktig mellomlegg (733-569 =164).
For kjøring så blir det også gjort forandringer i OCS.
Sats for pendlerreiser (arbeidsreiser) er er NOK 1,56 per km og ingen trekkplikt. Dette er korrekt og vil ikke bli forandret.
For tjenestereiser (kurs & møter) derimot er satsen NOK 3,50 per km/4,10 per km hvorav de siste 60 ører er trekkpliktig. Det er disse NOK 0.60 kr pr km som ikke har vært utbetalt og skattet for. Disse satsene har vært forandret siden 01.01.16.
MDN vil fremdeles kreve ihht Overenskomsten, at en i utgangspunktet benytter offentlig transport, men at avtaler kan inngås på individuell basis mht bruk av privatbil. Bedriften vil sørge for at riktige satser oppdateres i systemet.
 
 
Oppsigelser
Sist oppdatert: 01.03.2018 | Opprettet: 28.02.2018
Her forklares hva som skjer dersom noen vurderes oppsagt i forbindelse med nedbemanning/mangel på oppdrag hos oss Maersk Drilling Norge.

Jeg vil nå prøve fortelle litt om prosessen omkring masseoppsigelser i Maersk Drilling Norge as(MDN).
Det er masseoppsigelser vil kaller det når en eller flere av våre rigger ikke har mer arbeid og bedriften ikke kan holde alle i arbeid.

Loven om masseoppsigelser finner du i AML $ 15-2, her.


MDN plikter å kalle inn MAF til drøftinger så tidlig som mulig dersom bedriften kan se at man blir uten oppdrag i nær fremtid. På disse møtene informerer bedriften om situasjonen samtidig som de varsler NAV(arbeids-og velferdsetaten).
MAF og MDN utarbeider en protokoll som forteller om hvorledes nedbemanningen skal være. Slike protokoller tar gjerne noen dager å utarbeide. Ett eksempel på slik protokoll er

”18.januar 2018.Drøftelser vedrørende oppsigelser i forbindelse med Mærsk Innovator avslutter kontrakt i Norge”, denne finner du her.

Denne protokollen er knyttet opp til

”9.juni 2015. Avtale om bedriftsansiennitet oa ved permitteringer/masseoppsigelser/nedbemanning”, denne finner du her.

Det er denne protokollen som danner basis for alle permitteringer, masseoppsigelser eller nedbemanninger hos oss.
 
Dem som vurderes oppsagt blir kontaktet av bedriften for å avholde ett såkalt 15-1 møte. Her vil alltid en MAF representant være til stede under møtet, om møte er telefonisk eller ved oppmøte. I dette møtet blir følgende forhold diskutert med den enkelte:
• Alder og utsikt på arbeidsmarkedet
• Økonomisk situasjon, gjeldsbyrde, forsørgelsesbyrde mv.
• Informasjon om fortrinnsrett til ny ansettelse
• Hvor mange som vurderes oppsagt som har lenger ansiennitet enn deg.
I tillegg svares det spørsmål fra MDN/MAF den enkelte har og om det er noe som ønskes tilføyd som en kommentar som MDN bør ta en stilling til før de eventuelt velger å gå til oppsigelse. Alle i MDN har rett til 2 år gjennansettelse, retten starter ved siste dag på lønn.
I etterkant av dette møte vil MDN ta stilling til om man velger å gå til oppsigelse eller ikke. Denne avgjørelsen blir ofte tatt etter at alle 15.1 møtene er avholdt.
 

Har man mottatt en oppsigelse, så har man mulighet for å be om ett såkalt 17-3 møte.

Loven om rett til å kreve forhandlinger finner du i AML $ 17-3, her.


På dette møtet fremfører man hvorfor man mener MDN har sagt deg opp urettmessig. Samtidig finnes det kutyme for at når man krever dette 17-3 møte, krever man også retten til å stå i stilling. MAF sitter med alle formularene som må fylles ut og anbefaler at man tar med en representant fra MAF eller annen person som har kjennskap til arbeidsrett. I noen tilfeller anbefaler vi advokater fra Industri Energi(IE), de har særdeles gode kunnskaper omkring de aller fleste oppsigelsessaker. Hos oss i vår bedrift hender det at det blir avholdt 17-3 møter, men som regel blir uklare forhold løst før ett slikt møte.
En sjelden gang ender saken i retten. Dersom MAF og IE mener saken er bør forfølges, da stiller IE/LO opp med sine advokater.
 
 
Dismissal
Sist oppdatert: 01.03.2018 | Opprettet: 01.03.2018
This explains what happens if someone is considered dismissed in connection with staffing / lack of assignment with us Maersk Drilling Norge.

Presently, I will try to explain some about the process of mass dismissals in Maersk Drilling Norway AS (MDN).
Mass dismissals occur when one or more of our rigs do not have contracts and the company is not able to keep everyone employed.

The Act on mass dismissals you will find in WEA § 15-2 at this link.


MDN is obliged to convene with MAF for discussions as early as possible if the company can foresee that there will be no assignments in the near future. At these meetings, the company informs about the situation while notifying NAV (Labor and Welfare).
MAF and MDN prepare a protocol that tells how the downsizing should be carried out. Such protocols may take some days to elaborate. An example of such protocol is

"18th January 2018. Discussions related to Mærsk Innovator terminating the contract in Norway", you may find the protocol here


This protocol is linked to

"June 9, 2015. Agreement on company seniority etc at layoffs / mass dismissals / downsizing," you can find this protocol here.
 

It is this protocol that constitutes the basis at all layoffs, mass dismissals or downsizing in MDN.
 
Those who are considered for dismissal will be contacted by the company in order to arrange a so-called § 15-1 meeting. At this meeting a MAF representative will always attend during the meeting, whether by telephone or by attendance. In this meeting the following matters will be discussed with the individual:
• Age and prospects on the labour market
• Economic situation, burden of debt, number of dependants etc.
• Information on preference to new employment
• How many considered dismissed who held longer seniority than yourself
In addition, MDN / MAF will address questions from each individual and whether there is anything that should be added as a note that MDN should considerate before they may decide to terminate. Everyone in MDN is entitled to 2 years of preference for reemployment, this preference starts at the last day on salary.
Following this meeting, MDN will decide whether to opt for termination or not. This decision is often taken after all § 15.1 meetings have been held.

If a notice is received, you have the opportunity to request a so-called § 17-3 meeting.
 
The right to claim negotiations is available in WEA $ 17-3, at following link.
 

At this meeting the individuals may state why they think MDN has presented an unfair dismissal. At the same time it is customary that when you claim for this § 17-3 meeting you also claim the right to stay in position. The MAF has all the forms to be filled in and recommends that you include a representative from MAF or another person who is familiar with labour law. In some cases, we recommend to use lawyers from Industri Energi (IE). They have special competence relating to most aspects of dismissals. With us in our company, §17-3 meetings are arranged, but usually indistinct matters are clarified before such meetings.
 
Rarely the case ends up in court. If MAF and IE believe the case should be pursued, IE / LO will provide lawyers for legal assistance.
 
 
MAF Info
Sist oppdatert: 23.02.2018 | Opprettet: 23.02.2018
En info som omhandler Innovator til UK, ODR, Eng Mech´s, Catering og skatt i DK.
Innovator til UK:
Drøftelsesmøter (15.1) for dem som vurderes opsagt i forbindelse med Innovator går til UK er gået i gang og vil løbe over i næste 2 uger.
MAF er tilstede på alle møder for vores medlemmer. 

Lønnsplassering for Operator Drilling:
MAF har oversendt forslag til rettelser og mangler i jobbeskrivelsen for Operator Drilling.  Teknisk afdeling skal vurdere vores input inden vi går videre med sagen.

G4-sveisekurs for Eng Mech's:
Bedriften oplyser at svejsning ikke mere vil være en del af Eng Mech's arbejdsopgaver.  Så de meget omtalte G4-kurser er nu et afsluttet kapitel.  Vi har modtaget mange spørgsmål om kompensation for kurserne. Bedriften oplyser at alt skal være afregnet men ellers må den enkelte tage kontakt.

Catering service Niveau:
Projektet med besparelser i Catering kører lige nu i en prøveperiode på Intrepid og på Integrator.
Det vi hører mest om er problemet med  for korte åbningstider i messen, som gør at det er problematisk for specielt drilling crew at alle kan nå ned at spise inden for 1½ time. Men det giver det også udfordringer i teknisk afdeling med at få tid til at give en ordentlig handover ved vagtskifte.
Endvidere er der utilfredshed med at man selv skal lægge sengetøj på.
Vi vil deltage i det kommene møde i evalueringsgruppen.

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskud):
Vi afventer fortsat svar fra skattedirektoratet i Norge, og tiden nærmer sig hvor mange igen vil modtage store opkrævninger fra Skat i Danmark.
Vi har derfor bedt bedriften om at se ind i muligheden for at lave aftalen med et forbehold for denne dobbeltbeskatning.  I så fald må det blive op til den enkelte om man vil benytte sig af tilbudet, med risiko for en ekstra opkrævning fra Skat i Norge.
Sist oppdatert: 13.02.2018 | Opprettet: 13.02.2018
Frode Larsen er leder. Jørn B Hansen og Frode Sell er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningsekretær.


MAF styret konstituerte seg lørdag kveld på følgende måte. 
Under finner du navn og verv på alle styremedlemmene.

• Frode Larsen:
Leder, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore, Interim AMU.

• Bår Inge Pedersen:
Forening sekretær, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore, lønnsforhandlinger onshore. 

• Jørn B. Hansen:
Nestleder, hel stilling land, lønnsforhandlinger offshore, S-AMU. 

• Frode Sell:
Nestleder. 

• Finn Boserup:
Pensjons informant, AKAN(ansattrepresentant).

• Hanne Holmboe:
Sosialtillitsvalgt(attføringsutvalget), AKAN(MAF).

• Frank Fosse:
Studietillitsvalgt.

• Odd Richard Kollstad:
Forsikrings tillitsvalgt.

• Eirik Gjemble:
Vara studietillitsvalgt. Vara S-AMU.

• Jarle Halvorsen:
Aktiv styremedlem.

• Tore Landa:
Aktiv styremedlem.

• Kim Harboe:
Aktiv styremedlem.

• Lars Mæland:
Aktiv styremedlem.

• Kristoffer Norheim:
Økonomiansvarlig.

Utenom styret:
Tommy Ebbesvik: Ungdoms tillitsvalgt. 
 
Samtidig utpekte flertallet i styret Anders Blom som KHVO.
 
MAF styrevalg
Sist oppdatert: 23.01.2018 | Opprettet: 23.01.2018
I tillegg er Tore valgt som første varamedlem og Jarle valgt inn som andre varamedlem.


Under finner dere valgprotokollen.
Innovator til UK
Sist oppdatert: 22.01.2018 | Opprettet: 11.01.2018
Som dere er kjent med vil Innovator forlate Norsk sektor til sommeren.
OPPDATERT MED PROTOKOLL
Vi ble enige om en lokal protokoll som er tilnærmet lik de vi har forhandlet tidligere de siste årene. Når bedriften ønsker å innkalle dem som vurderes oppsagt vet vi ikke helt enda, den beslutningen ligger hos MDN. MAF vil selvsagt være til stede på disse møtene, disse såkalte 15.1 møtene.
Oppsigelser 2018
Sist oppdatert: 19.02.2018 | Opprettet: 19.02.2018
Denne info skal ses som en vejledende hjælp for dem som måtte have behov for at søge dagpenge i Danmark eller i Norge, med forbehold for ændringer i gældende lovværk. For andre lande må vi henvise til lokale regler. For UK se separat info.(oppdatert 19.februar 2018)
 
Under årsmødet kom det frem at der stadig findes tilfælde hvor nogen Danskere har problemer med at overbevise de Danske a-kasser om at de har ret til dagpenge hvis de opsiges I Norge. Vi henviser derfor igen til vores Info om dagpengerettigheder fra 2015/2016.

Problemet som opstod dengang var at flere a-kasser fortolkede reglerne således at hvis man havde været ude af Danmark I mere end 5 år, så ville man ikke have ret til dagpenge medmindre man havde påbegyndt et arbejde inden for 8 uger med en varighed af i alt 296 timer inden for 3 måneder. 

Dette er imod EØS reglerne som i sin enkelthed siger at man optjener ret til dagpenge i det EØS land hvor man arbejder, og får dem udbetalt i det EØS land hvor man bor eller opholder sig. 
Det betyder at hvis man som EØS borger har betalt trygdeafgift I Norge, så har man krav på at få udbetalt dagpenge I det EØS land hvor man bor eller opholder sig som arbejdssøgende.
Dermed har man som EØS borger også mulighed for at søge dagpenge fra NAV.  Men så må man som nævnt bo eller opholde sig som arbejdssøgende i Norge.  

Efter en lang diskussion med de Danske a-kasser, endte vi med at få medhold fra Dansk Metal og fra Dansk El Forbund. Men det blev nok aldrig formidlet ud til hver enkelt sagsbehandler i hver enkelt lokale klub.  Mange misfortolkede fortsat denne 5 års-regel som de henviste til, men vi fik løst problemerne enkeltvist. Derfor hvis man skulle være så uheldig at komme i den situation at man nægtes dagpenge i Danmark på grund af 5 års-reglen, så tag endelig kontakt med os.

Vi henviser til mere detaljeret information I tidligere artikel herunder fra 2015/2016:

Dette er kun et mindre udsnit af den info som findes på https://www.borger.dk/Sider/default.aspx og https://www.nav.no/Forsiden Så for mere uddybende og opdateret info så følg de links som er lagt ind.
 
 
Om ret til dagpenge I danmark hvis man har arbejdet i Norge:
Man har ret til at få udbetalt dagpenge i Danmark fra første dag man er arbejdsledig.
Info er hentet herfra:
https://www.borger.dk/Sider/Udlandsdanskere-der-flytter-hjem.aspx#RichHtmlField2Bookmark6
 
Dagpenge og a-kasse
Når du vender hjem til Danmark efter et arbejdsophold som lønmodtager i et EØS-land, er du som hovedregel ikke længere medlem af en dansk a-kasse. Det skal du med andre ord sørge for at blive, før fristen udløber – ellers kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge. Du kan kun blive optaget i en dansk a-kasse, når du har bopæl og ophold i Danmark.

Du kan overføre forsikrings- og arbejdsperioder, som er optjent i et andet EØS-land til en a-kasse i Danmark. Du skal dog huske at melde dig ind i en dansk a-kasse senest otte uger, efter du ikke længere er arbejdsløshedsforsikret i det EØS-land, du er flyttet fra. Læs mere om otte-ugers reglen nedenfor.
 
8-ugers fristen
Hvis du har haft arbejde i et EØS-land, og du samtidig har været medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste fem år, så skal du skriftligt søge om optagelse i din danske a-kasse. Ansøgningen skal sendes inden otte uger efter, din forsikringsdækning ophører i det EØS-land, du før var forsikret i.
Afsnittet herunder gælder kun for udenlandsdanskere som flytter hjem – se info om 5-års reglen. 
Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse i løbet af de seneste fem år, skal du ud over den skriftlige ansøgning også have påbegyndt et arbejde inden for otte uger (arbejdet skal have en varighed af i alt 296 timer inden for tre måneder). 

Overholder du ikke 8-ugers-fristen, skal du optages som nyt medlem – og er derefter først dagpengeberettiget efter et år.

Du kan med fordel kontakte din danske arbejdsløshedskasse, som kan oplyse dig nøjagtigt om, hvordan du skal forberede din hjemkomst.
 
Vigtig Info om 5-års reglen:
MAF har igennem længere tid erfaret at denne regel fortolkes forskelligt af a-kasserne i Danmark. Men efter at vi nu har været i dialog med både DANSK METAL og DANSK EL FORBUND, og begge forbund har vurderet reglerne igen, og derfor kommet med deres skiftlige udtalelser til os. Så føler vi os nu ret så overbeviste om at 5-års reglen IKKE GÆLDER for dem som Jobber offshore i Norge når de bor eller opholder sig i Danmark.

DANSK METAL skriver blandt andet følgende til os:
Hvis du bor i Danmark og arbejder i et andet land og vender hjem mindst én gang om ugen, så er du ”grænsearbejdere”. Hvis du vender hjem mindre end én gang om ugen så er du ”anden arbejdstager end grænsearbejder”.
Og de skriver dette:                               
Når man er fast bosiddende i Danmark er man ikke at betragte som udenlandsdansker. Så er man at betragte som ”anden arbejdstager end grænsearbejder” og dermed gælder 5-års reglen ikke.
Og dette:
Hvis du ikke har haft dansk medlemskab indenfor de sidste 5 år vil denne regel være gældende, men kun for dem som er tilflytter til Danmark. Hvis du har din normale bopæl og ophold i Danmark, og kun er i Norge når du har arbejdsperioder, så vil denne regel ikke finde anvendelse.
 
DANSK EL FORBUND skriver dette til os:
Du,som arbejder i ét EØS-land, men har bopæl i et andet EØS-land – og altså er ”grænsearbejder” eller ”anden arbejdstager end grænsearbejder” – er ikke omfattet af ”o/u 5 års reglen” og skal derfor ikke opfylde et arbejdskrav ved tilbagevenden til dansk forsikring!
Endvidere skriver de:
Uanset hvor længe en person har været grænsearbejder eller "anden arbejdstager end grænsearbejder" stilles der ikke krav om arbejde som betingelse for at medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land.
 
Vi erfarer også at DET FAGLIGE HUS følger reglerne på samme måde. Men MAF kan naturligvis ikke garantere at andre sagsbehandlere i de forskellige a-kasser i Danmark alle fortolker reglerne ens. Derfor hvis nogen af vores nuværende medlemmer, senere skulle blive nægtet rettigheder til dagpenge fra første ledighedsdag i Danmark, skal vi gerne bistå med hjælp til at overbevise den pågældende a-kasse om hvordan vi mener reglerne skal fortolkes.

Om at dokumentere:
For at få dokumenteret de dagpengerettigheder som du har oparbejdet i Norge, skal du søge om en attest PD U1. Dette gøres online her:
 

Om ret til dagpenge i Norge:
For at modtage dagpenge i Norge må man bo eller opholde sig I Norge og være arbejdssøgende i Norge.
Læs mere her:

Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet. For å få dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker hos NAV:
 

Hvem kan få dagpenger?
Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du

 • har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent)
 • har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i året som gikk, eller minst 3 G i løpet av de tre siste avsluttede kalenderårene
 • er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
 • er reell arbeidssøker
 • bor eller oppholder deg i Norge

Hva vil det si å være reell arbeidssøker?
 • Som hovedregel må du være villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge. Dette innebærer at du

  • må være arbeidsfør. Hvis du ikke er arbeidsfør har du heller ikke rett til dagpenger, men du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger eller sykepenger.
  • ikke kan stille krav til lønn. Hvis du ikke er villig til å ta arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane har du ikke rett til dagpenger.
  • bare kan reservere deg mot å flytte hvis du er mer enn 60 år gammel eller det er tungtveiende sosiale hensyn knyttet til helse, omsorgsansvar for små barn eller pleietrengende i nær familie.
 • Du må være villig til å jobbe både heltid og deltid. Hvis du bare jobber deltid, eller er delvis permittert, må du være villig til å slutte i det eksisterende arbeidsforholdet ditt til fordel for et arbeidsforhold som gir deg mer arbeid.
 • Du må være aktiv jobbsøker. Det innebærer at du må lete etter jobber selv, sende søknader og møte til intervjuer. NAV kan kreve at du dokumenterer avtalt jobbsøkingsaktivitet, og vi kan pålegge deg å føre jobblogg.
 • Du må være tilgjengelig for NAV, og kunne begynne i arbeid eller på tiltak på kort varsel.
 • Du må holde CV-en din oppdatert på nav.no.
 • Du må ha en fast oppholdsadresse som NAV kan kontakte deg på.
 • Du må kunne skaffe tilsyn til barn på kort varsel hvis du har små barn.
 
Fra når kan du få dagpenger?
Hvis du registrerer deg som arbeidssøker, har du krav på dagpenger fra registreringsdatoen hvis du leverer en fullstendig dagpengesøknad innen 4 uker. I de fleste tilfeller har du altså inntil fire uker på å skaffe all nødvendig dokumentasjon, uten at du taper penger. Hvis du trenger mer tid enn 4 uker må du kontakte NAV.

Når du søker dagpenger vil du ikke få dagpenger de tre første dagene. Disse dagene kalles ventedager. Hvis du selv er skyld i at du mistet jobben, og du ikke har en rimelig grunn, så blir ventetiden forlenget med minst 8 uker.
 
Ventetiden begynner å løpe den dagen du søker om dagpenger. Det betyr at du bør søke dagpenger første dag du er arbeidsledig. Du må altså søke om dagpenger med én gang, selv om du ikke vil få utbetalt dagpenger for ventedagene. Du må også sende meldekort i hele ventetiden. Les mer om forlenget ventetid.

Hvis du mottar sluttpakke fra tidligere arbeidsgiver, er hovedregelen at du ikke har rett til dagpenger før tidsrommet sluttpakken gjelder for er over. Du bør likevel søke om dagpenger fra første dag du blir arbeidsledig slik at NAV kan vurdere fra når du har rett til dagpenger. I søknaden må du legge ved kopi av den avtalen som er inngått med arbeidsgiver om sluttkompensasjon.
 

Hvor mye får du i dagpenger?
Dagpengene beregnes på bakgrunn av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser i fjor (eller snittet av de tre siste årene før du søkte dagpenger). Dagpengene utgjør omtrent 62,4 prosent av inntekten før skatt. Inntekt over 6 G og engangsstønad ved fødsel regnes ikke med i grunnlaget for dagpengene.

Om ret til at få overført dagpenge fra Norge til et andet EØS land:
Der findes mulighed for at få overført dagpenge fra Norge til bosiddende i andre EØS lande i op til tre måneder. Men det kræver at man har været arbejdssøgende i Norge i mindst 4 uger og for at være arbejdssøgende I Norge må man have adresse eller opholde sig i landet.

Det kræver at søker om en attest PD U2. Dette gøres online her: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=248836
 
 
Hva skjer med rettighetene i folketrygden når du søker arbeid i et annet EØS-land?
Dersom du er omfattet av EØS-avtalen, er helt arbeidsledig, har mottatt dagpenger i minst fire uker i løpet av de siste 12 ukene før avreise og får innvilget attest PD U2 fra Norge, kan du ta med deg dagpengene til et annet EØS-land mens du søker arbeid der. Du opprettholder i denne perioden ditt medlemskap i folketrygden.

Dersom du får arbeid i løpet av tre måneder opphører retten din til dagpenger fra Norge. Dette får konsekvenser for medlemskapet i folketrygden.
 • Oppholder du deg lenger i utlandet uten arbeidsinntekt er du fortsatt medlem i folketrygden kun hvis du skal hjem til Norge før det har gått 12 måneder.
 • Hvis du blir i utlandet for å søke arbeid på egen hånd fordi du vil bo i landet i mer enn 12 måneder, går du ut av folketrygden når utbetaling av dagpenger opphører.
 • Når du får arbeid i utlandet går du ut av folketrygden, også før det har gått 12 måneder.
 • Når du får arbeid i et annet EØS-land skal du være dekket av lovgivningen  i landet du arbeider.
 
MAF styrevalg
Sist oppdatert: 12.01.2018 | Opprettet: 12.01.2018
Fristen for å stemme er snart over.
Den 15.januar er siste dag for å stemme, det er allerede på mandag.
 
Her finner dere mer info omkring valget:
 
MAF Info
Sist oppdatert: 11.01.2018 | Opprettet: 11.01.2018
En info som omhandler kurs for sykepleiere, PFA, kompetansegruppen, reisekompensasjon og "Operator Drilling".
AMLS og PHTLS kurs for Medic's
Der er ikke så meget nyt i denne sag, bedriften er fortsat i dialog med ISOS(BHT) for at se ind i muligheder for alternative oplæg til kurserne.  Så indtil videre opretholdes nuværende praksis med at der kompenseres for de 8 timer som foregår på kurscenteret, og at den interaktive del må foregå i arbejdstiden offshore.

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskud)
Skattedirektoratet i Norge skal undersøge om udbetalinger fra PFA til at dække skat i Danmark af overskud på pensionen, kan udløse en gevinstbeskatning i Norge.
Bedriftens rådgivere hos "Deloitte" har rykket for svar hos Skattedirektoratet, men direktoratet har kun bekræftet at sagen er modtaget, så her er det bare å avvente.


Kompetansegruppe og bruk av vikarer
I møde fik vi en indkaldelse til drøftelser vedrørende mulig nedmanning som følge af at Maersk Innovator flyttes til UK.
Kompetansepoolen´s størrelse og vikarbruk vil være en del av disse drøftelser. 
Dette mødet afholdes i næste uge.

Kurs i utlandet og kompensasjon for reisetid
Bedriften vil forholde seg til overenskomsten § 13.5 når det gjelder dette.
Det vil si at det er kr 25,- NOK pr time for medgått reisetid.

Lønnsplassering for stillingen "Operator Drilling"
MAF har ved månedsmødet med bedriften præsenteret resultatet fra den spørgeundersøgelse som vi har foretaget blandt  alle "Operator Drillings"  
18 ud af 24 har svaret.  Vi takker for de mange gode inputs, og vi arbejder videre med sagen.
MAF bagger
Sist oppdatert: 11.01.2018 | Opprettet: 11.01.2018
Bagger til medlemmene ble sendt ut til riggene i desember. 

Utdelingen er nesten ferdig men det viser seg at logo under på baggen er opp-/ned når man bruker denne som ryggsekk. MAF er i dialog med leverandøren om dette og håper på snarlig løsning.
MAF Info
Sist oppdatert: 14.12.2017 | Opprettet: 11.12.2017
Nå med nytt "MDN Newsletter" datert 14.desember.
Tankene går til hans familie, venner og kollegaer. Vi lyser fred over hans minne.

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at Roustabout Freddy Olsen døde etter den tragiske ulykken ombord på Maersk Interceptor.
Tankene går til hans familie, venner og kollegaer. Vi lyser fred over hans minne.

En Maersk Drilling Norge (MDN) ansatt er innlagt på Stavanger universitetssykehus og er etter MDN´s opplysninger på bedringens vei og i rimelig god form etter forholdene.


Vedlagt finner dere «MDN Newsletter» som omhandler den tragiske ulykken ombord på Maersk Interceptor.
MAF Info
Sist oppdatert: 14.12.2017 | Opprettet: 14.12.2017
An info relevant to courses for medics, resource pool, compensation for traveling expences, PFA, welding course for Eng Mech and meetings at heliport.

AMLS and PHTLS courses for Medics
We have discussed compensation for the two courses and the likelyhood that it is expected that Medics should be able to find the time to complete the interactive part during their working hours (30 hours per course).
The company has now entered into dialogue with ISOS (BHT) to evaluate options for alternative ways to complete the courses. But, so far, they maintain the current practice of compensating only for the 8 hours that take place at the training center, and that the interactive part must therefore be carried out during the working hours.
The matter will be followed up.
 
Resource pool and use of temporary manning
We are aware that there is still a great deal of pressure on the resource pool and a very high level of temporary employment.
We have requested the company to re-employ/recruit personnel in the positions most needed. However, we are most likely to face downsizing when Innovator leaves the NCS in 2018, and therefore we are uncertain whether it is equally beneficial for anyone offered re-employment for such a short period of time. As it will mean that those who, because of current employment conditions or otherwise, choose to waive the position offered, thus losing their right to re-employment. A right that will be moore beneficial to the individual if there would be new jobs on the Norwegian Continental Shelf in the near future.
Travel compensation for courses in the United States
We are still not agreed with the company on compensation for the long travel time to the courses currently arranged in Houston. The dialogue continues.

Taxation in Denmark of the PFA pension (profit)
We are still awaiting a response from the corporate tax advisors at Deloitte. Before a possible agreement may be reached, the company wishes to clarify whether such payments may trigger a taxation of profits in Norway.

Welding course for Eng Mech
The company has recommended to the "Training and Resource Pool" that the position Eng Mech no longer needs a welding certificate (G4). We had really hoped for a clarification in the case, but the planned meeting by the group was canceled due to the tragic incident on Maersk Interceptor.

Meetings at the heliport
In recent weeks, MAF has been visiting at the heliport and has mainly met with those travelling offshore, but also some of you who have returned from the rig.
We think this is very rewarding as we experience that there are several who have neither seen nor met us before. One goal must be to meet everyone going offshore. So, eventually we will see you in 2018.
MAF Info
Sist oppdatert: 14.12.2017 | Opprettet: 14.12.2017
En info som omhandler kurs for sykepleierne, kompetansegruppen, reisekompensasjon, PFA, sveisekurs for Eng Mech og heliportmøter.

AMLS og PHTLS kurs for Medic's
Vi har diskuteret kompensation for de to kurser og rimeligheden i at det forventes at Medic's skal kunne finde tid til at tage den interaktive del i deres arbejdstid (30 timer pr kurs).
Bedriften er nu gået i dialog med ISOS(BHT) for at se ind i muligheder for alternative oplæg til kurserne.   Men de fastholder indtil videre den nuværende praksis med at der kun kompenseres for de 8 timer som foregår på kurscenteret, og at den interaktive del derfor må forgå i arbejdstiden.
Vi følger op på sagen.

Kompetansegruppe og brug af vikarer
Vi erfarer at der er fortsat et stort press på kompetancegruppen, og et vældig højt vikarforbrug.
Vi har opfordret bedriften til at genansætte/nyansætte i de stillinger hvor der størst behov. Men vi står mest sansynlig overfor en nedbemanning når Innovator forlader norsk sokkel i 2018, og derfor er vi usikre på om det er lige fordelagtigt for alle at blive tilbudt genansættelse for en så kort periode. Da det vil betyde at dem som på grund af nuværende arbejdsforhold eller andet, vælger at takke nej til stillingen, dermed mister deres ret til genansættelse.  En ret som nogen måske vil have mere gavn af hvis der skulle komme nye jobs tilbage her på Norsk sokkel i nærmere fremtid.

Reisekompensation for kurs i USA
Vi er fortsat ikke blevet enige med bedriften om en kompensation for den lange rejsetid til de kurser som nu afholdes i Houston.  Dialogen fortsætter.

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskud)
Vi afventer fortsat et svar fra bedriftens skatterådgivere hos Deloitte.  Før en mulig aftale kan komme i stand, ønsker bedriften afklaret om sådanne udbetalinger kan udløse en gevinstbeskatning i Norge.  

Svejsekurs for Eng Mech
Bedriften har indstillet til "Trenings og Kompetansegruppen" at stillingen Eng Mech ikke længere trænger svejsecertifikat(G4).  Vi havde egentlig håbet på en afklaring i sagen, men det planlagte møde i gruppen blev aflyst på grund af den tragiske hændelse på Maersk Interceptor.

Møter på heliporten
De siste ukene har MAF vært innom heliporten og fått møtt i all hovedsak de som har reist ut, men også noen av dere som kom inn fra rigg.
Vi synes dette er veldig givende, og vi ser at det er flere som hverken har sett eller møtt oss før. Et mål må være å få møtt alle som reiser ut, så vi sees forhåpentlig i 2018.
Styrevalg MAF
Sist oppdatert: 14.12.2017 | Opprettet: 12.12.2017
Til alle medlemmer !
Da var vi passert 1.desember og stemmesedler er sendt hjem til hver enkelt av dere.
Nå med stemmeseddel og info som vedlegg.

Konvolutter med stemmemateriale til hver rigg er også avlevert til bedriften og er sendt ut til riggene med mailbaggene .

Det er de tillitsvalgte på riggene som skal sørge for at stemmeurne blir satt opp i duty messe eller egnet sted.
 
Valget finner sted mellom 1.desember 2017 og 15.januar 2018 .
Vi ønsker alle lykke til med valget og husk å bruke stemmeretten din.
 
Hilsen Valgkomiteen MAF 
 
Info om valget ligger vedlagt. 
Allianse
Sist oppdatert: 21.11.2017 | Opprettet: 21.11.2017
Dette er gledelig. Allianse mellom Maersk Drilling og Aker BP signert.
Som det står i mange media idag, allianseavtalen mellom Maersk Drilling og Aker BP er signert.
 
Odfjell Drilling og Halliburton er også med i avtalen. Vi tar oss av Jack-ups så får Odfjell avlaste med flyterigger.
 
Hva denne avtalen konkret vil betyr for oss som er ansatt i MDN vet vi ikke. Men når Aker BP har valgt oss som foretrukket leverandør kan det ikke bety annet enn spennende fremtidsutsikter. 
 
Her er litt om hva som finnes på nettet omkring alliansen:
 
KHVO
Sist oppdatert: 17.11.2017 | Opprettet: 17.11.2017
Det skal utpekes KHVO for de neste 2 årene.
Dette skjer når det nye styret møtes i forbindelse med årsmøte i MAF i Gdansk februar 2018.


Ansatte som kan være interessert i dette tillitsverv bes kontakte MAF (mmaf@online.no) innen 1.februar 2018.
MAF Info
Sist oppdatert: 18.10.2017 | Opprettet: 18.10.2017
En info som omhandler kompetansegruppen, PFA, Reisekompensasjon og Jule-crewskifte 2017.
Kompetansegruppen:
MAF mener fortsat at der må fastansættes flere personer i kompetansegruppen for å dække op for brugen af vikarer offshore.  Bedriften er igang med at kortlægge behovet, og vil afholde et møde senere i Oktober, for at vurdere hvor mange der eventuelt trænges og i hvilke stillinger. Herefter vil vi diskutere sagen igen.

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskud):
Der afholdes et møde mellem bedriften og deres skattetekniske rådgivere d. 25 Oktober.    Der ses positivt på sagen, og vi forventer en snarlig afgørelse.

Reisekompensation for kurs i USA:
MAF har fået mange henvendelser fra medlemmer som mener de bør kompenseres for deres lange rejse til Houston for at tage kurset "Team based well control"
Vi har diskuteret sagen med bedriften og afventer svar.

Jule-crewskifte 2017:
Maersk Interceptor og Maersk Integrator har normalt crewskifte tidligt på morgenen d. 26 Dec. Og Maersk Invincible har crewskifte den 25 Dec.  
Mange vil ikke have mulighed for at rejse med fly hverken d 24 eller 25 Dec. Så de vil skulle holde Jul på Hotel i Stavanger, såfremt vi ikke kan lave en aftale med bedriften om at udsætte crewskiftet til d. 26 Dec om eftermiddagen.
Der arbejdes på at finde løsninger.
MAF Info
Sist oppdatert: 13.09.2017 | Opprettet: 13.09.2017
En info som omhandler MOB-båt trening, arbeidsbelastning i teknisk avdeling, skatt i DK på PFA-pensjonen, kompetansegruppen, MAF årsmøte og språkbruk i MDN.
MOB-båds Træning:
Trænings og kompetansegruppen her set ind i regler for alternative måder at træne på, men er kommet til den konklusion at træning på land ikke vil blive aktuel. Træning vil derfor fortsat blive afholdt offshore i henhold til regelværket. Det vil uanset fortsat være på frivillig basis i henhold til R-003-N. Bedriften oplyser at skulle dette forhindre at lovpligtig træning kan gennemføres, vil eventuelle sager blive behandlet på individuel basis

Arbejdsbelastning i teknisk afdeling:
Denne sag som omhandler høj arbejdsbelastning for ET og Elektrikere har nu været diskuteret i S-AMU.
Man ser at der er store udfordringer med jordfejl i de elektriske systemer. Samt en meget høj arbejdsmænge i IFS.
Bedriften oplyser at de har afsat større økonomiske midler til udbedring af jordfejl i 2018. De oplyser også at der fortsat arbejdes med at se ind i reduktioner og forbedringer i IFS. S-AMU fortsætter med at følge sagen..

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskudd):
Sagen er fortsat under behandling, men hovedkontoret i København ser positivt på sagen, og er indstillet på at finde en løsning med PFA.
Pt. undersøges der fortsat nogen skattemæssige forhold.

Kompetansegruppen:
MAF mener det må fastansettes flere personer i kompetansepoolen for å dekke opp for vikarbruken offshore. Bedriften trænger mere tid til at få det fulde overblik over behovet. Sagen diskuteres igen ved næste månedsmøde.

Årsmøte i MAF.
Dette møte vil bli avholdt i Gdansk d. 9-10 Februar 2018 (Styremøde dagen før). Invitationer vil blive sendt ud i løbet af kort tid.

Sprogbrug i MDN:
Denne sag behandles fortsat i S-AMU. Her vurderes der hvilke af vores procedurer som bør oversættes til Skandinavisk, og hvilke som fortsat bare trænger være på Engelsk. Der lægges naturligvis vægt på det sikkerhedsmæssige, men også på hvor ofte proceduren har været benyttet.
MAF Info
Sist oppdatert: 12.09.2017 | Opprettet: 12.09.2017
Datoene er 23. - 24. oktober 2017 og 13. – 14. november 2017.
 
Årsmøtet i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2017. Konferansen blir avholdt to ganger, slik at alle skal få mulighet til å delta.
Datoene er 23. - 24. oktober 2017 og 13. – 14. november 2017. 
 
Tillitsvalgtkonferansene avholdes på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte er invitert.
På agendaen er gjennomgang av overenskomsten med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge AS (MDN), samt sosialt samvær.

MAF ber de tillitsvalgte som er interessert i å delta om å melde seg på ved å sende mail til mmaf@online.no.
Oppgi navn, hvilken rigg du arbeider på, og hvilken dato du ønsker å delta.

Det er begrenset deltakelse på konferansene, derfor blir det påmelding etter ”først til mølla” prinsippet.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 23. oktober er satt til 8. oktober.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 13. november er satt til 29. oktober. 
MAF info
Sist oppdatert: 24.08.2017 | Opprettet: 24.08.2017
De fleste har nok fått med seg at Maersk Oil ble solgt til franske Total for 47 mrd danske kroner.
Dette omhandler ikke Maersk Supply, Maersk Tankers og Maersk Drilling i denne omgang.
Når det er sagt så arbeides det med løsninger for disse andre 3 selskapene i Energi-divisjonen i Maersk.
MAF har god kontakt med MDN i dette og vi venter i spenning på hva som kan skje.
Vi legger ved en uttalelse fra vår direktør Jakob Korsgaard. 
" Som annonceret tidligere denne uge er Maersk Oil bekræftet solgt til franske Total. Yderligere information omkring salget og  det pågående arbejde med at finde strukturelle løsninger for de resterende virksomheder i Energi Divisionen kan findes her: 
og som Energi Divisionen udtaler til den danske avis Børsen 22. august: ”Målet er fortsat at sikre de bedst mulige løsninger for den enkelte forretnings fortsatte udvikling samt for AP Møller-Mærsks aktionærer. Vi tilstræber som tidligere nævnt at være i stand til at have offentliggjort de strukturelle løsninger inden udgangen af 2018, afhængigt af markedsudvikling og muligheder.”"
 
"Vor opgave hos Maersk Drilling Norge er fortsat at fokusere på optimal drift af enhederne i operation"
 
MAF-info
Sist oppdatert: 23.08.2017 | Opprettet: 23.08.2017
Fra 21.august til og med 31.oktober er det en rekrutteringskampanje innenfor NR området, MAF er med!

Under hele kampanjen blir det gitt 3 måneders gratis medlemskap til nye medlemmer innen NR- området.

Etter kampanjen blir det gitt premier til den beste ververen av kampanjen og i hver avdeling. Det betyr at det skal deles ut premier til noen som er tilsluttet MAF. Beste verver betyr ikke nødvendigvis den som verver mest, men den som har gjort en imponerende jobb med vervingen.

Mer info om kampansjen finner dere på https://www.industrienergi.no/nyheter/vise-drar-lasset-offshoreansattes-interesser/
og på
Facebook: https://www.facebook.com/IndustriEnergi

MAF vil være til stede enkeltdager på heliporten på Sola under kampanjen.  
MAF Info
Sist oppdatert: 23.08.2017 | Opprettet: 23.08.2017
En info som omhandler norsk språk, sikkerhetsmøter, sveisekurs, MOB-båt trening, møter ombord, årsmøte MAF, arbeidsbelastning, skattespørsmål, catering og gjennansettelse i MDN.
Norsk språk og sikkerhetsmøter.
Vi har igjen oppfordret MDN til at sikkerhetsmøtene blir avholdt på skandinavisk først. Bedriften har tatt dette videre med operasjonen/rig.manager, men kommer ikke til å legge videre press på at dette skal gjennomføres.
MAF oppfordrer operasjonen til at dette ønske etterkommes.
Resten av "Norsk språk"-saken fortsetter i S-AMU. Dette omhandler hva som må være på skandinavisk av prosedyrer osv.

Sveisekurs for Eng.Mech og Mech.Welder.
Vi har ikke kommet til noen løsning enda, men bedriften arbeider videre på dette.
Det betyr også at det ikke er forhandlet noe om kompensasjon for det som ikke har bestått kurset enda..

MOB-båt trening.
Trenings og kompetansegruppen vil se på dette, herunder krav, regler, registrering og alternative måter å trene på (land).
Dette var også ett punkt i audit fra Ptil på Intrepid og dette vil vi følge opp.

Velkommen ombord møter på Integrator.
Tidlig innsjekk gjør at de frivillige heliport-møtene har blitt flyttet ut til riggen.
Bedriften bekrefter igjen at disse møtene er frivillige, men at de oppfordrer til at man går på disse for sin egen interesse og egen/andres sikkerhet.

Årsmøte i MAF.
Dette møte vil bli avholdt i Gdansk til vanlig tid i slutten av januar/begynnelsen av februar.

Arbeidsbelastning i teknisk avdeling.
Denne har vi hatt oppe mange ganger og vi ser at det er utfordringer her.
MAF har allerede foreslått at det blir satt igang en arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på arbeidsbelastning, og at dette taes videre i S-AMU.
Det kan tenkes at der også i tillegg burde være igangsatt nye bemanningsanalyser som gjenspeiler at riggen har vært i drift en stund, og at dette kanskje burde vært gjort i alle avdelinger.

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskudd).
Saken går i sin helhet på at man skal betale skatt på utbytte av sin avkastning på pensjonen.
Her synes det å være positive ting på gang og det er god kontakt mellom MD og PFA i Danmark. KPMG vil sjekke opp de skatte messige forhold i Norge osv.

Catering.
Vi må kunne få lov til å gratulere NOC med fornyelse av kontrakten på våre rigger for de neste 3 årene.

Gode nyheter for noen av de som er oppsagt:

Invincible, Hotel Administrators.
Her har bedriften gjeninntatt 3 tidligere Rig.adm som skal fylle disse stillingene.
At stillingen får nytt navn, betyr ikke noe annet enn at arbeidsoppgavene ikke vil være helt lik stillingsinstruksen for rig.adm, men at de blir lønnet likt.
Når det er sagt så vil disse stillingene være likestilt ved en eventuell nedbemanning.

Invincible, ekstra dekksarbeidere.
Det har blitt besluttet å gjeninnsette 6 dekksarbeidere som vil ha sitt arbeidssted på Invincible.
 
MAF info
Sist oppdatert: 16.06.2017 | Opprettet: 16.06.2017
En info som omhandler reiser, språk, sveisekurs osv.
Bestilling af hjemrejse:
Vores protokol for bestilling af rejser har været  udfordret I den seneste tid.
Bedriften har undersøgt hvor reelle de opgivne helikopter-ankomsttider i Dawinci har været. Og de oplyser nu til os, at BHL506 fra INTEGRATOR i gennemsnit har været forsinket i mere end 23 min. 

Diskussionen mellem os og bedriften har især gået på om transittiden på 61 min mellem BHL506 (opgivet ankomst kl 08:49) og flyet til København (planmæssig afgang kl 09:50) var tilstrækkelig til at vi kunne kræve at at man kunne booke kl. 09:50 til københavn.  Og ja det har MAF stået fast på, fordi aftalen siger 60 min eller hvad transportleverandørerne anbefaler.
  
Hvad angår transportleverandørerne så går vi ud fra fra SAS anbefalinger, som siger 30 min før afgang. (fra man går ind i lufthavnen før sikkerhedskontrollen)  
Men nu oplyser helikopterselskabet til MDN at deres ankomsttider i Dawinci bliver beregnet ud fra den hurtigste rute, og uden hensyntagen til fueling eller andre forsinkelser.  Det har de nu været inde at rette på, indtil videre har de således ændret ankomsttiden på BHL506, som ifølge Dawinci nu ankommer kl. 09:10.

De 60 minutter i aftalen gælder fortsat, men det er naturligvis beklageligt for dem som gerne ville forsøge at nå den første afgang til københavn.  Vi kan desværre ikke med protokollen i hånden kræve at man kan bestille fly med en transit-tid på 40 min. 
Hvis de nye tider ikke holder stik i fremtiden så må vi jo klage over det.  Men sidste Onsdag landede den kl 09:05 og det er ligesom ikke nok til at klage over en urealistisk sen tid.  
Vi kan selvfølgelig opsige aftalen, men så har vi ikke noget konkret at kræve, og en mulig ny aftale vil nok ikke blive i vores favør. 

Brug af sprog ved sikkerhedsmøder:
MAF mener at det er diskrimminerende at man flere steder har valgt at afholde sikkerhedsmøder først på Engelsk og derefter på Norsk/Dansk. Vi har bedt bedriften om at ændre det, men de er ikke enige i at dette skulle være et problem.

KPMG - Hjælp til Skatteindberetning for 2016.
Dette skal ses som en frivillig hjælp med skatteregnskabet for dem som har jobbet i udlandet i løbet af 2016.
I infoen som blev sendt ud, står der at deadline for indsendelse var 25 Maj 2017, og at dette også skulle være en betingelse for at kunne kræve refundering af forskels-skat iht. skatteaftalen. 
Det er MAF's holdning at dette infoskriv ikke skal kunne overskrive skatteaftalen. Bedriften oplyser derfor at såfremt der alligevel skulle komme krav om refundering af forskels-skat vil de blive behandlet individuelt. 

G4 Svejsekurs:
Bedriften oplyser at alt G4 træning er sat på hold, da riggene pt er relativt ok dækket med svejsekompetance.  Der bliver arbejdet med andre løsninger.

Beskatning af afkast på PFA pension (for Danskere)
Der arbejdes på om vi kan få Mærsk til at lave en aftale med PFA, som kan give os lov til at hæve den skat fra pensions-opsparingen, som vi årligt pålægges for afkastet på opsparingen.
Vi vender tilbage når der er nyt i sagen.
 
 
Lønnsoppgjøret offshore 2017
Sist oppdatert: 01.06.2017 | Opprettet: 01.06.2017
10 000 på lønnsmatrisen + 2 kr på nattillegget

I tillegg videreføres arbeidet med mulig omlegging av «tap av helseattest» og pensjonsutvalget fortsetter sitt arbeid.

Vedlagt er protokoll.Du finner mer info på IE´s hjemmesider.
MAF info
Sist oppdatert: 01.06.2017 | Opprettet: 01.06.2017
Vi forteller kort om hva vi driver med nå.
Norsk språk
Vi diskuterer dette med bedriften igjen. Rammeforskriften §14 og bruk av norsk språk er en stor utfordring i næringen. 
Dette er på handlingsplanen vår og det er også veldig sterkt forankret i Landsmøte som IE hadde nå nylig. Det blir brukt ord som diskriminerende, og vi ser at det nå avholdes sikkerhetsmøter ute på Engelsk først, for så å ta det på skandinavisk.
Dette har vi tatt opp med bedriften og følger med på dette. Det har også vært avholdt møte i København der vernetjenesten og MAF var til stede. Dette var ett møte der det ble sett på prosedyrene og i hvilket omfang disse trengte å være på skandinavisk. Et utvalg vil se på dette.
Hele saken om RF §14 ligger også i S-AMU og følges konstant.

Hjelp til skatteoppgjør for 2016 - KPMG
Her vil bare informere om at mail sendt fra kontoret om at man møtte bruke KPMG ved utfylling av selvangivelsen, for at skattegarantien skulle kunne brukes, er nok ikke vi helt enige i. Dette vil bli sjekket opp av bedriften og vi avventer hva de egentlig mener.

Arbeidsbelastning
Dette er en sak som opptar mange og vi får inn eksempel på at medlemmer er veldig slitne og at der er en frustrasjon i at de ikke føler at det får gjort alt det som de skal i løpet av skiftet/turen.
Vi har anbefalt bedriften at det settes igang en arbeidsmiljøundersøkelse, der det spesielt blir sett på dette med arbeidsbelastning. Vi vet ikke om dette blir en realitet, men MAF tar uansett saken inn i S-AMU.

EX-pool
Her har vi utvidet hva som kan være arbeidsoppgavene til de som har fått plass her. EX arbeide er nå basert på en risikoanalyse (RBI), som vil redusere detaljerte Ex inspeksjoner og det betyr at vi har lengre intervaller på planlagt vedlikehold. 
Vi har valgt å utvide arbeidsområde for disse i gruppen til også å gjelde annet elektrikerarbeid. Alternativet var at de ville redusere antallet i EX pool, og det har altså nå blitt forhindret ved at vi har laget denne enigheten.
Det er vi veldig fornøyd med.

Flybillett bestillinger
Her har vi ikke kommet til noe enighet med tanke på protokollen som regulerer dette med transittid.
Bedriften holder fast på at 60 minutter transittid ikke er nok, fordi det viser seg at helikopteret sin planlagte ankomst til Sola, er en teoretisk tid som ikke gjenspeiler den faktiske tiden som i snitt er 23 minutter senere. Bedriften vil kontakte operatører og helikopterselskapene for å se på dette og vi avventer i spenning.
Vi kan ikke bare se på Avinor hva de anbefaler i dette, da helikopterselskapene faktisk er en transportør, og vil da måtte taes hensyn til i protokollen. Dette har ikke vært praksis for tidligere men er helt klart en faktor som må taes hensyn til.
Hvorfor sier vi ikke opp protokollen? - fordi den har andre elementer i seg med ventetid og det får vi aldri inn igjen om vi skal lage en ny protokoll.
MAF info
Sist oppdatert: 20.04.2017 | Opprettet: 20.04.2017
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå.

MAF har i dag hatt månedsmøte med MDN.
Her var det vanlige sakene samt at vi har diskutert skattesak for ett enkeltmedlem. Her blir det satt opp ett nytt møte i morgen med Payroll.
 
Av andre saker som kan nevnes er at vi har sett på en utvidelse av arbeidsoppgavene for de i EX-pool, onshore lønnsjusteringer, arbeid for Aker BP på land for MDN ansatte(Planning Engineering), ansiennitet protokollen og problemer rundt dette med norsk språk ute på riggene. Det sistnevnte mener MAF og Vernetjenesten er ett brudd på RF§14.
 
Ellers er planen for neste uke at vi skal på Landsmøte i IE. Tilsammen er vi 8 personer fra MAF. Det er Jørn B Hansen, Frode Sell, Eirik Gjemble, Anders Blom, Hanne Holmboe og Roy Stranden. I tillegg deltar Bår som sitter i Landsstyret og Frode L som er i Forbundsstyret. Landsmøte er i Oslo i perioden 28.-30.april.
 
Uken etterpå har MAF styremøte den 3.-4.mai i Stavanger.

Ellers så kan vi meddele at vår kontorsekretær Malin Lea har sin siste dag på jobb for oss i morgen. Hun skal begynne hos Aker BP på mandag den 24.april.
Elisabeth vil starte på igjen den 15.mai, slik at telefonen blir satt over til oss andre i AU frem til da.
MAF takker for den jobben Malin har gjort for oss og hun ønskes lykke til i ny jobb:-)

Kontoret vil bli delvis bemannet denne tiden, men dere alle vet at vi er å treffe på telefon og mail.
Undersøkelse
Sist oppdatert: 22.11.2017 | Opprettet: 22.11.2017
I perioden 16. oktober til 26. november 2017 gjennomfører Ptil ei spørjeskjemaundersøking i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).
IE-info
Sist oppdatert: 20.04.2017 | Opprettet: 20.04.2017
For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving.
Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.

Valgmulighetene er blitt mange og tidspunkt for uttak av pensjon og tidspunkt for fratredelse er gjerne forskjellig etter at pensjonsreformen trådte i kraft.  Fleksibel alderspensjon, AFP og pensjon opptjent via arbeidsgiver kan nå tas ut i kombinasjon med fortsatt arbeid.  Større fleksibilitet, mer omfattende regelverk og store individuelle forskjeller gjør at informasjons-behovet er stort.  
Erfaringene etter flere års samarbeid er udelt positive og vi ser på dette tilbudet som en viktig medlemsfordel.

Tredjepart vil også kunne bistå dere som tillitsvalgte i pensjonsspørsmål f.eks ved skifte av pensjonsordning, omstilling og i individuelle saker.  Interne foredrag og kurs kan også avtales med Tredjepart der det er behov. 
Selskapet er et frittstående rådgivningsfirma uten kommersiell tilknytning til andre og har pensjonsrådgivning som et av sine spesialområder. Selskapets rådgivere har lang erfaring både innen land- og offshorebaserte ordninger, i tillegg til pensjon som ytes fra det offentlige.

Målgruppen i år er medlemmer som er fylt 57 år eller eldre som har opptjent trygderettigheter i Norge og som ikke har benyttet seg av tilbudet tidligere. Rådgiving på pensjon opptjent utenfor Norge og skatteavtaler med andre land er ikke omfattet av tilbudet.

Våre medlemmer får med dette tilbudet en oversikt på fremtidig pensjon og valgmuligheter.  Valget man gjør har konsekvenser for resten av livet. Vi er opptatt av at våre medlemmer får en oversikt på fremtidig pensjon og muligheter, slik at siste periode som yrkesaktiv og pensjonstilværelse kan planlegges best mulig.

For støtte til tillitsvalgte i pensjonsspørsmål er det avtalt en egen pris.  Ta gjerne kontakt med undertegnede eller Terje Valskår for ytterligere detaljer.

Vedlagt finner dere brosjyre og oppdragsskjema som fulgte utsendelsen.  Denne informasjonen vil også bli tilgjengelig på våre nettsider.
 
Her finner du litt mere info og skjema: www.industrienergi.no/pensjon-2/ 
MAF info
Sist oppdatert: 17.02.2017 | Opprettet: 17.02.2017
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå...

MAF avholdte månedsmøte den 16.02.17.
Denne gangen hadde ikke vi så mange saker som skulle diskuteres.
Veldig mange av sakene den siste perioden har blitt løst via mail.

Av tidligere saker så har det vært en som det har blitt brukt mye tid på som omhandler punkt 2.2 i tariffen og om hvordan dette skal praktiseres. Denne saken avventer vi nå hos oss, fordi det blir kjørt en tilsvarende sak i SAFE som skal i Tingretten.

Av andre gjøremål denne uken så har MAF hatt møte angående fremdriften av hjemmesiden. Vi har avtalt møte med leverandør for å «friske opp» siden. Vår nye IT tillitsvalgt Tommy skal hjelpe med i dette arbeidet.

MAF har vært i Lagmannsretten denne uken. Saken omhandler enkeltmedlem som har fått oppsigelse begrunnet hyppig sykefravær over lang tid.

Det har ellers kommet inn en bekymringmelding vedrørende turnus på ett serviceselskap på en av våre rigger. Her har vi nå tatt kontakt med operatørklubben og bedt om hjelp til å se inn i dette. Det er ikke vi som leier inn dette firmaet.

Neste månedsmøte er satt til 27.03.17
MAF styre
Sist oppdatert: 26.01.2017 | Opprettet: 26.01.2017
Frode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningsekretær.

Styret valgte å ha 2 nestledere, ikke 3 som i 2016. Da ser listen ut som følger:


• Frode Larsen:
Leder, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger.

• Bår Inge Pedersen:
Forening sekretær, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger. 

• Jørn B. Hansen:
Nestleder, hel stilling land, lønnsforhandlinger, S-AMU. 

• Frode Sell:
Nestleder. 

• Finn Boserup:
Pensjons informant, AKAN(ansattrepresentant).

• Hanne Holmboe:
Sosialtillitsvalgt(attføringsutvalget), AKAN(MAF).

• Frank Fosse:
Studietillitsvalgt.

• Odd Richard Kollstad:
Forsikrings tillitsvalgt.

• Eirik Gjemble:
Vara studietillitsvalgt. Vara S-AMU.

• Roy Stranden:
Pensjons informant.

• Jørgen L Nielsen:
Aktiv styremedlem.

• Kim Harboe:
Aktiv styremedlem.

• Lars Mæland:
Aktiv styremedlem.

• Kristoffer Norheim:
Økomomiansvarlig, vara Ungdoms tillitsvalgt.

Utenom styret:
 • Tommy Ebbesvik:
Ungdoms tillitsvalgt og IT tillitsvalgt
MAF styrevalg
Sist oppdatert: 18.01.2017 | Opprettet: 18.01.2017
I tillegg er Jørgen valgt som første varamedlem og Frank valgt inn som andre varamedlem.

Vedlagt finner du valgprotokoll der du finner blant annet hvor mange stemmer alle som var med i valget fikk.
MAF info
Sist oppdatert: 13.12.2016 | Opprettet: 13.12.2016
I forbindelse med at Maersk Interceptor skal fungere som hotell i en periode vil det være behov for ta av det ekstra personellet som arbeider som Auxiliery crew på riggen. 

Varsel om permittering er sendt ut fredag den 9.desember. Personell dette dreier seg om er 6 floorhand og 6 roustabouts. Det er de med minst bedriftsansiennitet i disse stillingene om bord på Interceptor blir permittert.
 
MDN forplikter ta permittert personell tilbake på lønn fra første utreise etter 7. mars 2017, dog skal ingen være permitterte lenger enn 12 uker.


Vedlagt finner dere:
- bedriftens newsletter
- lokal avtale om permitteringene på norsk og engelsk
MAF-Styrevalg
Sist oppdatert: 05.12.2016 | Opprettet: 05.12.2016
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.

Som dere vet starter styrevalget til MAF 1.desember 2016. Dette pågår frem til 15.januar 2017.
 
Materiell er sendt hjem til hvert enkelt medlem og det er også sendt ut valgmateriell på riggene.
Sett opp en urne på hvert enkelt rigg slik at vi sikrer oss at flest mulig stemmer. Den plasstillitsvalgte er spesielt ansvarlig at dette gjøres.
Hvem som er plasstillitsvalgt på din rigg finner du her: http://www.mafsiden.no/category.aspx?CatId=63


Godt valg alle sammen :-)
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Sist oppdatert: 07.09.2016 | Opprettet: 22.08.2016
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2016. Datoer for avholdelse av disse er satt til 16.-17.november og 1.-2.desember 2016.

Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte inviteres herved på konferanse. Tillitsvalgtkonferansene avholdes 16.-17.november og 1.-2.desember 2016 på Quality Hotel Residence i Sandnes.

Begge konferansene starter første dag med lunsj kl 12.00 og avsluttes dagen etter kl 16.00.
 
Agendaen under konferansen er prosessen vi har hatt i forbindelse med nedbemanningen i 2016, med alle lokale avtaler omkring reduksjonen av antall ansatte i MDN. Det blir også tid til gjennomgang av overenskomsten med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge as (MDN), samt sosialt samvær.
 
Tillitsvalgtkonferansen skal tas på fritiden og det gis ikke fri fra offshorearbeid for deltakelse. Deltakerne vil få dekket transport, opphold etc. og kompenseres tilsvarende 12 timer overtidskompensasjon.
 
MAF ber dem som er interessert å delta om å melde seg på HER (mmaf@online.no)
Du må oppgi navn og arbeidsplass samt den dato du ønsker å delta.
Det er begrenset deltakelse på konferansene og derfor blir det ”først til mølla” prinsippet.
 
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 16.november er satt til 1.november.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 1.desember er satt til 18.november. 
MAF info
Sist oppdatert: 20.07.2016 | Opprettet: 20.07.2016
Hovedårsakene er at Mærsk Gallant avslutter sin kontrakt i løpet av høsten og Mærsk Inspirer avslutter sin kontrakt med Statoil ved årsskiftet.

MAF har i de siste ukene sittet i drøftelser med Maersk Drilling Norge as(MDN).
Det er sterkt beklagelig at vi nå må gå nok en runde med oppsigelser i selskapet.
Høsten 2015 var det om lag 150 ansatte som miste sine jobber i bedriften. Våren 2016 måtte vi igjen si forvell til 70. Nå ser det ut som at vi mister ytterligere 130-140 i MDN.

Som vi alle vet venter vi på ny rigg, XLE4. Den forventes å ankomme Norge februar 2017. Her er mer detaljert hva som står i protokollen:

Situasjonsbeskrivelse

I tillegg til at Mærsk Gallant og Mærsk Inspirer forventes å gå av kontrakt i løpet av Q3 og Q4 2016 skal XLE4 oppbemannes. Det planlegges at de første posisjoner til XLE4 overføres fra oktober, med en gradvis oppbemanning frem mot ankomst Norge i februar 2017, hvor resterende crew tiltrer.

En har valgt å se hele situasjonen under ett, men fordelt på to runder med nedbemanninger.
 • Den første nedbemanning vil skje i forbindelse med at Mærsk Gallant avsluttes. Her tas det også høyde for de første overføringer til XLE4, det vil si de det vil være behov for før 1. januar 2017. Dette betyr at noen stillinger ikke blir berørt i den første runde av nedbemanninger. 
 • Den andre nedbemanning vil gjennomføres i forbindelse med at Mærsk Inspirer avsluttes. Det tas her høyde for resterende crew til XLE4.

Den vedlagte protokoll mellom MDN/MAF beskriver situasjonen mer detaljert.

MDN´s ”Newsletter” ligger også vedlagt.

Som det står i protokollen angående prosessen for ansatte som vurderes oppsagt:

Individuelle drøftelser
Bedriften vil etter disse drøftelsene er sluttført, gjennomføre individuelle drøftelser med den enkelte ansatte iht AML § 15-1. Partene er enige om at innkalling til drøftelser kan sendes per mail, med telefonisk oppfølging. Det er også enighet om at dersom medarbeider ikke ønsker/har anledning til å stille i møte på kontoret kan dette gjennomføres per telefon. MAF vil være disponible for sine medlemmer i disse møter.

Informasjon om hvem som forventes å bli berørt vil bli gitt til alle samtidig, selv om de individuelle drøftelser vil bli gjennomført fortløpende fra og med juli til november 2016. Tidspunkt for når den enkelte ansatte mottar selve innkallingen til drøftelsesmøte vil være avhengig av oppsigelsestid. Endelig avgjørelse med hensyn til oppsigelse vil bli tatt i etterkant av disse drøftelser, og oppsigelsesbrev vil bli sendt til de ansatte som besluttes oppsagt innen utgangen av den aktuelle måneden.

MAF vil være med å bistå alle medlemmer ved disse møtene. Disse såkalte ”15.1 møtene” kan være ved oppmøte eller telefonisk.
 

Se alle vedlegg under:
Styrevalg MDN AS 2016
Sist oppdatert: 23.06.2016 | Opprettet: 23.06.2016
Dere har nå mottatt stemmemateriell til dette valget på mail fra MDN.
MAF stiller med egen liste og vi oppfordrer på det sterkeste at medlemmene stemmer på denne nå når valget har startet.

Dette er en viktig arena for de ansatte, og det gir oss en mulighet til å treffe ledelsen i selskapet og komme med våre synspunkter.
Årsmøte i MAF har enstemmig valgt disse til å stå på listen.
1. Frode Larsen
2. Bår Inge Pedersen
3. Hanne Holmboe Bang
4. Jørn B. Hansen
5. Ivar Arne Langseth
6. Eirik Gjemble

Vi håper at dere stemmer på oss nå når valget har startet.

Foreslår at dere laster ned ferdig utfylt stemmeseddel som ligger vedlagt og sender denne til
StyrevalgMDN@maerskdrilling.com

En annen måte dere kan gjøre dette på er å stemme ute på riggene. Det skal kunne avgis stemmer ved å kontakte OIM ombord.
Dismissals 2015
Sist oppdatert: 13.08.2015 | Opprettet: 13.08.2015
If it came down to a mass dismissal the employer has to inform Nav of the situation and they have to provide you with a form PD U1/N-301 that allows you to claim benefits from your home nation, you need that to show the Uk you have been paying into the Norwegian system and that then allows you to still qualify for benefits in the UK. 
How to apply (PD U1):
https://www.nav.no/en/Home/Forms+for+individuals/Forms/Til+eller+fra+Norge+%28international%29+engelsk/Opphold+eller+arbeid+utenfor+Norge+engelsk

You are not entitled to benefits from Norway, unless you are residing or staying in Norway and being an active job seeker.  


To qualify for unemployment benefits in Norway:
Important:
This is only a small part of the total content. Therefore you must follow this link here to get the entire information.
 
https://www.nav.no/en/Home/Benefits+and+services/Relatert+informasjon/Unemployment+benefits.286402.cms

If you have residence or are staying in Norway and are actively seeking jobs, you can get unemployment benefits in Norway.
 

The main requirements for being eligible for unemployment benefit is that you:
 • have had your working hours reduced by at least half (50 percent)
 • have had a minimum income from paid work amounting to at least 1.5 times the National Insurance basic amount (G) during the previous twelve months or at least 3 times the basic amount during the previous three calendar years.
 • are registered as a job seeker and submit your employment status form every 14 days
 • are a genuine job seeker
 • are living or staying in Norway
 
When can you apply?
The earliest you can submit your claim for unemployment benefit is one week before the first day on which you become totally or partially unemployed.

It is important that you do not submit your application too early, as it may be rejected.
 

How much can you receive in unemployment benefit:
Unemployment benefit is calculated on the basis of your earned income and any national insurance benefits you received last year (or the average of the last three years prior to applying for unemployment benefit). Unemployment benefit payments equal approx. 62.4 percent of your gross income. Any income in excess of 6 G or lump-sum grant paid in connection with the birth of a child is not included in the basis on which unemployment benefit is calculated.

How to register:
If you are to seek unemployment benefits you must first be registered as a jobseeker. You will find a separate claim form regarding unemployment benefits on nav.no. There is also information about which attachments that is required, and how to submit your application. There is a separate application process for unemployment benefits. It is not sufficient to register as a jobseeker. To receive unemployment benefits, you must be an active jobseeker and apply for vacancies.

Follow link to register: (Norwegian language only)
https://tjenester.nav.no/sbl/arbeid/registrering?execution=e1s1 (Norwegian language only)


Job seeking in Norway:
If you are a foreign jobseeker wishing to work in Norway, you are probably wondering where to start. Where can you find vacant positions? You will find good information on nav.no that can help you.
https://www.nav.no/en/Home/Work+and+stay+in+Norway/Work+in+Norway
 


To get unemployment benefits transferred to the UK:
If you have received benefits from Norway for at least four weeks, then you can apply for unemployment benefits transferred to the UK for up to 3 months.  You will need an attest PD U2.

How to apply (PD U2):
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=248836

It’s important to remember that you cannot travel until you have been issued the PD U2 certificate (or that a SED U008 have been issued to the country you are travelling to). If you travel before receiving the certificate, you lose the right to transfer the Norwegian benefits.
 

Ask NAV:
Remember you can always log on to NAV by use of your Norwegian identity number, and ask any questions about your rights https://www.nav.no/en/Home
Here you will also find a lot useful information.
 
Lønnsoppgjøret 2016 (onsdag 22.juni kl 02.01)
Sist oppdatert: 15.07.2016 | Opprettet: 22.06.2016
Noen timer på overtid ble vi enige i lønnsoppgjøret hos Riksmekleren i Oslo.
Mer informasjon henvises til IE´s hjemmeside hvor du finner protokoll og ny lønnstabell. http://industrienergi.no/nyheter/enighet-meklingen-pa-flyteriggavtalen/
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 20.juni 2016 kl 10.22)
Sist oppdatert: 20.06.2016 | Opprettet: 20.06.2016
Kl 10.25 idag åpnet møtet hos Riksmekleren i Oslo

Under meklingen er alle deltakerne bundet av taushetsplikt pålagt av lov/Riksmekler.
 
Vi kan derfor bare oppdatere dere om at meklingen pågår. 
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 23.55)
Sist oppdatert: 24.05.2016 | Opprettet: 24.05.2016
Da ble det brudd i årets lønnsoppgjør. 
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 21.45)
Sist oppdatert: 24.05.2016 | Opprettet: 24.05.2016
Så lenge det er mulighet for å oppnå enighet blir vi her.
Vi oppdaterer når noe skjer utover kvelden/natten.
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 23.mai kl 15.40)
Sist oppdatert: 23.05.2016 | Opprettet: 23.05.2016
Da er vi permittert frem til i morgen tidlig.


Vi vil oppdaterer i morgen.
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 11.45)
Sist oppdatert: 24.05.2016 | Opprettet: 24.05.2016
Vi er i gang med forhandlingene igjen


Vi vil oppdaterer dere når noe skjer.
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 23.mai kl 11.40)
Sist oppdatert: 23.05.2016 | Opprettet: 23.05.2016
Oppgjøret er ett hovedoppgjør som betyr at vi kan forhandle lønn og endringer i overenskomsten.
 
Forhandlingsutvalget i IE (Industri Energi) består av ca 35 tillitsvalgte fra alle bedrifter som er omfattet av tariffavtalen mellom NR(Norges Rederiforbund) og IE.
 
Frode Larsen(leder), Jørn B Hansen(nestleder) og Bår Inge Pedersen(foreningssekretær) er representert fra MAF.
 
Forhandlingene foregår i Norges Rederiforbunds lokaler i Oslo og er planlagt å vare mandag og tirsdag denne uken, med ”reservedag” onsdagen. 

Vi vil oppdaterer dere når noe skjer. 
MAF info
Sist oppdatert: 22.03.2016 | Opprettet: 22.03.2016
The main reason is that the rig Maersk Reacher is out of work after termination of current contract during the month of July.

During the last week MAF has been in discussions with Maersk Drilling Norway AS (MDN).
It is highly regrettable that we now have to carry out yet another round of dismissals in the company.
In autumn 2015 there were about 150 employees who lost their jobs in the company. Presently it looks like we have to say good bye to about 70 new MDN employees working offshore.
As the company states in their info the main reasons for the current dismissals are:

• Maersk Inspirer starts P&A at Volve for Statoil during summer of 2016
• Maersk Reacher expected to comple the current contract with BP Norway AS.
• Competence group will be adjusted according to a lower level of activity.
• Minor adjustments to the organizational set-up and return of personnel from temporary foreign assignment.The attached protocol between MDN / MAF describes the situation in more detail. MDN's "Extra Newsletter" is also enclosed.

As stated in the protocol regarding the process for employees that are considered redundant:

Individual deliberations
When these discussions are completed the company will conduct individual discussions with each individual employee pursuant to WEA § 15-1. The parties agree that notice of meeting for deliberations may be sent by mail, with telephone follow-up. It is also understood that if an employee does not want / have the opportunity to meet at the office this may be carried out via telephone.
The company envisages that individual deliberations will be completed in April 2016. The final decision will be taken subsequently, and termination letter will be sent to the affected employees by the end of the month”


MAF will be assisting all members at these meetings. These so-called "15.1 meetings" may be in person or by telephone.
MAF info
Sist oppdatert: 21.03.2016 | Opprettet: 21.03.2016
Hovedårsaken er at Maersk Reacher ikke har arbeid etter endt kontrakt i løpet av juli måned.

MAF har i sist uke sittet i drøftelser med Maersk Drilling Norge as(MDN).
Det er sterkt beklagelig at vi nå må gå nok en runde med oppsigelser i selskapet.
Høsten 2015 var det om lag 150 ansatte som miste sine jobber i bedriften. Nå ser det ut som vi må si forvell til om lag 70 nye MDN ansatte offshore.
Som bedriften skriver i sin info er hovedårsakene til oppsigelsene nå:

• Mærsk Inspirer starter P&A på Volve for Statoil i løpet av sommeren 2015.
• Maersk Reacher forventes å fullføre den nåværende kontrakten med BP Norge AS.
• Kompetansegruppen vil justeres i henhold til et lavere aktivitetsnivå.
• Mindre justeringer av organisatoriske oppsett og retur av personell fra midlertidig utenlands oppdrag.


Den vedlagte protokoll mellom MDN/MAF beskriver situasjonen mer detaljert. MDN´s ”Extra Newsletter” ligger også vedlagt.

Som det står i protokollen angående prosessen for ansatte som vurderes oppsagt:

Individuelle drøftelser
Bedriften vil etter disse drøftelsene er sluttført, gjennomføre individuelle drøftelser med den enkelte ansatte iht AML § 15-1. Partene er enige om at innkalling til drøftelser kan sendes per mail, med telefonisk oppfølging. Det er også enighet om at dersom medarbeider ikke ønsker/har anledning til å stille i møte på kontoret kan dette gjennomføres per telefon.

Bedriften ser for seg at individuelle drøftelser vil bli gjennomført i april 2016. Endelig avgjørelse vil bli tatt etterfølgende, og oppsigelsesbrev vil bli sendt til de aktuelle ansatte innen utgangen av måneden. ”

  

MAF vil være med å bistå alle medlemmer ved disse møtene. Disse såkalte ”15.1 møtene” kan være ved oppmøte eller telefonisk.
 
 
Vedlegger:
 • Drøftelser om oppsigeler Maersk Reacher
 • MDN Newsletter Extra 
 • Avtale om bedriftsansiennitet
 • Agreement of company seniority
MAF styre
Sist oppdatert: 07.02.2016 | Opprettet: 07.02.2016
Frode Larsen er leder. Jørn B Hansen,Frode Sell og Eirik Gjemble er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningsekretær.
 Under finner du navn og verv på alle styremedlemmene.

• Frode Larsen:
Leder, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore, Interim AMU.

• Bår Inge Pedersen:
Forening sekretær, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore, lønnsforhandlinger onshore. 

• Jørn B. Hansen:
Nestleder, hel stilling land, lønnsforhandlinger offshore, S-AMU. 

• Frode Sell:
Nestleder. 

• Finn Boserup:
Pensjons informant, AKAN(ansattrepresentant).

• Hanne Holmboe:
Sosialtillitsvalgt(attføringsutvalget), AKAN(MAF).

• Frank Fosse:
Studietillitsvalgt.

• Odd Richard Kollstad:
Forsikrings tillitsvalgt.

• Eirik Gjemble:
Studietillitsvalgt. Vara S-AMU.

• Roy Stranden:
Pensjons informant.

• Jørgen L Nielsen:
Aktiv styremedlem.

• Kim Harboe:
Aktiv styremedlem.

• Lars Mæland:
Aktiv styremedlem.

• Kristoffer Norheim:
Ungdoms tillitsvalgt,økonomiansvarlig.

Utenom styret:
Tommy Ebbesvik: Ungdoms tillitsvalgt. 
 
 
MAF styrevalg
Sist oppdatert: 26.01.2016 | Opprettet: 22.01.2016
I tillegg er Kristoffer valgt som første varamedlem og Lars valgt inn som andre varamedlem(nå med valgprotokoll).
Under finner du en stemmeoversikt.
 
1. Bår Inge Pedersen – 184
2. Hanne Holmboe Bang – 148
3. Finn Boserup – 142
4. Kim Harboe – 117
5. Eirik Gjemble – 111
6. Roy Stranden – 104
7. Kristoffer Norheim – 90 (1.vara)
8. Lars Mæland – 83 (2.vara)
 
 

9. Tommy Ebbesvik – 75 (delt)
9.    Vidar Emilsen – 75 (delt)
10.  Anders Eskelund – 70
11.  Jarle Halvorsen – 65
12.  Tom Eirik Hansen – 63
13.  Jan Håkon Holmgård Vikra – 60
14.  Alf Erik Andresen – 50
15.  Jack Strauss – 42
16.  Steinar Venås – 26
17.  Kim G. Kristiansen – 25 
 
MAF info
Sist oppdatert: 05.01.2016 | Opprettet: 16.12.2015
Information related to Collective Agreement Section 3.7 (The right to disembark in ones leisure time), Rig administrator on Maersk Inspirer, Updating of the protocols and Merry Christmas and Happy New Year! Now with update from MDN!

IMPORTANT INFO:

Collective Agreement Section 3.7 The right to disembark in ones leisure time.

This applies for the period that Maersk Interceptor and Maersk Integrator laid in Åmøyfjorden, and problems regarding the fact that employees did not disembark due to the preparedness function aboard. What this means is that if an employee was asked to remain onboard in their leisure time, and had an emergency function, he/she should be compensated NOK 50, - per hour for the time he/she is not at work on the rig.
It was agreed upon that everyone should submit their claims via MAF, in accordance with 3.7. This proved to be difficult to coordinate and manage. MDN has now taken over the management of this case. Therefore everyone who has submitted claims through MAF, must now contact MDN directly. This also means that everyone who is entitled to compensation MUST submit their claim once more.
 
The company will soon give information about how to do this.
We will of course publish this information on our website as soon as we receive it.
Here comes info about how to do this from MDN:
 
Ref. Union agreement section 3.7: The right to go ashore during leisure time:
During the unit's stay in port or at other secure anchorage when at yard and in lay-up
close to shore, an employee has the right to go ashore during his leisure time unless
he is required to stay on board for the safety of the persons on board, the vessel or the
equipment, to carry out necessary work on board, or due to the forthcoming departure
or shifting of the unit, or as a result of instructions from the authorities. If an employee
is instructed to stay on board during his leisure time for reasons other than his own
situation, or as a result of regulations laid down by public authority, he is entitled to a
compensation of NOK 50,- pr. hour.
 
Compensation in connection with yard stay for Maersk Interceptor and Maersk Integrator has not been disbursed.
Personnel who mean they are entitled to this in accordance with section above, must send an e-mail to their HR coordinator at that time, no later than March 1st, 2016.
If the company has not received the claim within the deadline the employee is not entitled to said compensation. Please inform of dates and state number of hours you require compensation for.
In addition, the employee is asked to write a brief statement as to why he or she is entitled this compensation.
 
E-mail must be sent to:
Maersk Integrator: Lars Meling (Lars.Meling@maerskdrilling.com)
Maersk Interceptor: Anny Rustad (Anny.Victoria.Rustad@maerskdriling.com)
 
Personnel with individually based salaries are not entitled to this compensation according to Union agreement, section 4.1.
 
 
Rig administrator on Maersk Inspirer
This position / function will in the future be taken over by the Central Control Room (CCR). This means that as long as we are in production mode, and has staffed CCR, this function will be present. The company has a plan for this to take effect at the start of Q2 2016. MAF has a clear intention that no one should lose their jobs as a result of this, and are currently discussing the issue with the company.


 
 
Updating of the protocols

We have had some constructive meetings with the company, where we have focused on updating our internal agreements in general. The agreement about the practice of leave provisions is soon finished. This agreement which is a combination of the working environment act, the collective agreement, and local agreements, will hereinafter be continuously updated.
 
 
Merry Christmas and Happy New Year!

On behalf of MAF, AU wishes everyone a merry Christmas and happy new year.
It has been a year filled with challenges. AU would like to thank all shop stewards/company shop stewards for their efforts in the segregated year.
Remember that the board election is ongoing, use your vote.
Best regards,
Frode, Jørn, Bår and Elisabeth
MAF info
Sist oppdatert: 05.01.2016 | Opprettet: 16.12.2015
Informasjon omkring Tariffavtalens punkt 3.7 (retten til å gå i land på fritiden), Rig administrator på Mærsk Inspirer, Opdatering af protokoller, og God Jul og Godt Nyttår.
Nå med oppdatering fra MDN!

VIKTIG INFO
Tariffavtalens punkt 3.7 Retten til å gå i land på fritiden
Dette omhandler når Maersk Interceptor og Maersk Integrator lå i Åmøyfjorden, og problemene med at ansatte ikke fikk gå i land som følge av bedredskapsfunksjon ombord. Vi ble da enige om at alle skulle sende inn sine krav ihht 3.7 via MAF. Det dette betyr er at om en ansatt ble bedt om holde seg ombord i fritiden, og hadde en beredskapsfunksjon, skal denne personen ha kr 50,- pr time for de timene personen ikke er på arbeid ute på riggen. 
 
Dette visste seg å være vanskelig å få samkjørt og vanskelig å administrere.
MDN har nå tatt over administrasjonen i denne saken. Det betyr at alle som har sendt inn krav gjennom oss i MAF, må gjøre dette direkte til MDN. Det betyr at alle som har krav på dette MÅ sende dette inn igjen på nytt.
Bedriften vil snart komme med en info om hvordan dette skal gjøres.
Vi vil selvfølgelig legge ut denne info på vår hjemmeside når den kommer.
 
Her kommer info om hvordan dette skal gjøres fra MDN:
 
Ref. overenskomst pkt. 3.7 – Rett til å gå i land på fritid:
Under innretningens opphold i havn eller på annen sikker ankerplass inshore, under
verkstedopphold og opplag nær land har en ansatt rett til å gå i land i sin fritid med
mindre det er påkrevet at han blir om bord av hensyn til de ombordværendes,
innretningens eller utstyrets sikkerhet, utføring av nødvendig arbeid om bord,
innretningens forestående avreise eller forhaling, eller som følge av myndighetenes
pålegg. Blir en ansatt pålagt å holde seg om bord i fritiden uten at dette skjer på grunn
av hans eget forhold, eller som en følge av bestemmelser fattet av offentlig myndighet,
skal han ha godtgjøring med kr. 50,- pr. time.
 
Kompensasjon i forbindelse med yardstay for Maersk Interceptor og Maersk Integrator er ikke kommet til utbetaling.
Personell som mener de har krav på dette ihht. overnevnte punkt, skal  sende mail til sin HR koordinator på gjeldende tidspunkt. Absolutt siste frist for dette er 1. mars 2016.
Dersom kravet ikke er mottatt innen fristen bortfaller retten til ovenfornevnte kompensasjon.
Det bes oppgitt tidsrom hvor en mener en har rett på kompensasjonen samt antall timer.
Utover dette bes den enkelte skrive en kort forklaring på hvorfor vedkommende har krav på tillegget.
 
Mail sendes til:
Maersk Integrator: Lars Meling (Lars.Meling@maerskdrilling.com)
Maersk Interceptor: Anny Rustad (Anny.Victoria.Rustad@maerskdrilling.com)
 
Personell som er individuelt avlønnet kommer ikke inn under dette punktet, ref. pkt 4.1
 
 
 

Rig administrator på Mærsk Inspirer
Denne stillingen/funksjon vil i fremtiden bli overtatt av Central Controll Room.(CCR)
Det betyr at så lenge vi er i produksjons modus og har bemannet CCR, vil denne funksjonen ligge der.
Bedriften har en plan om at dette skal tre i kraft i starten av 2.kvartal i 2016.
MAF har en helt klar intensjon om at ingen skal miste jobben sin som følge av dette, og er i dialog med bedriften om denne problemstillingen.
 

Opdatering af protokoller
Vi har haft nogen konstruktive møder med bedriften, hvor vi har fokuseret på opdatering af vores interne aftaler generelt.
Aftalen om praktisering af permisionsbestemmelserne er snart på plads. Denne aftale som er en kombination af arbejdsmiljøloven, tarifaftalen og lokale aftaler, vil herefter blive løbende opdateret.
 

God Jul og Godt Nyttår
På vegne av MAF så vil AU ønske alle en god jul og godt nyttår.
Det har vært ett år med mange utfordringer AU vil takke alle bedrfts- og plasstilitsvalgte for den jobben som har blitt gjort.
Husk at det er valg til styret i disse dager, bruk din stemmerett.
Mvh
Frode, Jørn, Bår og Elisabeth
Streik i Oljeservice
Sist oppdatert: 04.10.2016 | Opprettet: 04.10.2016
Som følge av konflikten i Oljeservice kan det bli sendt ut permitteringsvarsel på riggene våre i Maersk Drilling Norge.
Dette er ment som litt informasjon dersom det blir sendt ut permitteringsvarsel til noen av våre medlemmer i Maersk Drilling Norge.
Årsaken til konflikten er at partene i Oljeservice avtalen ikke er kommet til enighet. Forklaring på konflikten har jeg laget en linkt til: https://www.industrienergi.no/nyheter/vi-er-i-streik/ og det er mye info på nettsidene til www.industrienergi.no og media forøvrig.
 
MDN og MAF har hatt drøftelser og laget en protokoll dersom vi blir berørt som 3-part i denne streiken. Vedlagt finner dere protokoll fra dette møtet.
 
Industri Energi har laget en informasjonsbrev som beskriver ulike situasjoner og deres tolkning dersom vi som 3-part måtte bli permittert grunnet streiken i Oljeservice. Denne ligger vedlagt.
 
MDN sendte ut informasjon mandag denne uken(3.oktober)i newsletter, denne er også vedlagt.
 
Pr. skrivende stund er ingen av våre 5 enheter berørt som en 3-part, altså ingen er permittert i MDN. Vi har dialog med bedriften fortløpende.
 
Så håper vi at denne konflikten snart er over.  
 
MAF info
Sist oppdatert: 10.09.2015 | Opprettet: 10.09.2015
Some information related to Guardian, Giant, redundancies and rotations.

Guardian terminates contract, moves to Frederikshavn (DK).
As you will know, all attempts to sign any new contract for "Guardian" in the Norwegian sector have failed. This means that the rig is "handed back to the owners" with the result that rig is moved to Denmark, specifically to Fredrikshavn.
MAF (Maersk Employee Association) and MDN (Maersk Drilling Norway) has since agreed that personnel on board when the rig is in transit, will stay onboard the rig until it is finally returned to the owners.
If this entails additional taxation, MDN provides a tax guarantee equivalent to the guarantee given during the yard stay in Denmark for MDN employees.
So, we hope to see good old "Guardian" back in the Norwegian sector once again.


Giant has been awarded a contract in Denmark
This is probably old news, but Giant will be moved to Denmark where the rig has been awarded a contract of about 150 days.
How and when the rig changes location is not yet known.
We hope to welcome Giant back again.

Redundancies
As you all will know, related to that the Giant and Guardian will terminate their contracts in Norway mass dismissals have been carried out in MDN. We will not conceal that the process has been demanding. More than 140 so called "§15-1meetings” (mandatory discussion before decision on dismissal) with employees who the company considered redundant. There have been a lot of questions, on e-mail and by phone. MAF has done their utmost to respond, and we feel that most members have been satisfied with the answers we have given them.
Regarding our homepage related to information about all the redundancies, perhaps we should have informed more. We have been of the perception that MDN had the responsibility for information because they possess all the information related to the process.
In total it sadly ended up 160 dismissals.


Rotations
As part of the dismissals there will be a number of rotations ahead of personnel on the rigs. The Crew-lists are expected to be completed during this week.

 
MAF info
Sist oppdatert: 09.09.2015 | Opprettet: 09.09.2015
Litt informasjon omkring Guardian, Giant, oppsigelser og omrokeringer.
Guardian uten kontrakt, flyttes til Fredrikshavn(DK).
Det har som kjent ikke lyktes og signere noen ny kontrakt for ”Guardian” på norsk sektor. Det betyr at riggen ”leveres tilbake til eierne” med det resultat at riggen flyttes til Danmark, nærmere bestemt Fredrikshavn.
MAF(Maersk Ansattes Forening) og MDN(Maersk Drilling Norge) har da blitt enige om at personell som er om bord når riggen skal flyttes, blir om bord til riggen er endelig levert tilbake.
Dersom dette medfører ekstra skatt, gir MDN en skattegaranti tilsvarende garanti som gitt ved yardstay i Danmark for MDN ansatte.
Så får vi håpe å se gode gamle ”Guardian” tilbake igjen på norsk sektor engang.


Giant har blitt tildelt kontrakt i Danmark
Dette er sikkert gammelt nytt, men Giant flyttes til Danmark, der har riggen fått kontrakt med en varighet på om lag 150 dager.
Når og hvorledes riggen endrer lokasjon vet vi ikke enda.
Vi håper Giant kommer tilbake igjen.

Oppsigelser
Som dere alle kjenner til har det i forbindelse med at Giant og Guardian går av kontrakt i Norge blitt gjennomført masseoppsigelser i MDN. Prosessen har vært krevende det legger vi ikke skjul på. Det er avholdt over 140 ”15.1 møter”(drøfting før beslutning om oppsigelse) med de ansatte som bedriften vurderte oppsagt. Det har vært en masse spørsmål, på e-post og pr. telefon. MAF har gjort hva vi kunne for svare, og føler at de fleste medlemmene har vært fornøyde med de svarene vi har gitt dem.
Når det gjelder vår hjemmeside mht informasjon omkring alle oppsigelsene, så burde vi kanskje informert mere. Vi har vært av den oppfatting at MDN hadde informasjonsansvaret fordi de sitter med alle opplysningene omkring prosessen.
Totalt endte det dessverre opp med 160 oppsigelser.

Omrokeringer
I forbindelse med alle oppsigelsene blir det en rekke omrokeringer på riggene nå fremover. Crew-listene forventes å være ferdig i løpet av denne uken.  
 
 
 
MAF Info
Sist oppdatert: 29.06.2015 | Opprettet: 29.06.2015
Whether you choose to take the meeting over the phone or, if you prefer to show up at the Maersk office, then MAF whatever be present for all members.

At the meeting it will also be possible to bring issues relating to seniority.

If you need to talk to us before the meeting, please contact us here:

Frode Larsen 
+47 99329100 
maf.frode@gmail.com

Jørn B.Hansen
+45 40822868
jornbhansen@gmail.com
MAF Info
Sist oppdatert: 29.06.2015 | Opprettet: 29.06.2015
Om man vælger at tage mødet over telefonen eller om man foretrækker at møde op på Mærsk kontoret, så vil MAF uanset være tilstede for alle medlemmer.

Til mødet vil det også være muligt at bringe spørgsmål op som vedrører anciennitet.

Har man behov for at snakke med os inden mødet, så kontakt os gerne her:

Frode Larsen 
+47 99329100 
maf.frode@gmail.com

Jørn B.Hansen
+45 40822868
jornbhansen@gmail.com
Lønnsoppgjøret 2015 (torsdag 25.juni kl 02.00)
Sist oppdatert: 25.06.2015 | Opprettet: 25.06.2015
Kl 02.00 ble det oppnådd ett meklingsresultat. Nå med protokoll.

Protokollen ligger vedlagt.
 
Vi viser forøvrig til IE`s hjemmeside. 
MAF styrevalg
Sist oppdatert: 18.01.2016 | Opprettet: 18.01.2016
Grunnet forsinkelser på postgang og helikoptre blir resultatet på MAF`s styrevalg forsinket.
Vi forventer at resultatet er klart senest fredag.
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Sist oppdatert: 06.10.2015 | Opprettet: 06.10.2015
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2015. Datoer for avholdelse av disse er satt til 27.-28.oktober og 16.-17.november 2015.
Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte inviteres herved på konferanse. Tillitsvalgtkonferansene avholdes 27.-28.oktober og 16.-17.november 2015 på Clarion hotel Energy i Stavanger.

Begge konferansene starter første dag med lunsj kl 12.00 og avsluttes dagen etter kl 16.00.
Agendaen under konferansen er prosessen vi har hatt i forbindelse med nedbemanningen i 2015, med alle lokale avtaler omkring reduksjonen av antall ansatte i MDN. Det blir også tid til en kort gjennomgang av overenskomsten med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge as (MDN), samt sosialt samvær.
 
Tillitsvalgtkonferansen skal tas på fritiden og det gis ikke fri fra offshorearbeid for deltakelse. Deltakerne vil få dekket transport, opphold etc. og kompenseres tilsvarende 12 timer overtidskompensasjon.
MAF ber dem som er interessert å delta om å melde seg på HER (mmaf@online.no)Du må oppgi navn og arbeidsplass samt den dato du ønsker å delta. Det er begrenset deltakelse på konferansene og derfor blir det ”først til mølla” prinsippet.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 27.oktober er satt til 19.oktober.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 16.november er satt til 2.november. 
Politisk markering
Sist oppdatert: 10.11.2015 | Opprettet: 10.11.2015
Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Lederne, NITO og SAFE en felles politisk markering utenfor Oljemuseet i Stavanger under hovedparolen: Norge trenger oljeindustrien!
MAF ber dem som har anledning om å møte opp. 
MAF-Styrevalg
Sist oppdatert: 01.12.2015 | Opprettet: 01.12.2015
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.

Som dere vet starter styrevalget til MAF idag, den 1.desember 2015. Dette pågår frem til 15.januar 2016.
 
Materiell er sendt hjem til hvert enkelt medlem og det er også sendt ut valgmateriell på riggene.
Sett opp en urne på hvert enkelt rigg slik at vi sikrer oss at flest mulig stemmer. Den plasstillitsvalgte er spesielt ansvarlig at dette gjøres.
Hvem som er plasstillitsvalgt på din rigg finner du her: http://www.mafsiden.no/category.aspx?CatId=63

Vedlagt finner stemmemateriell dersom dere trenger noen flere lister på riggen.

Godt valg alle sammen :-)
Lønnsoppgjøret 2015 (onsdag 24.juni kl 18.00)
Sist oppdatert: 24.06.2015 | Opprettet: 24.06.2015
Vi tar pause og treffes senere ikveld.
Så mye mer kan vi ikke fortelle.
Lønnsoppgjøret 2015
Sist oppdatert: 24.06.2015 | Opprettet: 24.06.2015
Kl 10.00 idag åpnet møtet hos Riksmekleren i Oslo
Under meklingen er alle deltakerne bundet av taushetsplikt pålagt av lov/Riksmekler.
 
Vi kan derfor bare oppdatere dere om at meklingen pågår. 
KHVO
Sist oppdatert: 12.01.2016 | Opprettet: 12.01.2016
Det skal utpekes KHVO for de neste 2 årene. 
Dette skjer når det nye styret møtes i forbindelse med årsmøte i MAF.

Ansatte som kan være interessert i dette tillitsverv bes kontakte MAF (mmaf@online.no) innen 22.januar 2016.
MAF Info
Sist oppdatert: 23.06.2015 | Opprettet: 23.06.2015
MAF has received lot of inquiries about this, therefore, we wish to provide information on the process.
MAF and the company have agreed that no questions concerning seniority will be answered until anyone considered dismissed are informed accordingly. 

The company is stating that letters on the notified dismissals will be sent out within a week.
 

We understand very well the frustration among the members, but it will not be right that the information is made known at present by releasing the company seniority lists.
 
Questions concerning seniority, may probably be answered more easily by the company after the letters has been submitted.
 
This should and must be conducted in a proper manner. 
MAF Info
Sist oppdatert: 23.06.2015 | Opprettet: 23.06.2015
MAF har fått en mange henvendelser om dette, derfor ønsker vi å informere om prosessen.
MAF og bedriften har blitt enige om at det ikke kan besvares spørsmål vedrørende ansiennitet før alle som vurderes oppsagt får beskjed om dette.
Bedriften opplyser om at brevene om varslede oppsigelser blir sendt ut innen en uke.
Vi forstår veldig godt frustrasjonen blant medlemmene, men det vil ikke være riktig at dette blir gjort kjent ved at bedriftsansiennitetlistene blir frigitt.
 
Spørsmål vedrørende ansiennitet, kan nok enklere besvares av bedriften i etterkant.
Dette skal og må foregå på en korrekt måte.
MAF info
Sist oppdatert: 23.06.2015 | Opprettet: 23.06.2015
Discussions have been carried out between MAF and MDN.
Mærsk Giant and Maersk Guardian are terminating their contracts and Mærsk Gallant will be changing the contract.

It is very regrettable that someone loses their job, but at the present situation it is unfortunately not to be avoided.

Mærsk Giant will be off contract in September, Maersk Guardian will terminate the contract in October. Mærsk Gallant enters a new contract in September and the new client does not want to pay for the present crew.

Employees encompassed by this downsizing will be notified by MDN in the near future.
The seniority principle is mainly being applied for selection. MAF is in possession of all the lists, but each individual who have questions must contact the HR department for specific questions.

MAF will be at hand to all members at any individual discussions with the company, the so-called WEA § 15.1 meetings.

A lot of people will, due to the dismissals, have to change position and be moved to other units. This turn-around is presently being processed by the company.

Once again, this is a very unfortunate situation.

- Attached you will find the Minutes of discussion of June 22, 2015
MAF info
Sist oppdatert: 22.06.2015 | Opprettet: 22.06.2015
Det er avholdt drøftelser mellom MAF og MDN. Mærsk Giant og Maersk Guardian avslutter kontrakter og Mærsk Gallant endrer kontrakt.

Det er svært beklagelig at noen mister jobben, men slikt situasjonen nå er kan det nok dessverre ikke unngås.
 
Mærsk Giant går av kontrakt i september og Maersk Guardian avslutter sin kontrakt i oktober. Mærsk Gallant går over på ny kontrakt i september og den nye kunden ønsker ikke betale for nåværende bemanning.

Ansatte som omfattes av denne nedbemanningen vil bli kontaktet av MDN i nærmeste fremtid.
 
Ansiennitetprinsippet er i all hovedsak brukt for utvelgelse. MAF er i hende av alle listene, men hver enkelt som lurer på noe må ta kontakt med HR avdelingen for konkrete spørsmål.

MAF vil være tilgjengelig for alle medlemmer på alle individuelle drøftelsene, de såkalte § 15.1 møtene.

Mange vil på grunn av oppsigelsene måtte endre stilling og flyttes på, det jobber bedriften med nå.

Nok en gang er dette svært beklagelig.

- Vedlagt finner du drøftelseprotokoll fra 22.juni 2015.
- Avtale om bedriftsansiennitet er også vedlagt.
 
 
 
MAF info
Sist oppdatert: 15.06.2015 | Opprettet: 15.06.2015
I Newsletter fra 08.juni 2015 vedrørende "Maintenance Planning & Execution", som ble sendt til alle i MDN, ønsker vi å gi en presisering.

Det tok ikke lang tid før første telefon ringte. Var vi var en del av dette og var vi enige, lød spørsmålene. Her kommer en forklaring fra oss:

MAF v/Frode Larsen og Vernetjenesten v/Anders Blom står oppført i den såkalte "Reference Group".
Det må være helt klart at vi kun har blitt bedt om å komme på ett møte der resultatet av "målingene" som ble gjort på ”Mærsk Innovator” ble presentert. Dette ble for oss et informasjonsmøte. 
Vi er ikke enige at tallene som ble presentert om den såkalte "Wrench-time”, at den representerer hvordan våre folk arbeider på riggene(det har vi gjort bedriften oppmerksom på). 18 % får stå for hvordan de som har bestilt dette leser det.
Det er meget mulig vi kan arbeide smartere, men løsningen er ikke nødvendigvis å fjerne flere stillinger.
Lokal protokoll
Sist oppdatert: 15.06.2015 | Opprettet: 11.06.2015
Da er det laget ny utgave omkring bedriftsansiennitet i MDN.
De endringer som er gjort er i store hovedtrekk:
 
- Dersom du sier opp selv, får du ikke bedriftsansiennitet tilbake dersom du starter å jobbe igjen for MDN.
 
- Dersom du søker ulønnet permisjon opparbeider du ikke bedriftsansiennitet mens du er i permisjon(noen unntak selvfølgelig)
 
- "Stigene" innen teknisk avdeling er mere utfyllende samtidig så er de nye stillingsbetegnelsene tatt med.
 
 
Lønnsoppgjøret 2015
Sist oppdatert: 02.06.2015 | Opprettet: 02.06.2015
På hjemmesiden hos Riksmekleren står det at meklingen starter 24.juni.
Tariff negotiations 2015
Sist oppdatert: 02.06.2015 | Opprettet: 02.06.2015
During the last week we have informed on the process taken place before a possible industrial conflict is initiated, now we tell on.... 

During the last week we have informed on the process taken place before a possible industrial conflict is initiated. You may find the information at the following address:

In the aftermath of this information, a complete list of units that may be directly affected by the labor conflict is released. You may find the list at the following address:
http://www.industrienergi.no/nyheter/varsler-riggstreik/

At the same time MAF was summoned for discussions on a conditional notice of layoffs for offshore employees that will be affected by a possible conflict. The notice may be found at the following address:
http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=69&ArtId=815

In each company a local protocol regulating the size and composition of the safety crew shall be established. For MDN the protocol is to be found at the following address: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=69&ArtId=757

At present, Tuesday 2 June at 10:00 hrs, we do not know when the negotiations at the National mediator will take place, but most likely within 1-3 weeks from this date.

And what happens if an industrial action is initiated?

We will try to refresh a bit. These are our thoughts at the moment. (Some are of course withheld as our counterpart in negotiations is of course reading this information.)

Let us start with some facts.
The Industri Energi (IE) negotiating team is appointed by the board and consists of about 30 people. MAF is represented by 3 persons; Frode Larsen, Jørn B Hansen and Bår Inge Pedersen.
2015 is an adjustment regulation of the Collective Agreement, so at the settlement this year we negotiate on adjustment of rates in the CA only. If it had been possible to negotiate on pensions, we had of course done so. But due to upcoming changes to the Pension Insurance for Seamen, where we actually do not know the outcome, we need to know the facts before we initiate negotiations with the employers.
We started and terminated the negotiations at the same day, Thursday May 2. We were offered nothing at all.
So, we know the present status by reading the information presented above.

Until the date the National mediator sets, nothing happens. Of course there is information submitted to members, media coverage and some “power struggle” in the press both from our and the employers side, quite naturally of course.

But, when it comes to the date the National mediator decides and sets for negotiations, nothing takes place. If we do not reach an agreement, the following occurs (now we inform on what is happening with us in MDN):


• Immediately the crew on «Giant» shall start the shutdown procedure for the rig. Documents, plans for the shutdown shall be submitted to the Petroleum Safety Authority (PSA). This may take anything from hours to days.

• Once this is done the reductions of the workforce will start with the object to get down to safety crew manning. Who specifically will be part of this workforce should be prepared in advance. This may take anywhere from hours / days

• Those who are sent ashore, either due to the fact that they are on strike or being laid off by the company, will receive some compensation from IE. Presently the amount is not yet determined by IE centrally.

• Those who actually were supposed to go offshore to work, but not being part of the safety crew will also receive the compensation from IE.

• Personnel on their leisure period (4 weeks) will receive their salary from the company as normal.

For all other units operated by MDN there is not issued any notice of collective dismissal (industrial action). The fact that the company has chosen to issue a conditional notice of layoff for all offshore employees makes MAF wonder why, perhaps they have a plan not submitted to us. It may be they expect us to expand the strike or that they themselves would make use of their own means of power – lockout.

There are certainly many questions that eventually pop-up. MAF will do their best to keep you updated throughout the whole process. Then we will add. The crew on “Maersk Giant” is by now in this present situation particularly affected by the potential conflict. We receive many inquiries from them and we will answer all inquiries as rapidly as possible. This may result that some cases have to be put slightly “on hold”, we apologize for the inconvenience. The issues that we were supposed to attend to with MDN at the monthly meetings are suspended indefinitely, until there is a solution in the settlements.
Lønnsoppgjøret 2015
Sist oppdatert: 02.06.2015 | Opprettet: 02.06.2015
Vi har i sist uke informert om hvorledes prosessen er før en eventuell konflikt, nå forteller vi videre.....

Vi har i sist uke informert om hvorledes prosessen er før en eventuell konflikt, den finner du her: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=56&ArtId=813#ScrollAnchor
 
I etterkant av denne informasjonen er det kommet ut en fullstendig liste på enheter som kan bli rammet direkte av konflikten. Denne finner du her:
Samtidig ble MAF innkalt til drøftelser om betinget varsel om permitteringer for offshoreansatte som blir berørt av konflikt, denne finner du her:

Det skal være etablert en lokal protokoll i hvert selskap som regulerer sikkerhetsbemanning i selskapene. I MDN finner du denne protokoll her:


I skrivende stund(tirsdag 2.juni kl 10.00)vet vi ikke når forhandlingene hos Riksmekler blir, men mest sannsynlig innen 1-3 uker fra nå.

Hva skjer dersom det skulle oppstå konflikt da?

Vi skal prøve å oppsummere litt. Dette er våre tanker for øyeblikket og noe holdes ideer holdes tilbake selvfølgelig, vår forhandlingsmotpart leser selvfølgelig også dette.

La vi begynne med litt fakta.
Industri Energi`s(IE) forhandlingsutvalg(oppnevnt av styret i IE) består av ca 30 personer. MAF er representert med 3 personer; Frode Larsen, Jørn B Hansen og Bår Inge Pedersen. 2015 er ett mellomoppgjør, så i år forhandler vi kun om justeringer i satser. Hadde vi kunne forhandlet om pensjon, så hadde vi gjort dette også. Men pga forestående endringer av lov om sjømannspensjon, der vi faktisk ikke vet resultatet, er vi nødt for å vite fakta før vi innleder forhandlinger med arbeidsgiverne.
Vi startet forhandlingene torsdag den 21.mai og avsluttet samme dag. Arbeidsgiverne tilbudte ingenting.
Så da vet vi hvor vi er i dag, med den info som er skrevet over i denne artikkel.

Frem til dato som Riksmekler setter, skjer det ikke noe. Selvfølgelig er det informasjon til medlemmer, presseoppslag og litt ”maktkamp” i pressen fra vår og arbeidsgiversiden, helt naturlig spør du oss.
Men til selve dagen da, dagen Riksmekler har bestemt at vi skal forhandle. Kommer vi ikke til enighet, da skjer følgende(Nå skriver vi om hva som skjer hos oss i MDN):

• Umiddelbart skal de på ”Giant” starte nedstengningsprogrammet for riggen. Dokumenter for nedstengning skal oversendes Petroleumstilsynet(Ptil). Dette kan ta alt fra timer til dager.

• Når dette er gjort vil nok nedbemanningen starte. Målet da er å komme ned på sikkerhetsbemanning. Hvem spesifikk som er på denne bemanningen skal være klargjort på forhånd. Dette vil nok ta alt fra timer/døgn.

• De som blir sendt i land, enten pga av at de streiker eller blir permittert av bedriften, vil motta en gitt kompensasjon fra IE. I skrivende stund er beløpet ikke fastsatt fra IE sentralt.

• De som egentlig skal på jobb offshore men ikke er en del av sikkerhetsbemanningen vil også motta kompensasjon fra IE.

• De som er på avspasering(4 uker) mottar sin lønn fra bedriften som vanlig.

For alle andre enheter operert av MDN er det ikke sendt ut varsel om plassfratredelse(streik). At bedriften har valgt å sende ut betinget varsel om permittering for alle ansatte offshore stiller MAF seg undrende til, kanskje har de en plan som ikke er luftet for oss. Kan være at de tenker på at vi vil utvide streiken eller at de selv vil bruke sitt middel, lockout.

Det er sikkert mange spørsmål som dukker opp etter hvert. MAF vil prøve oppdatere dere i hele prosessen.
Så må vi si. Mannskapet på ”Mærsk Giant” er nå i denne situasjon spesielt omfattet av denne eventuelle konflikt. Vi får mange henvendelser fra dem og vi skal svare på alle henvendelser så raskt som mulig. Det kan resultere i at noen saker må ligge litt ”på vent”, det beklager vi. De sakene som vi skal diskutere med MDN på de månedlige møtene er utsatt på ubestemt tid, til vi har en løsning på denne situasjonen.
 
 
Tariff negotiations 2015
Sist oppdatert: 27.05.2015 | Opprettet: 27.05.2015
As you all will know by now thursday 21st of May 2015 it came to a collapse in the negotiations between the Norwegian Shipowners’ Association (NR) and Industri Energi (IE) over this year’s wage adjustments for the second year of the Collective Agreement. (There is also breakdown in the negotiations for SAFE and DSO over the same agreement).

Subsequant to this, IE has terminated the Colective Agreement and filed a Notice of Collective Dismissals for 17 rigs/vessels in 22 companys to the National mediator. The notice involve approx. 1400 members in this round.
For us in Maersk Employee Association (MAF) the collective dismissal filed will affect “Maersk Giant” and will include 111 members of the local branch (MAF).

The Industri Energi claim was based on the settlement for the frontrunner trades metween LO and NHO (Confederation of Norwegian Enterprise) and the follwing settlement between Industri Energi and the Norwegian Oil and Gas Association (NOG) which secured moderate increase in wages adjusted to the present economic situation. But, when the Norwegian Shipowners’ Association choose a confrontational attitude we have no other option than to bring the settlement before the National mediator, who probably will quickly determine a date for final mediation.

We will revert with further information when the date for mediation is settled.

If it comes to industrial conflict (strike), the “Maersk Giant” will be on strike from the date stated by the National mediator (date not presently known).

MAF will keep you updated and informed as soon as we know anything more.
Lønnsoppgjøret 2015
Sist oppdatert: 27.05.2015 | Opprettet: 27.05.2015
Torsdag 21. mai 2015 ble det som kjent brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund(NR)og Industri Energi(IE) i årets mellomoppgjør (Det er også brudd for SAFE og DSO på samme avtale).

I etterkant av dette har IE sagt opp flyteriggavtalen, videre er det sendt melding til Riksmekleren om plassoppsigelse for 17. plattformer/fartøy i 22 bedrifter, dette omfatter ca. 1400 medlemmer i denne omgang. 
For oss i Maersk Ansattes Forening(MAF) gjelder plassoppsigelsen som nå er gjort for “Mærsk Giant” og innbefatter ca 111 medlemmer av klubben. 

Industri Energis krav hadde utgangspunkt i frontfagoppgjøret mellom LO og NHO, og påfølgende forhandlinger mellom Industri Energi og Norsk olje og gass som sikret moderate tillegg tilpasset den økonomiske situasjonen, men når Norges Rederiforbund valgte en konfrontasjonslinje har vi ikke annet valg enn å ta oppgjøret videre til mekling. Riksmekleren vil trolig fastsette dato for endelig mekling ganske raskt, vi vil komme tilbake med mer informasjon når dato for mekling er fastsatt.

Dersom det kommer til konflikt(streik), vil “Mærsk Giant” fra fastsatt dato av Riksmekleren(dato ikke kjent enda), bli tatt ut i streik. Vi i MAF vil informere videre så snart vi vet noe mer.
Lønnsoppgjøret 2015 (torsdag kl 19.15)
Sist oppdatert: 21.05.2015 | Opprettet: 21.05.2015
Da ble det brudd i årets lønnsoppgjør. 
Lønnsoppgjøret 2015 (torsdag kl 09.30)
Sist oppdatert: 21.05.2015 | Opprettet: 21.05.2015
Oppgjøret er ett mellomoppgjør. Det betyr at vi i år kan forhandle om eventuelle justeringer på lønn. Det er iallfall utgangspunktet.
 
Forhandlingsutvalget i IE(Industri Energi) består av ca 35 tillitsvalgte fra alle bedrifter som er omfattet av tariffavtalen mellom NR(Norges Rederiforbund) og IE.
 
Frode Larsen(leder), Jørn B Hansen(nestleder) og Bår Inge Pedersen(foreningssekretær) er representert fra MAF.
 
Kanskje er forhandlingene ferdig idag, eventuelt fortsetter vi i morgen.
 
Vi oppdaterer dere når noe skjer.
MAF Info
Sist oppdatert: 08.05.2015 | Opprettet: 08.05.2015
This is an info cencerning "Warning Letter", "Renewal of certificates acc. to STCW", "Apprentices 2015", "Manning in the safety service", "International SOS" and "Preshift meetings".
Warning Letter
It has recently been issued a significant increase in number of warning letters from the company to individuals. The majority of the warnings is related to mistakes made by individuals in connection with working operations.
Should you get into a situation where any warning is involved, we recommend that you make contact with a shop steward on board. They may guide and advise and possibly confer with us in MAF central. If you are summoned to your manager on board you are entitled to bring along a shop steward. If the meeting is convened onshore, MAF is willingly to attend and assist.

Renewal of certificates acc. to STCW
MAF has had some inquiries in connection with the renewal of certificates acc. STCW (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). The inquiries is related to questions on requirements to the certificates and any compensation for courses necessary.
MDN is currently investigating with Søfartsstyrelsen in Denmark with regard to what is the actual requirements and what practice on the rigs is required. MDN has submitted the job descriptions for the various positions we have on the rigs.
It is the Søfartsstyrelsen in Denmark who make the most stringent requirements.
NR (Norwegian Shipowners’ Association) is in dialogue with the Norwegian Maritime Directorate regarding the requirements of Norwegian certificates.
Before we can give any final answers the above subjects must be examined. Any compensation must be viewed in the context of the response we get from the respective directorates in Norway and Denmark.

Apprentices 2015
MDN accepts 30 trainees this year, starting in autumn 2015. These are all apprentices from Level 2 Well Technology. This is very gratifying and MAF very much appreciate the company’s policy on apprenticeships. Knowing that MDN takes on half of all apprentices from Level 2 Well Technology that receive apprenticeship, makes it even a greater cause for applause, well done MDN!

Manning in the safety service
We have been very fortunate that the company has provided the safety service with an extra position during recent years.
The last 14 months this position has been held by Robert Holmen.
In these times of propensity to save the company has decided that this extra resource is withdrawn and that means that Anders Blom is then left alone in the safety services onshore from 1 July 2015.
The local union does not agree with that this position is removed.
We are not entitled to back our claim through the Collective Agreement, and then the result is given by the Company’s management perogative.
Anyway, we thank Robert Holmen for the work that he has laid down, and wish him all the best as Safety Officer at Maersk Integrator.

International SOS
This is a company that presently constitutes our occupational health service. Maersk has a global agreement that this firm also will support the rigs with medics.
As a result this acctually means that all our medics will be transferred to this company, also in Norway.
Here it may clearly be said that we did not agree with the company.
There has been held meetings on the subject, where MAF along with three medics have presented our points of view on the matter.
We are though,in a constructive dialogue with the company, but no decision is made in Copenhagen.
We are pending answers and will revert with more info as soon as we know something.

Preshift meetings
MAF is approached by members on the subject of the management at several rigs makes up their own rules for how preshift / handover meetings are supposed to be performed.

Please note that if there are no compensations for participation, these meetings is to be regarded as voluntary. We have brought this matter up with the company, and the management should inform on the voluntary basis to participate.

That is why MAF again notes that the Collective Agreement section 8 is to be adhered to.
For imposed meetings on board beyond time necessary for consultation between workers at shift changes acc. To section 7 which only seldom may exceed 15 minutes per. shift change, should be compensated with overtime rate for the time spent.
MAF Info
Sist oppdatert: 07.05.2015 | Opprettet: 07.05.2015
En info om "advarselbrev", "fornyelse av sertifikater iht. STCW", "lærlinger 2015", "bemanning i vernetjenesten", "internasjonal SOS" og "preskift møter".
Advarselbrev
Det har den siste tiden vært utstedt en markant økning av advarselsbrev fra bedriften til enkeltpersoner. De alle fleste advarsler omhandler feil som er gjort av enkeltpersoner i forbindelse med arbeidsoperasjoner.
Skulle dere komme i en situasjon der det er snakk om advarsel, anbefaler vi at dere tar kontakt med tillitsvalgte ombord. De kan veilede og gi råd eventuelt konferere med oss i MAF sentralt. Blir du innkalt til leder ombord da kan du ta med tillitsvalgt. Blir møtet avholdt på land, da hjelper vi i MAF gjerne.

Fornyelse av sertifikater iht. STCW
MAF har hatt noen henvendelser i forbindelse med fornying av sertifikater iht. STCW(The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Spørsmålene er krav til sertifikatene og eventuelle kompensasjoner for slike kurs.
MDN undersøker nå med Søfartsstyrelsen i Danmark med hensyn til hva som er de faktiske krav og hva som kreves av praksis på riggene. MDN har oversendt stillingsinstruksene for de forskjellige stillingene som vi har på riggene.
Det er Søfartsstyrelsen i Danmark som stiller de strengeste kravene.
NR(Norges Rederiforbund) er i dialog med Sjøfartsdirektoratet angående kravene til norske sertifikater.
Før vi kan gi noen endelige svar må de overforstående punkter undersøkes. Eventuelle kompensasjoner må sees på i sammenheng med svar vi får fra respektive direktorater i Norge og Danmark.

Lærlinger 2015
MDN tar inn 30 lærlinger i år, med oppstart høsten 2015. Dette er alle lærlinger i vg2 brønnteknikk. Dette er svært gledelig og MAF setter stor pris på bedriftens lærlingpolitikk. Når man vet at MDN tar inn halvparten av alle lærlinger i vg2 brønnteknikk som får lærlingplass, gjør dette det enda mer stas, bra MDN!

Bemanning i vernetjenesten
Vi har var så heldige at bedriften har gitt vernetjenesten en ekstra person de siste årene.
De siste 14 månedene har dette vært Robert Holmen.
I disse sparetider har bedriften besluttet at denne ekstra resursen blir trukket tilbake og det betyr at Anders Blom blir da alene igjen i vernetjenesten i land, fra 1. Juli 2015.
Fagforeningen er ikke enig i denne posisjonen blir fjernet.
Vi kan ikke kreve dette gjennom tariffen, og da blir det sånn.
Uansett så vil vi takke Robert Holmen for det arbeidet som han har utført., og ønsker han lykke til som Safety Officer på Maersk Integrator.

International SOS
Dette er ett firma som er vår bedriftshelsetjeneste i dag. Mærsk har en global avtale om at dette firmaet også skal bemanne riggene med sykepleiere.
Det betyr i praksis at det da ville være at alle vår sykepleiere skulle blitt overført til dette firmaet, også i Norge.
Her kan vi vel si at vi ikke var enige med bedriften.
Det har blitt avholdt møter rundt dette, der MAF sammen med 3 sykepleiere har fått fortalt vårt syn på saken.
Vi er i konstruktiv dialog med bedriften, men ingen beslutning er tatt i CPH.
Avventer svar og vil komme med mer info så snart vi får vite noe.

Preshift møter
MAF får henvendelser om at ledelsen på flere rigge laver egne regler for hvordan preshift/handover møder skal foregå. 
Vi gør opmærsom på at hvis der ikke kompenseres for deltagelse, så er disse møder frivilige.  Dette har vi taget op med bedriften, og ledelsen skal informere om frivilligheden i at deltage.
Derfor gør MAF igen opmærksom på at overenskomsten punkt 8 skal følges.
For pålagte møter om bord ut over den nødvendige tid for konferanse mellom arbeidstakerne ved skiftbytte iht. pkt 7 som kun unntaksvis skal overstige 15 minutter pr. skiftbytte, kompenseres med overtid for medgått tid. 
 
 
Important
Sist oppdatert: 08.05.2015 | Opprettet: 08.05.2015
Everyone has or will one of these days receive a letter from Maersk Drilling Norway (MDN).

Here you will find some explanation about how company seniority is calculated together with the official date for start of accumulating your company seniority in MDN. It is important that you submit feedback to Hilde Finnesand Svendsen (hilde.finnesand.svendsen@maerskdrilling.com) or Bjørg Tandberg (bjorg.tandberg@maerskdrilling.com) within 1 June 2015 if you think that the date is not correctly calculated.
If it comes to a downsizing situation pursuant to a reduced company activity it is any possible date of adjustment that will be the basis when the seniority principle is used in an event of workforce reductions.
Viktig
Sist oppdatert: 07.05.2015 | Opprettet: 07.05.2015
Alle har eller vil motta ett brev fra Maersk Drilling Norge(MDN)i disse dager.

Her står det litt beskrevet om hvorledes bedriftsansiennitet beregnes og din bedriftsansiennitetsdato i MDN.
 
Det er viktig at du gir tilbakemelding til Hilde Finnesand Svendsen (hilde.finnesand.svendsen@maerskdrilling.com) eller Bjørg Tandberg(bjorg.tandberg@maerskdrilling.com) innen 1.juni 2015 dersom du mener at datoen som er beregnet ikke er korrekt.
Dersom vi kommer til en nedbemanning så er det eventuelle justerte datoer som legges til grunn når vi bruker ansiennitetsprinsippet ved eventuell nedbemanning.
Local protocol
Sist oppdatert: 08.04.2015 | Opprettet: 08.04.2015
Agreement for Integrator Yardstay in Stavanger.
Lokal protokoll
Sist oppdatert: 14.04.2015 | Opprettet: 14.04.2015
Avtale for Integrator ("verksted")i Stavanger.
MAF styre
Sist oppdatert: 07.02.2016 | Opprettet: 10.02.2015
Frode Larsen er leder, Jørn B Hansen og Frode Sell nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningsekretær.
 Under finner du navn og verv på alle styremedlemmene.

• Frode Larsen:
Leder, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore, Interim AMU.

• Bår Inge Pedersen:
Forening sekretær, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger offshore, lønnsforhandlinger onshore. 

• Jørn B. Hansen:
Nestleder, hel stilling land, lønnsforhandlinger offshore, S-AMU. 

• Frode Sell:
Nestleder. 

• Finn Boserup:
Pensjons informant, AKAN(ansattrepresentant).

• Hanne Holmboe:
Sosialtillitsvalgt(attføringsutvalget), AKAN(MAF).

• Frank Fosse:
Studietillitsvalgt.

• Odd Richard Kollstad:
Forsikrings tillitsvalgt.

• Eirik Gjemble:
Studietillitsvalgt. Vara S-AMU.

• Roy Stranden:
Pensjons informant, økonomiansvarlig.

• Jørgen L Nielsen:
Aktiv styremedlem.

• Kim Harboe:
Aktiv styremedlem.

• Glenn Andersen:
Aktiv styremedlem.

• Kristoffer Norheim:
Ungdoms tillitsvalgt.

Utenom styret:
Tommy Ebbesvik: Ungdoms tillitsvalgt. 
 
 
MAF-Styrevalg
Sist oppdatert: 19.01.2015 | Opprettet: 19.01.2015
I tillegg er Kristoffer Nordheim valgt inn som første varamedlem og Glenn Andersen valgt inn som andre varamedlem.
Valgprotokoll ligger vedlagt.
Pension
Sist oppdatert: 08.12.2014 | Opprettet: 08.12.2014
Here comes an info about pension for offshore employees.

There have been some requests topic pensions for those who work offshore. Board of MAF has since delegated tasks among themselves and Roy Stranden has written for those who are resident in Norway and Finn Boserup has written for those resident outside Norway.

For those who are resident in Norway you can find info here:
http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=85&ArtId=798#ScrollAnchor

For those who are resident outside Norway (Scandinavian version) you'll find info here: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=85&ArtId=795#ScrollAnchor

For those who are resident outside Norway (English version) you can find info here: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=86&ArtId=794#ScrollAnchor

As you may understand, it created its own subgroups on our website that these articles refer.
For those who read English located under: "ENGLISH" --- "Pension".
For those who read Scandinavian located under «DIVERSE» --- "Pensjon».

Appendix need id and password. It can be obtained by contacting an elected representative board or contact MAF.
Pensjon
Sist oppdatert: 08.12.2014 | Opprettet: 08.12.2014
Her kommer en info omkring pensjon for offshore ansatte.

Det har vært endel forespørsler om emne pensjon for dem som jobber offshore. Styret i MAF har da delegert oppgavene seg imellom og Roy Stranden har skrevet for dem som er bosatt i Norge og Finn Boserup har skrevet for dem som er bosatt utenfor Norge.

For dem som er bosatt i Norge finner du info her:

For dem som er bosatt utenfor Norge(Skandinavisk versjon) finner du info her: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=85&ArtId=795#ScrollAnchor

For dem som er bosatt utenfor Norge(Engelsk versjon) finner du info her: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=86&ArtId=794#ScrollAnchor
 
Som dere kanskje forstår er det opprettet egne undergrupper på vår hjemmeside som disse artikler refererer til.
For dem som som leser engelsk ligger det under: "ENGLISH"---"Pension". 
For dem som leser Skandinavisk ligger det under: "DIVERSE"---"Pensjon".
 
Vedlegg trenger id og passord. Det får du ved å kontakte en tillitsvalgt ombord eller kontakte MAF.  
MAF-Styrevalg
Sist oppdatert: 01.12.2014 | Opprettet: 01.12.2014
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.

Som dere vet starter styrevalget til MAF idag, den 1.desember 2014. Dette pågår frem til 15.januar 2015.
 
Materiell er sendt hjem til hvert enkelt medlem og det er også sendt ut valgmateriell på riggene.
Sett opp en urne på hvert enkelt rigg slik at vi sikrer oss at flest mulig stemmer. Den plasstillitsvalgte er spesielt ansvarlig at dette gjøres. Hvem som er plasstillitsvalgt på din rigg finner du her: http://www.mafsiden.no/category.aspx?CatId=63

Godt valg alle sammen
MAF Info
Sist oppdatert: 22.11.2014 | Opprettet: 22.11.2014
This is an info concerning "International SOS", "Hiring in from Danbor", "Crane Operator/Ass. Crane Operator", "Calculation of loss of leisure time", "Reviewing of local protocols" and "G4 welding certification".
International SOS
Earlier this year MDN informed that MD (Maersk Drilling) has appointed International SOS to deliver of medic services globally.
The agreement does not apply to Norway, but now MDN review the possibility that this may also be introduced here. The company has invited MAF to a meeting on the subject in January. MAF will meet with the Executive Board supplemented with 3 medics. Please note that the MAF is very critical of all forms of potential outsourcing!

Hiring in from Danbor
Occasionally Danbor has been hired in to Maersk. On these occasions we requested the wages and working conditions for this personnel.
The company checked this up and gave us their guarantees that the wages and working conditions were ok.
MAF believes pursuant to Appendix 5 of the Collective Agreement, that we are entitled the right to access this information.
MDN does not agree to this, and the parties continue to work on the issue.

Crane Operator / Ass. Crane Operator
The position of Assistant Crane Operator was promoted to the salary group C from 01.06.2014.
This means that those who were close to D6 were promoted into C4.
This was fair enough. The problems and discontent appeared when others who were promoted from D6 after this date was promoted directly into C6.

This is nothing we may do anything about, as the procedure is pursuant to the protocol and the provisions.

Then a new situation appeared when personnel who had been promoted to C4 were further promoted to Crane Operator with full responsibilities and so where entitled to be moved to Wage Group B. For those in C4 at the time should, according to provisions, be moved into B4.
Here the difference in wages is very apparent as the individual having the responsibility actually earns about NOK 1400,00 less than the individual who is placed in C6.

In meeting with the company MAF has suggested that personnel placed in the C4 and who get their promotion into Wage Group B, shall regain seniority to be placed in B6.
Obviously, the personnel in question must then already been in D6 and promoted to C4 at first.
The company will review the issue, and we are awaiting an answer.


Calculation of “loss of leisure time”
There has been some confusions about how to calculate lost leisure time pursuant to the Clause 3.4 of the Collective Agreement.
First we had to clarify this with our union (IE) and after some time we now have received final feedback. We have presented the result to MDN and we are now agreed on how to practice this Clause in the Collective Agreement within our company.
MAF has some unsolved issues on the subject, these will be now be attended to.

Reviewing of local protocols
MAF and MDN have the need to review some local protocols to update them to current legal requirements/agreements. Pursuant to this we will jointly review a number of protocols like the company protocol on seniority, course/training agreement, offshore employees working at the office/onshore, Driller Trainees, agreement for KHVO and safety representatives and agreement on passionate leave. We hope that most agreements are updated before the summer of 2015.

G4 welding certification
We find that many new employees in the position of Engine/Mechanic on the XLE rigs, but also some Mechanics/Welders on INN and INS, have some challenges to pass the G4 welding test required. We have for long been in consecutive dialog with the company about this issue. Therefore the compensation was increased so that up 10 days’ overtime compensation was granted for passing the G4 test. But we find it likely that many also will faitl the test in 10 days. The company is aware of the problem, and we follow up on the matter.
MAF Info
Sist oppdatert: 21.11.2014 | Opprettet: 21.11.2014
En info om "International SOS", "Innleie av Danbor", "Kranfører/ass kranfører", "Utregning av tapt fritid", "Gjennomgåelse av lokale protokoller" og "G4 svejse sertifisering".
International SOS
Tidligere i år informerte MDN om at MD(Maersk Drilling) globalt har inngått avtale med International SOS om levering av medic tjenester. 
Avtalen gjelder ikke i Norge, men nå vil MDN se på muligheter for at dette også kan gjennomføres her. Bedriften har innkalt MAF til møte i januar i denne forbindelse. MAF stiller med AU og 3 sykepleiere. Dere skal vite at MAF er svært kritisk til all form for eventuell outsourcing!

Innleie av Danbor
Vi har hatt Danbor innleid ved noen anledninger i Mærsk.
Der etterspørte vi lønns og arbeidsvilkår for disse.
Bedriften sjekket dette opp og ga oss sine garantier for at lønns og arbeidsvilkår var ok.
MAF mener i henhold til Bilag 5 i Tariffavtalen, at vi skal ha rett til innsyn i disse opplysningene.
Dette er ikke MDN helt enige i, og vi arbeider videre med saken.

Kranfører/ass kranfører.
Assisterende kranfører fikk opprykk til lønnsgruppe C fra 01.06.14.
Dette betyr at de som ca var i D6 rykte opp i C4.
Dette var greitt nok. Problemene og misnøyen kom da andre fikk opprykk etter den datoen og de var i D6 og kom rett i C6.

Dette er det ingenting vi kan gjøre noe med, da protokollen og reglene er slik.
 
Så fikk vi en ny situasjon der at de som da hadde rykt opp til C4 ble forfremmet til å være Kranfører med det fulle ansvaret og skulle innplasseres i lønnsgruppe B. For de som da var i C4 så skal disse ihht til reglene opp i B4.
Her blir forskjellen veldig synlig da den som har ansvaret faktisk tjener ca 1400.- mindre en den personen som er innplassert i C6.
MAF har i møte med bedriften foreslått at disse som står i C4 og får sine opprykk til å være innplassert i lønnsgruppe B, skal få tilbake sin ansiennitet og da bli innplassert i B6.
Selvfølgelig så måtte disse da allerede vært i D6 og blitt flyttet til C4 først.
Bedriften skal se på saken, og vi avventer svar.

Utregning av "tap fritid"
Det har vært endel uklarheter om hvordan vi regner ut tapt fritid i forhold til tariffavtalens punkt 3.4. 
Først måtte vi avklare dette med vårt forbund(IE) og etter en tid har vi nå fått den endelige tilbakemeldingen. Vi har presentert resultatet for MDN og vi er nå enige om hvordan vi praktiserer dette punkt i tariffavtalen i vår bedrift.
MAF har noen saker som har vært uløst omkring dette emne,  dette vil nå bli jobbet med.


Gjennomgåelse av lokale protokoller
MAF og MDN har behov for å gjennomgå endel lokale protokoller for å oppdatere dem til dagens lovkrav/avtaler. I den forbindelse vil vi i samarbeid se på en rekke protokoller som bedriftsansenitetsprotokoll, kursavtale, offshoreansatte som arbeider på kontoret/onshore, Driller trainees, KHVO og verneombudsavtale og permisjonsavtale. Vi håper på at de fleste avtalene er oppdatert før sommeren 2015.

G4 svejse sertifisering.
Vi erfarer at mange nyansatte i stillingen Enginge/Mechanic på XLE riggene, men også en del Mechanic/Welders på INN og INS, har nogen udfordringer med at bestå den G4 svejsetest som der kræves af dem.   Vi har længe været i løbene dialog med bedriften om dette problem. Derfor hævede de kompensationen så der nu gives op til 10 dages overtidsbetaling for at bestå G4 testen. Men vi finder det sansynligt at mange heller ikke klarer testen på 10 dage.  Bedriften er opmærksom på problemet, og vi følger op på sagen.
 
 
MAF Info
Sist oppdatert: 18.09.2014 | Opprettet: 18.09.2014
Motormann vil fra 10.september 2014 være avlønnet i lønnsgruppe A

MAF har arbeidet lenge for å klargjøre denne saken ovenfor det faste stillingsutvalget. (Dette utvalget består av representanter fra IE, SAFE, DSO, Norges Rederiforbund og arbeidsgiversiden.)

MAF har ment ovenfor MDN at denne stillingen har vært feil innplassert, noe som ikke MDN umiddelbart har vært enige i.

MAF mente at denne stillingen måtte sammenlignes med eksisterende stillinger som har samme ansvar.
 
Møte hos det faste stillingsutvalget skulle vært avholdt 10.september 2014. MAF ble kontaktet av bedriften kvelden før, der de ikke så noen grunn til å avholde dette møte, da de var enige med MAF.
Det betyr at stillingen Motormann vil fra 10.september 2014 være avlønnet i lønnsgruppe A.
Tvistesak MAF
Sist oppdatert: 30.09.2014 | Opprettet: 18.09.2014
Vi er uenige om betaling for BP kurs for Rig Adm og Log. Coord tilhørende «Reacher».

Under med blå skrift er direkte fra tvisteprotokoll som ble signert i mars 2014. Her beskrives situasjonen og MAF`s påstand.

Etter avholdt tvistebehandlingsmøte i august, der vi ikke kom til enighet mellom organisasjonene(NR/IE), ser det nå ut som saken kansje går videre til arbeidsretten.


Situasjonsbeskrivelse:
Logistikk koordinatorer og Rig Administratorer ombord på MÆRSK REACHER deltok i perioden oktober/november 2013 på BP WELS offshore system opplæring.
Opplæringen har blitt arrangert i forbindelse med utreise, hvor de har hatt opplæring i 1 – 1 ½ time før innsjekk på heliporten kl 10:30.

Foreningens påstand:
MAF krever 8 timers overtidskompensasjon for deltakelse på kurset, ref tariffavtalens punkt 9.2.
Det er ikke avtalt noen annen form for kompensasjon og kurset er pålagt.
MAF kontor
Sist oppdatert: 11.09.2014 | Opprettet: 11.09.2014
MAF kontoret er nå flyttet fra Dusavik til hovedkontoret på Forus. Alt er som før, men adressen er forandret.
Den nye adressen er:
 
Maersk Ansattes Forening
Postboks 134
Moseidveien 19
4065 Stavanger
 
Vi befinner oss i 3.etasje i det nordøstlige hjørnekontoret. 
 
 • Alle telefonnumre er som før: (+47) 4000 4380 
eller mobilnumre direkte til:
 • Leder: Frode Larsen: (+47) 993 29100
 • Nestleder: Jørn B Hansen: (+45) 408 22868
 • Foreningssekretær: Bår Inge Pedersen: (+47) 900 33560

 • Alle våre e-mailadresser er som før. 
Ta gjerne turen innom, vi er jo der for dere. 
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Sist oppdatert: 09.09.2014 | Opprettet: 09.09.2014
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2014. Datoer for avholdelse av disse er satt til 5.-6.novmeber og 25.-26.november.

Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte inviteres herved på konferanse. Tillitsvalgtkonferansene avholdes 5.-6.novmeber og 25.-26.november 2014 på
Quality Airport Hotel Stavanger, 500 meter nord for Stavanger Lufthavn Sola.

Begge konferansene starter første dag med lunsj kl 12.00 og avsluttes dagen etter kl 16.00. Agendaen under konferansen er en gjennomgang av overenskomsten med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge as (MDN). En gjennomgang av lokale særavtaler og sosialt samvær.
Ansatte onshore, primært fra HR-avd vil også delta første dag. En felles forsåelse og diskusjon gagner alle ansatte i MDN.
 
Tillitsvalgtkonferansen skal tas på fritiden og det gis ikke fri fra offshorearbeid for deltakelse. Deltakerne vil få dekket transport, opphold etc. og kompenseres tilsvarende 12 timer overtidskompensasjon.
MAF ber dem som er interessert å delta om å melde seg på HER Du må oppgi navn og arbeidsplass samt den dato du ønsker å delta. Det er begrenset deltakelse på konferansene og derfor blir det ”først til mølla” prinsippet.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 5.november er satt til 15.oktober.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 25.november er satt til 4.november.
Local protocol
Sist oppdatert: 22.08.2014 | Opprettet: 22.08.2014
Then the agreement dealing with Maersk Giant in Hotel mode on Yme signed.

The agreement is attached.
Lokal protokoll
Sist oppdatert: 22.08.2014 | Opprettet: 22.08.2014
Da er avtale som omhandler Maersk Giant i hotell modus på Yme signert.
Avtalen ligger vedlagt.
MAF-Info
Sist oppdatert: 15.08.2014 | Opprettet: 15.08.2014
This is an info concerning MAF office, new MAF secretary, initiated courses, VO seminar, "Giant" as a hotel and new apprentices. 

Moving of the MAF office to Forus
We have for some time been in discussions about the move and it is now decided that we will move from Dusavik to Forus in September.
All e-mail addresses and telephone numbers will be the same.

New secretary at MAF 

August 1st Ranveig Gundersen started an educational leave for one year. We have now engaged Hanne Kluge at the office and we wish her a warm welcome.

Sick leave after started on courses 

If one were to report oneself sick, and go home after one has commenced a course, you are not entitled to claim compensation until you have passed the course. 
No matter if you later have to take the course from the beginning, or if you just need to finish the days missing, the compensation will be for the stated duration of the course.

VO seminar in autumn 2014

Today we learned that this seminar is not going to take place. 
This is due to the fact that there was too few who had signed up within the deadline. 
MAF may only regret this, as this seminar has been very good.

“MAERSK GIANT" to operate as a hotel at YME.
MAF and MDN today initiated discussions that hopefully will end up in a protocol that will regulate how this situation should be handled. We did not agree today. 
Next meeting will be at 20th of August.

New apprentices

MAF attended when 15 new apprentices started in MDN Monday, 11.08.14. 
14 were enrolled and one was previously accepted. 
New gathering will be 25.08.14.
Then 15 new ones will start their training.
MAF-Info
Sist oppdatert: 13.08.2014 | Opprettet: 13.08.2014
Dette er en info som omhandler MAF-kontor, ny MAF sekretær, påbegynt kurs, VO-seminar, ”Giant” som hotell og nye lærlinger.

Flytting av MAF-kontor til Forus
Vi har en tid vært i samtaler omkring flyttingen og det er nå bestemt at vi flytter fra Dusavik til Forus i september måned.
Alle e-mail og telefoner vil være som før.

Ny sekretær hos MAF
1.august gikk Ranveig Gundersen ut i utdanningspermisjon for ett år. Vi har nå engasjert Hanne Kluge på kontoret og ønsker henne hjertelig velkommen.

Sygemelding efter påbegyndt kurs
Såfremt man skulle melde sig syg, og rejse hjem efter at man er påbegyndt et kurs, vil man ikke kunne kræve kompensation før man har bestået kurset.
Uanset om man senere må tage kurset helt forfra, eller om man kun trænger at tage de dage man mangler, så vil kompensationen blive for de dage som kurset varer i sin helhed.

VO-seminar høsten 2014
I dag fikk vi vite at dette seminaret ikke ikke kommer til å bli avholdt.
Dette fordi det var alt for få som hadde meldt seg på innen fristens utløp.
Dette kan MAF bare beklage, da dette seminaret har vært veldig bra.

"MAERSK GIANT" som hotell på YME
MAF og MDN startet idag på drøftelser som forhåpentligvis ender i en protokoll som skal regulere hvordan dette skal håndteres. Vi ble ikke enige i dag.
Nytt møte er satt til den 20.august.

Nye lærlinger
MAF var tilstede da 15 nye lærlinger startet opp i MDN mandag 11.08.14.
14 ble meldt inn og en var meldt inn fra før.
Ny samling er den 25.08.14.
Da er det 15 nye som skal starte opp.
Election MDN AS
Sist oppdatert: 20.06.2014 | Opprettet: 23.04.2014
You have now received election materials for this board election.
MAF sets with their own list and we encourage strongly recommend that members vote on this now that the election has begun.
This is an important arena for the employees, and it gives us an opportunity to take the lead in the company and make our views. 
Annual Meeting of MAF has unanimously chosen these to be on the list.
1 Frode Larsen
2 Bår Inge Pedersen
3 Hanne Holmboe Bang
4 Jørn Hansen
5 Eric Gjemble
6 Tom Erik Hansen

We hope you join us now when the election started.
Styrevalg MDN AS
Sist oppdatert: 20.06.2014 | Opprettet: 23.04.2014
Dere har nå mottatt stemmemateriell til dette valget.
MAF stiller med egen liste og vi oppfordrer på det sterkeste at medlemmene stemmer på denne nå når valget har startet.
Dette er en viktig arena for de ansatte, og det gir oss en mulighet til å treffe ledelsen i selskapet og komme med våre synspunkter.
Årsmøte i MAF har enstemmig valgt disse til å stå på listen.
1. Frode Larsen
2. Bår Inge Pedersen
3. Hanne Holmboe Bang
4. Jørn B. Hansen
5. Eirik Gjemble
6. Tom Eirik Hansen

Vi håper at dere stemmer på oss nå når valget startet.
Lønnsoppgjøret 2014 (onsdag kl 06.15)
Sist oppdatert: 20.06.2014 | Opprettet: 28.05.2014
Lønnsoppgjøret for NR-offshore er ferdig
NÅ MED LØNNSTABELL OG PROTOKOLL, PÅ ENGELSK OGSÅ. 
Her er litt om enigheten:
 
 • Generelt tillegg på 3 %, dog minimum 18 500,- pr. år.
 • Tårnarbeider opp til lønnsgruppe B
 • Ass. kranfører opp til lønnsgruppe C
 • Oljebasert boreslam til 104,-/127,-.
 • Rengjøring i mudpit til 23,- pr. time.
 • Røykdykkere til kr 450,- pr. mnd.
 • Nytt punkt; Kloakktillegg kr 30,- pr. time.
 • Nattillegg opp til 75,- pr. time.
 
Det er i tillegg gjort en rekke tekniske endringer. 
Protokollen fra oppgjøret vil bli lagt ut så snart denne er tilgjengelig.
 
Har laget en uoffisiell lønnstabell, denne er vedlagt. 
Lønnsoppgjøret 2014 (onsdag kl 02.00)
Sist oppdatert: 28.05.2014 | Opprettet: 28.05.2014
Vi får håpe at vi kommer frem til en løsning i løpet av natten.
Forhandlingene fortsetter utover natten.
Lønnsoppgjøret 2014 (tirsdag kl 16.30)
Sist oppdatert: 27.05.2014 | Opprettet: 27.05.2014
Forhandlingene fortsetter. Føler nok at dette vil ta litt tid, som vanlig.
Tilbud og krav har gått frem og tilbake de siste timene, men vi er langt fra mål. Vi fortsetter nok utover kvelden/natten så lenge det er håp om enighet.
Lønnsoppgjøret 2014 (tirsdag kl 10.15)
Sist oppdatert: 27.05.2014 | Opprettet: 27.05.2014
Vi venter nå på ett tilbud fra Rederne
Så blir det vel litt frem og tilbake....
Sist oppdatert: 23.12.2014 | Opprettet: 23.12.2014
MAF ønsker alle medlemmer en riktig 
GOD JUL OG GODT NYTTÅR !
MAF wish all members a
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR! 
 
Spesielt går denne hilsen til personer som er offshore på tidspunktet Jul og Nyttår feires.
 
Especially goes this greeting to people who are offshore at the time Christmas and New Year is celebrated. 
Lønnsoppgjøret 2014 (mandag kl 12.28)
Sist oppdatert: 26.05.2014 | Opprettet: 26.05.2014
Da er forhandlingene i gang. Stedet er Rederiforbundets lokaler i Oslo.

Info kommer fortløpende.
Forhandlingene startet kl 12.00 og vil fortsette utover dagen.

Vi håper å være ferdig i løpet morgendagen, men av erfaring tror jeg dette forlenges utover onsdagen.
Lønnsoppgjøret 2014 (mandag kl 17.42)
Sist oppdatert: 26.05.2014 | Opprettet: 26.05.2014
Nå tror vi noen må regne å diskutere litt, derfor permitteres vi til i morgen tidlig.
Forhandlingene taes derfor opp i morgen, tirsdag.
Vi oppdaterer når vi er igang. 
MAF-Info
Sist oppdatert: 10.05.2014 | Opprettet: 10.05.2014
This is an info which deals with International SOS, Yard Stay for "Intrepid" and welders on "Gallant".

International SOS 

An info which reads as follows has been submitted:
“Maersk Drilling has entered into a global agreement with International SOS, which means that onboard medical services going forward will be employed by International SOS.”

It was not long before we were approached. MDN has expressed that presently this does not apply to Norway, and that this info was not intended for the Norwegian organization.
All the same it is a pre-warning and MAF has made a clear statement that we are not going to accept any outsourcing of this position.

“Maersk Intrepid” to stay at repair yard in Ølen
The agreement is signed, and it is identical to other agreements related to stays at yards. 
The length of the yard stay is stipulated to about 50 days. Departure from Singapore was April 23. Transit time is estimated to be about 50-60 days.

Welders on "Mærsk Gallant"
Maersk is now finished with evaluation of ongoing and future welding activities.
On the basis of this report, they have decided to keep one position as welder that we have on Maersk Gallant.
MAF-Info
Sist oppdatert: 08.05.2014 | Opprettet: 08.05.2014
Dette er en info som omhandler International SOS, Yardstay for ”Intrepid” og sveisere om bord på ”Gallant”.
International SOS
Det har blitt sendt ut info som lyder som følgende:

Maersk Drilling has entered into a global agreement with International SOS, which means that onboard medical services going forward will be employed by International SOS.

Det varte ikke lenge før vi ble kontaktet. MDN har sagt at pt så gjelder ikke dette Norge, og at denne infoen ikke skulle vært sent til den norske organisasjonen.
Det er likevel ett forvarsel og MAF har gitt klar beskjed om at vi ikke kommer til å aksepter noe outsoursing av denne stillingen.

Yardstay for "Maersk Intrepid" i Ølen
Avtalen er signert, og den er lik tilsvarende avtaler for yardstay.
Lengden av yardstay er satt til ca 50 dager. Avreise Singapore var 23.april. Seilingstiden er beregnet til ca 50-60 dager.

Svejsere på ”MÆRSK GALLANT”
Mærsk er nu færdig med deres kortlægning af pågående og fremtidige svejsejobs.
På baggrund af denne rapport har de besluttet at beholde den ene svejsestilling som vi har på Mærsk Gallant.
Local protocol
Sist oppdatert: 09.05.2014 | Opprettet: 09.05.2014
Then we signed yardstay agreement for "Intrepid" in Ølen.
Lokal protokoll
Sist oppdatert: 08.05.2014 | Opprettet: 08.05.2014
Da har vi signert verftsavtale for "Intrepid" i Ølen.
Wage settlement in 2014
Sist oppdatert: 13.03.2014 | Opprettet: 13.03.2014
Here follows a description on how the preparation and negotiations are carried out in the main wage settlement for employees offshore covered by the NSA Collective Agreement for mobile offshore units.
This is just a short summary of how a wage settlement is performed from start to end. I could probably have written page up / down if I were to inform of all the details.
 
The present summary is related to how we in MAF / IE attend to the subject.
 
Initially I would like to inform that this year, 2014, it is a so-called main settlement that would take place. This means that it is the content of the first part of the ‘pink book’ that is subjected to negotiations.
 
Here is the chronological sequence:
 • At the MAF Annual General Meeting the claims for the settlement, improvements and changes to the CA, are decided. In turn these are submitted to IE central (February 8 2014).
 • All IE local branches encompassed by the scope of the NSA Collective Agreement will convene at a tariff conference to present their individual claims (29 April 2014). The claims are coordinated and joint priorities are decided.
 • The actual negotiation starts at the premises of the Norwegian Shipowners’ Association in Oslo 26 May 2014. Basically, these negotiations are supposed to be completed during May 28.
 • If no consensus is obtained at the meeting on May 26–28 it means that there is a breakdown in the settlement and the issue is submitted to administration of the National Mediator who in turn will set a date for mediation (normally 3-6 weeks after the breakdown).
 • If no result is obtained during mediation at the State Mediator's office in Oslo it will normally be legally right to go on strike from the end of the last day of mediation. Prior to the mediation an industrial action (strike) is announced for some individual offshore units (determined by IE).
Lønnsoppgjøret 2014
Sist oppdatert: 11.03.2014 | Opprettet: 11.03.2014
Slik foregår forberedelser og forhandlinger i hovedlønnsoppgjøret for offshoreansatte på NR-området.
Dette er bare en liten oppsummering om hvorledes ett lønnsoppgjør drives frem fra A til Å. Jeg kunne nok skrevet side opp/ned dersom jeg skulle informert om alle detaljer. Oppsummeringen er i forhold til hvordan vi i MAF/IE gjør det.

Først ønsker jeg å si at i år, 2014, er det ett såkalt hovedoppgjør. Det betyr at første del i den rosa boken skal det forhandles om.

Her er den kronologisk rekkefølge:

 • På MAF´s årsmøte bestemmes det hvilke endringer som ønskes, disse oversendes IE (8.februar 2014).
 • Alle klubber innenfor området samles på tariffkonferanse for å fremlegge hver enkelt klubbs krav (29.april 2014). Kravene samkjøres og prioriteringer blir gjort.
 • Selve forhandlingene starter i Rederiforbundets lokaler i Oslo den 26.mai 2014. I utgangspunktet skal disse forhandlingene være ferdig i løpet av 28.mai. 
 • Oppnås det ikke enighet på møtet 26.-28.mai er det brudd i oppgjøret. Saken sendes da til riksmeklingsmannen som fastsetter møtedato for mekling(normalt 3-6 uker etter bruddet).
 • Oppnås det ikke resultat i mekling hos riksmeklingsmannens kontor i Oslo vil det normalt være streikerett fra meklings dagens slutt. I forkant av dette møtet blir det varslet plassfratredelse(steik)på enkelte enheter(fastsettes av IE).
Local protocol
Sist oppdatert: 02.04.2014 | Opprettet: 02.04.2014
Agreement on " Mærsk Gallant " in the yard at Lindø shipyard in Denmark signed
Yesterday was signed deal about " Mærsk Gallant " staying at a shipyard in Denmark.

The stay is estimated at 74 days .

The agreement is in short that if you work on the Norwegian continental shelf , as we have had agreements in recent years , OTHER THAN AN ESSENTIAL THING !

Waiting time compensation granted ONLY if you live on the rig ! !

That means , as you will predominantly be staying at hotels, are not entitled to waiting time compensation.
Why?
After a judgment of the Labour Court from 2011 is no longer allowed to provide waiting time refund if you are not staying at the facility. Understanding what it will , but the law parties must adhere to, also MAF .
 
It provides a tax guarantee. " Each employee shall, with regard to personal tax stillt not be worse than if you work in Norway ." The company has made ​​a detailed memo about the tax .

Agreement and tax memo is attached.
Lokal protokoll
Sist oppdatert: 02.04.2014 | Opprettet: 02.04.2014
Avtale om "MÆRSK GALLANT" på verft på Lindø verft i Danmark signert.
Igår ble det signert avtale omkring "MÆRSK GALLANT" sitt opphold på verft i Danmark.
 
Oppholdet er estimert til 74 dager.
 
Avtalen er kort sagt som om du jobber på norsk sokkel, slik vi har hatt avtaler de siste årene, BORTSETT FRA EN VESENTLIG TING!.
 
Ventetid gis BARE dersom du er bor på riggen!!!!
 
Det betyr, ettersom dere skal i all vesentlig grad skal bo på hotell, ikke har krav på ventetid.
Hvorfor det?
Etter en dom i Arbeidsretten fra 2011 er det ikke lenger lov å gi ventetidskompensasjon dersom du ikke bor på innretningen. Forstå det den som vil, men lov må alle parter forholde seg til, også MAF. 
 
Det gis en skattegaranti. "Den enkelte ansatte skal med hensyn til personlig skatt ikke være dårligere stillt enn om man arbeidet i Norge". Bedriften har laget en utfyllende memo omkring skatt(slik at vi forhåpentligvis slipper såkalt etterarbeid).
 
Avtalen og skattememoet ligger vedlagt. 
 
MAF-Info
Sist oppdatert: 01.04.2014 | Opprettet: 01.04.2014
This is an INFO that deals with many issues.
Payment for courses not passed 
For courses which require an exam it is demanded that you have passed before receiving the course allowance. Cost for course / travel / stay are covered by MDN in event of a "new" course.

BP WELS offshore logistic course
MAF and MDN are not agreed on how this course should be compensated. Thus, we have submitted the case to the respective organizations as a local dispute. The case concerns courses the Radio / Logistics Coordinators on board the “Maersk Reacher” have completed in their time off. Unfortunately, the case then will drag on somewhat in time.

”MÆRSK GALLANT”- yard stay protocol
The Agreement concerning the yard stay of "GALLANT" in Denmark is to be signed at the beginning of week 14 (this week). When the agreement is published MAF will present their comments.

Safety manning and downsizing of the work force at industrial actions
As per date we have such an agreement covering above situations related to the units presently operating in Norway. We have extended the agreement to include the four consecutive arriving new rigs. The agreement is posted at www.mafsiden.no.

Agreement on wages and working conditions when working on XLE1 in Singapore
The agreement will be extended to apply to "XLE2" and "XLE3". The agreement has been signed and is posted on www.mafsiden.no

Apprentices
This is a matter in an early stage, but it is a very important one.
Recently we have experienced that there are some of our apprentices who have been taken off from their offshore hitches for different reasons.
This might be due to that they have been taken off helicopter flights, to little bed capacity on the offshore units or being sent back home before end of offshore hitch due to lack of accommodation.
This in turn has caused that they have received reduced statutory training and so they will suffer ‘losses’ in their training.

We must review who is taking those seats and accommodation, and ensure that apprentices are given priority in the future.

What happens now is that this matter will be reported to the Industri Energi as an issue and we are trying to get the major participants from the oil companies to look at this.
MAF believes it is very important that the oil companies are made aware of this problem.
It would be a benefit to all if we got the same standards for all operators in the North Sea so that this issue will disappear.
MAF will revert with more information when we register that Industri Energi has processed the matter.

Work beyond the familiarization-hitch in Singapore
As a result of some delay on "Maersk Intrepid" more personnel will be offered to travel to Singapore to prepare for the transit, as well as perform OJT.
These personnel will be directly encompassed by the agreement entitled “Agreement on wages and working conditions when working on XLE 1, 2 & 3”.
This relates both to those who stay on in extension of their familiarization period and for those returning from home.

Protocol at www.mafsiden.no 

Welders on ”MÆRSK GALLANT”
MDN is still working on the survey on the welder jobs.
The final report is expected soon to be finished, and it will be of significance for which solution they will try to implement related to who will be welding on ”MÆRSK GALLANT” and what certificates will be needed.
MAF prefer that we retain at least one position for a full-time G6 welder which previously has been used.

Position as Motorman on G-rigs
As previously described MAF believe that this personnel are place in a wage group too low.
We are awaiting the last comments from MDN before we as soon as possible will forward our arguments to the permanent position committee. 
When the case is heard before the committee MAF will be represented.

Shipyard agreement for ”MAERSK INTREPID”
MDN and MAF are working to prepare a shipyard agreement ready to be implemented when Intrepid arrives.
The stay at shipyard probably in Norway, is estimated to be approx. 50 days.
MAF-Info
Sist oppdatert: 30.03.2014 | Opprettet: 30.03.2014
Dette er en info som omhandler mange saker.
Betaling for kurs som ikke er bestått
For kurs som krever eksamen kreves det at du får bestått før du får kursbetalingen. Kurs/reise/opphold dekkes av MDN ved ”nytt” kurs.

BP WELS offshore logistic course
MAF og MDN er uenig om hvorledes dette kurset skal kompenseres. Vi har derfor oversendt saken videre til våre respektive organisasjoner som en tviste sak. Saken omhandler kurs som Radio/Logistikk koordinatorer om bord på ”Maersk Reacher” har tatt i sin fritid. Beklageligvis vil da saken drøye litt ut i tid.

”MÆRSK GALLANT”- verftsoppholdprotokoll
Avtalen omkring verfsopphold for ”GALLANT” i Danmark blir signert i begynnelse av uke 14(denne uke). Når avtalen blir publisert vil MAF komme med kommentarer.

Sikkerhetsbemanning og nedbemannings ved arbeidskonflikter.
Vi har i dag en slik avtale for de enhetene vi har i Norge akkurat nå. Vi har utvidet avtalen til også å gjelde de 4 nye riggene som kommer på løpende bånd. Avtalen finner du på www.mafsiden.no.

Avtale om lønns- og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE1 i Singapore
Denne avtalen blir utvidet til også å gjelde for ”XLE2” og ”XLE3”. Avtalen er signert og lagt ut på www.mafsiden.no.

Lærlinger
Dette er en sak som er i ett tidlig stadie, men er veldig viktig.
I den senere tid har vi registrert at det er noen av våre lærlinger som har blitt tatt av sine turer av forskjellige årsaker.
Dette kan være at de har blitt tatt av helikopter, for lite sengeplasser ute på installasjonene eller at de har blitt sendt hjem før turen var over pga plassmangel.
Dette har medført at de har fått for lite læretid og vil da ha "hull" i sin opplæring.

Vi må få belyst hvem er det som tar disse plassene, og sikre oss at lærlingene blir prioritert i fremtiden.

Det som skjer nå er at dette blir meldt inn til Industri Energi som en sak, og at vi prøver å få med store aktører fra oljeselskapene til å se på dette.
MAF mener det er veldig viktig at oljeselskapene blir gjort oppmerksom på denne problemstillingen.
Det hadde vært bra om vi fikk like regler for alle aktørene i Nordsjøen slik at denne problemstillingen forsvinner.
MAF vil komme med mer informasjon når vi ser at Industri Energi har fått behandlet dette.


Arbeid ut over familiserings-turen i Singapore.
Som følge av noe forsinkelse på "Maersk Intrepid" så vil flere bli tilbudt å reise ned å klargjøre for seilas, samt utføre OJT.
Disse går da rett over på avtalen som heter "Avtale om lønns og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE 1,2 & 3", 
Dette gjelder da både for de som blir igjen i forlengelse av familiseringsturen og for de som reiser ned igjen.

Protokollen ligger på www.mafsiden.no 

Sveisere på ”MÆRSK GALLANT”
MDN holder fortsat på med kortlægning af svejsejobs.
Den endelige rapport forventes snart færdigt, og den vil få betydning for hvilken løsning de vil forsøge at gå for, med hensyn til hvem som skal svejse på”MÆRSK GALLANT”og hvilken certifikater de trænger.
MAF ser helst at vi beholder mindst en enkelt fuldtids G6-svejser, som vi tidligere har haft.

Motormands-stillingen på G-rigge
Som beskrevet sidst, mener MAF at de placeret i for lav lønsgruppe.
Vi afventer de sidste kommentarer fra MDN, før vi snarest muligt oversender vores argumentation til stillingsudvalget.
Når sagen behandles i udvalget vil MAF være representeret.

Værftaftale for ”MAERSK INTREPID”
MDN og MAF arbejder på at få en værftaftale klar, til når "MAERSK INTREPID" ankommer.
Værftopholdet som formentlig bliver I Norge, forventes at vare ca 50 dage.
 
 
Lokale protokoller
Sist oppdatert: 27.03.2014 | Opprettet: 27.03.2014
Her er avtale om lønns- og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE-riggene i Singapore. Dette omfatter ca 12 personer på hver av enhetene inkludert ledende personell. Denne avtale er signert 26.mars 2014.
Denne avtalen er en utvidelse fra kun å gjelde XLE1 til også gjelde XLE2 og XLE3 i Singapore.
Lokale protokoller
Sist oppdatert: 27.03.2014 | Opprettet: 27.03.2014
Den 26.mars 2014 ble det underskrevet ny avtale om sikkerhetsbemanning som omfatter alle 6  enhetene som er tilknyttet Maersk Drilling Norge as. I tillegg er alle 4 "XLE-riggene" inkludert.
Denne avtalen erstatter tidligere avtaler.
Norwegian offshore medicals
Sist oppdatert: 06.03.2014 | Opprettet: 06.03.2014
The medicals issued prior to 1st January 2014 will still be valid until current expiry date, but all new medicals should be issued by a doctor approved by Fylkesmannen i Rogaland.
This information is provided by Maersk Drilling Norway and MAF post on their website: 
 
From 1st January 2014 new regulations became applicable for doctors issuing Norwegian offshore medicals.
The medicals issued prior to 1st January  2014 will still be valid until current expiry date, but all new medicals should be issued by a doctor approved by Fylkesmannen i Rogaland.
 
Following link can be used to find approved doctors: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Godkjenning-av-legar/
Further go to “Petroleumsleger” at the right side of this page.
 
If you complete a medical with any doctor that is not on this list, you will not be able to check in at the heliport.
 
If you have any questions to this, please contact your personnel coordinator.
Offshore helseattest
Sist oppdatert: 06.03.2014 | Opprettet: 06.03.2014
Helseattester utstedet før denne dato vil fremdeles være gyldige frem til utløpsdato, men alle nye helseattester må være utstedt av en lege som er godkjent av Fylkesmannen i Rogaland.
Dette er informasjon som er gitt av Maersk Drilling Norge og som MAF legger ut på hjemmesiden:
 
Fra 01.01.14 trådte nye regler ikraft for leger som utsteder offshore helseattest. Helseattester utstedet før denne dato vil fremdeles være gyldige frem til utløpsdato, men alle nye helseattester må være utstedt av en lege som er godkjent av Fylkesmannen i Rogaland.
 
Trykk på «petroleumsleger» på høyre side
 
Hvis du får helseattest fra en lege som ikke står på denne listen, vil du ikke få sjekket inn på heliporten.
 
Hvis du har noen spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med din personal koordinator.
Hytte/leilighet- tilbud
Sist oppdatert: 06.03.2014 | Opprettet: 03.03.2014
Via ett norsk selskap Prodess A/S er det nå mulig å leie leiligheter og hytter i inn-utland for alle ansatte i Maersk Drilling Norge as til en god pris.
Frode Sell har vært i kontakt med Prodess A/S , og inngått avtale med dem om og tilby alle Maersk ansatte muligheten til å leie hytter / leiligheter til god pris.

NB : dette har ingenting med Maersk hyttestyret og gjøre, men et tilleggs tilbud.


NYHET for ansatte i MAERSK DRILLING!

Alle ansatte får fra i dag tilgang til Firmahytter og -Leiligheter innenlands og i populære destinasjoner i utlandet.

Registrer deg som bruker som ansatt i Maersk Drilling her;

http://prodess.no/NewUser.asp?CompanyID=29&CRC=6430

Foretrekker du vinter og ski med kakao foran peisen eller sol og strand med en kald forfriskning?
Her har vi litt av hvert for enhver smak.


Vi tar gjerne imot tips til destinasjoner som du ikke finner i oversikten!


Mvh
Frode Sell 
i samarbeid med Prodess AS
MAF-Info
Sist oppdatert: 11.03.2014 | Opprettet: 27.02.2014
Info on: Apprentices, Safety manning and reductions in the workforce at industrial actions, Stay in dockyard for Mærsk Gallant, Ongoing survey on the welder position and position of Motorman on the G-rigs.

Apprentices
We have received a lot of feedback that there is no room for apprentices onboard or that the seat capacity of the helicopters does not allow that our trainees come out to the correct unit at the right time. We have now confronted the company accordingly.
MDN confirms that this has been an issue lately, but emphasizes that apprentices should be given priority with regard to transport to the unit and berth onboard.
MAF observes that the challenges maybe related to the customers need for capacity on the rigs and helicopters. The company has presently attended the issue.

Safety manning and downsizing of the work force at industrial actions
We have to establish an agreement on safety manning and reduction of the work force in event of labor disputes. We currently have agreements regulating this with the offshore units operating in Norway, but we have to extend the agreements to include the XLE rigs as well. Work is being made on the subject and we expect that such a protocol will be finished before May 2014.

Mærsk Gallant, Stay in shipyard
Mærsk Gallant is heading for Odense Staalskibsvaerft (often named the Lindø yard) for upgrading and classification.
We have been informed that the date of transit set for April 7, 6 days in transit and then to stay at the yard for 74 days.
We are agreed with the company on the main items in an agreement for the stay, and we hope to sign within the next meeting in March.
The company is presently working on a new info related to taxation of the personnel who are will be working on the rig during the stay at the yard.
The info on the subject will be submitted when finished.
Since work will be carried out within the living quarters, hotel will be used during most part of the stay in Denmark.
It is hotel "Sorte Kilde" which is selected.  
http://www.sortekilde.dk

Survey of the welder position is ongoing.
MDN is working on a survey on how many jobs on our rigs which are required to be carried out by a welder holding a G4 or G6 certificate.
MAF follows this project with a special interest on Maersk Gallant, where we right now are discussing whether there should still be a permanent position for a G6 welder onboard.

Position of Motorman on G-rigs
MAF is of the opinion that the Motorman on G-rigs is doing the same work and has the same responsibility as the Engine Responsible on I-rigs. 
We therefore believe that they are placed in a wage group too low,  
MAF has submitted their argumentation to MDN, and this will be handed over to the Fixed Position Committee as soon as possible.
MAF-Info
Sist oppdatert: 26.02.2014 | Opprettet: 26.02.2014
Info om: lærlinger, Sikkerhetsbemanning og nedbemanning ved arbeidskonflikter, Verftsopphold for Mærsk Gallant, Kortlægning af svejsejob ongoing og Motormands stillingen på G-rigge.
Lærlinger
Vi har fått en rekke tilbakemeldinger om at det ikke er plass til lærlinger om bord eller at setekapasiteten på helikoptrene ikke tillater at våre lærlinger kommer seg ut til den riktige enheten i rett tid. Dette har vi konfrontert bedriften med.
MDN bekrefter at dette har vært ett problem den siste tiden men presiserer at lærlinger skal prioriteres med hensyn til transport til enheten og køyplass om bord.
MAF ser kanskje at utfordringene ligger i forhold til kundens behov for kapasitet på riggene og helikoptrene. Dette jobber nå bedriften med.

Sikkerhetsbemanning og nedbemanning ved arbeidskonflikter
Vi må ha i orden en avtale omkring sikkerhetsbemanning og nedbemanning ved arbeidskonflikter. Vi har i dag avtaler som regulerer dette med de enhetene som i dag opereres i Norge, men vi må utvide avtalene til også å gjelde XLE-riggene. Dette arbeidet jobbes det med og vi forventer at slik protokoll er ferdig før mai 2014.

Mærsk Gallant, Verftsopphold
Mærsk Gallant skal til Odense Staalskibsværft(ofte kalt Lindøværftet) for oppgradering og klassing.
Det har blitt oss fortalt at dato for seiling er satt til den 17. april, 6 dager seilas og for så å være 74 dager på verft.
Vi er enige med bedriften om hovedlinjene i en verftsavtale, og denne håper vi å signerer innen neste møte i mars. 
De holder på å lage en ny info vedrørende skatt for de som skal arbeide der.
Dette vil bli distribuert når det er ferdig.
Siden det skal arbeides i boligmodul, så blir det hotell som skal benyttes under det meste av oppholdet i Danmark.
Det er hotell "Sorte Kilde" som er valgt. 
http://www.sortekilde.dk

Kortlægning af svejsejob ongoing.
MDN jobber på en oversigt over hvor mange job på vores rigge, som kræves udført af en Svejser med G4 eller et G6 certifikat.
MAF følger med i dette projekt med en speciel interesse på Maersk Gallant, hvor vi lige nu diskuterer om der fortsat skal være en enkelt fast G6 svejser om bord.

Motormands stillingen på G-rigge.
MAF mener at Motormann på G-rigge udfører samme arbejde og har samme ansvar som Engine Responsible på I-rigge. 
Vi mener derfor at de er indplaceret i for lav lønnsgruppe, 
MAF har indleveret vores argumentation til MDN, og den vil snarest blive sendt til det faste stillingsudvalg.
Local protocol
Sist oppdatert: 19.02.2014 | Opprettet: 19.02.2014
Then MAF have signed an agreement for transit from Singapore to Norway for XLE-rigs.
The protocol is attached.
 
As you can see, the agreement is password protected. ID and password you will get by contacting union representatives on the rig.
Lokal protokoll
Sist oppdatert: 18.02.2014 | Opprettet: 18.02.2014
Da har vi signert avtale om forseiling fra Singapore til Norge.
Protokollen ligger vedlagt.
 
Som dere skjønner er avtalen passordbeskyttet. ID og passord får dere ved å kontakte tillitsvalgte på arbeidsplassen.
MAF styre
Sist oppdatert: 10.02.2014 | Opprettet: 10.02.2014
Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår I Pedersen som foreningssekretær.
Her ser dere den fullstendige listen over konstitueringen:
 
Frode Larsen: Leder, fulltid på land, NR forum, lønnsforhandlinger og interim AMU.
Bår Inge Pedersen: Foreningssekretær, fulltid på land, NR forum og lønnsforhandlinger.
Jørn B. Hansen: Nestleder, fulltid på land og S-AMU(MAF-rep.)
Frode Sell: Nestleder

Finn Boserup: AKAN(MAF rep.) og pensjon.
Hanne Holmboe: Sosialtillitsvalgt, AKAN (i kraft som sosialtillitsvalgt) og attføringsutvalg(i kraft som sosialtillitsvalgt).
Frank Fosse: Studietillitsvalgt og valgstyre MDN
Odd Rikard Kollstad: Forsikringstillitsvalgt.
Eirik Gjemble: Vara S-AMU(MAF-rep.) og vara til studietillitsvalgt.
Roy Stranden: Økonomiansvarlig og pensjon.
Jørgen L Nielsen: Aktivt styremedlem.
Kim Harboe: Aktivt styremedlem.
1.vara: Kristoffer Norheim: Aktivt styremedlem og ungdomstillitsvalgt.
2.vara: Glenn Andersen: Aktivt styremedlem.
 
Lokal protokoll
Sist oppdatert: 04.02.2014 | Opprettet: 04.02.2014
Avtale om omplassering av overtallig personell på Mærsk Inspirer i forbindelse med borestans.
Vedlagt finner du protokollen. 
MAF-Styrevalg
Sist oppdatert: 20.01.2014 | Opprettet: 20.01.2014
I tillegg er Kristoffer Nordheim valgt inn som første varamedlem og Glenn A Jessen valgt inn som andre varamedlem.
Valgprotokollen ligger vedlagt.
MAF-Info
Sist oppdatert: 23.12.2013 | Opprettet: 21.12.2013
Info on: insurance, workforce reduction "Inspirer", protocol for working in Singapore, Mech / welder, BP WELS, new positions XLE rigs and taxes.

Information on insurance
Some employees now have got access to their insurance schemes through the "gateway" as described in the last info. When all employees have received the correct access we will put up a link on our website.
With reference to the travel insurance scheme, we once again will underline that this applies to all employees regardless of residency. There have been some inquiries to MAF about the subject.
 
Downsizing of manning for "Maersk Inspirer"
As you are aware of, Statoil announced stop in drilling on the rig. Presently it is not yet decided when the downsizing will start. Last rumors tell ultimo January or end of March 2014.
MAF and MDN are in dialogue on a workforce reduction protocol and we will have this ready well ahead of downsizing.
 
Protocol related to personnel who will be working in Singapore.
This protocol has now been established and posted on the website under "Protocols". This will involve about 12 people, including senior personnel.
 
Position as Welder on the Maersk Gallant.

The company intends to quit the position as welder on the Maersk Gallant, and instead use contracted personnel.
MAF sees this type of outsourcing as a breach the affiliation agreement clause 3.1.
MAF believes that there is still a need for at least one position on board that holds a G6 welding certificate, to attend to ongoing repairs that constantly occur on a rig of older date.
This in addition to contracted personnel who there still will be need for related to ongoing projects.
 
Salary for position as Mech/Welder.
It was brought before the board of the local branch that Mech / Welders are used to relieve in the engine room, and take on responsibility for this the same way as Engine Room Operators.
The question of whether they thereby are entitled to wages in group A was taken up with the company.
The company has now studied the matter, and they confirm that the job description for Mech / Welder opens up for the possibility that they may well relieve in the higher position, but the company does not require this.
Moreover, the company now has learned that not all Mech / Welders are used in the engine room. The company therefore finds no reason to promote the position as Mech / Welder up into a higher wage group.
However, they would neither change the job description for Mech / Welder, thus preventing the present possibility that exists, for those who should have ambitions to relieve in the engine room.
But they point out that this takes place on a voluntary basis from the Mech / Welders side, and by consent of the individual manager's side.
MAF takes this into account.
 
BP WELS offshore logistics courses.
Some Rig Administrators and Logistics Coordinators who have attended this mandatory course have not been compensated pursuant to clause 9.2 of the Collective Agreement.
The company believes that the course does not have to be compensated with 8 hours of overtime pay due the short duration of the course, and because the participants have traveled offshore on the same day.
MAF on the other hand thinks that the course should be fully compensated because the company has not made ​​any other agreement with us.
The case will be settled later.
 
New positions on XLE that have been processed by the Fixed Position Committee.
There have been established two new positions on the XLE rigs.
This is Operator Technical (OT) and Operator Drilling (OD).
Initially it was intended that these positions should be possessed by the Maintenance Engineer and the Assistant Driller positions.
The job descriptions were prepared for both, and it soon became clear to MAF that the qualifications would be lower. MAF believed that both positions were comparable with the Control Room Operator position, a position that is known from the Collective Agreement and that is rated in the group A. MAF's role in this case was to present input on what the position should contain and try to visualize what line of work they actually should carry out in the position.
In these matters it is not so that we negotiate, but we may present input to the company.
So, how are these positions be paid?
First, some explanation:
The Fixed Position Committee comprises representatives from the NSA, SAFE, DSO and IE roughly. Additionally, representatives from management and employees from the individual company concerned may provide input to the committee.
The committee processes any new positions that our creative employers come up with
MDN presented a recommendation that OT would be paid according to Salary group A and OD would be paid in Salary group B.
MAF did not not agree to this being of the opinion that both positions should be remunerated in the same wage group. MAF believed and still believes that the positions are to be regarded as a Control Room position for both, and presented every task that this position involved in addition to that they were responsible for their respective areas on the rig.
The Fixed Position Committee decided according to the recommendations of the company but that the position of OD could be promoted to salary group A if it turned out that the position was more extensive than what was stated in the / job description. It is difficult to come up with new input in the case when we have not tested out these positions on the rig yet.
MAF was not agreed, but had to take the decision into consideration.

 
 
Tax on work outside of Norway.
MAF had entered into ​​an agreement that would take into account that one should not pay additional tax when working at the shipyard in Denmark in 2012. New tax regulations resulted in that this was not as simple as at previous stay at the shipyard.
So, there have been some confusions regarding deduction of social security dues that MDN had not paid and accordingly resulted in that many got tax arrears. These matters are hopefully in place by now.
Also, we have been contacted by members who claim to have suffered losses due to changes in the foreign currency exchange rate and interest rates.
These changes the company is not willing to compensate.

 
MAF-Info
Sist oppdatert: 18.12.2013 | Opprettet: 18.12.2013
Info om: forsikring, nedbemanning ”Inspirer”, protokoll for arbeid i Singapore, Mech/welder, BP WELS, nye stillinger XLE-rigger og skatt.

Forsikring informasjon
Noen av de ansatte har nå fått tilgang til sine forsikringer gjennom ”portalen” som omtalt i sist info. Når alle ansatte har fått den rette tilgangen legger vi en link ut på våre hjemmesider.
Når det gjelder reiseforsikringen så må vi nok en gang pointere at denne gjelder for alle ansatte uansett bosted. Det er kommet noen henvendelser til MAF som lurer på dette.
 
Nedbemanning ”MÆRSK INSPIRER”
Som dere vet varslet Statoil borestans på riggen. I skrivende stund er det enda ikke bestemt når nedbemanningen vil starte. Nå ryktes det i slutten av januar eller slutten av mars 2014.
MAF og MDN er i dialog omkring en nedbemanning protokoll og vi ha denne klar god tid før nedbemanningen.
 
Protokoll for personell som skal arbeide i Singapore
Denne protokollen er nå ferdig og lagt ut på hjemmesiden under ”protokoller”. Denne vil dreie seg om omlag 12 personer, inkludert ledende personell.


Svejser stillingen på Mærsk Gallant.
Bedriften planlægger at afvikle Svejserens stilling på Mærsk Gallant, og i stedet benytte indlejet personale.
MAF ser denne type af outsoursing som et brud på tilslutningsaftalen punkt 3.1
MAF mener at der fortsat er et behov for minimum en stilling ombord med et G6 svejse certifikat, til at varetage de løbende reparationer som hele tiden opstår på en rig af ældre dato.
Dette i tillæg til det indlejede personale som der fortsat vil være behov for til løbende projekter.
 
Mech/Welder stillingens aflønning.
Det blev bragt ind for klubstyret at Mech/Welders bliver benyttet til at afløse i maskinrummet, og tager ansvar for dette på lige fod med Maskinrumsoperatører.
Spørgsmålet om de så skulle aflønnes i lønnsgruppe A blev taget op med bedriften.
Bedriften har nu undersøgt sagen, og de bekræfter at stillingsbeskrivelsen for Mech/Welder åbner mulighed for at de godt kan afløse i højere stilling, men stiller ikke krav til dette.
Endvidere har bedriften erfaret at heller ikke alle Mech/Welders benyttes i maskinrummet.
Bedriften finder derfor ingen grund til flytte stillingen Mech/Welder op i højere lønnsgruppe.
De ønsker dog heller ikke at ændre på jobbeskrivelsen for Mech/Welder, og dermed forhindre den mulighed det giver, for dem som skulle have ambitioner om at afløse i maskinrummet.
Men de pointerer at dette foregår ved frivillighed fra Mech/Welders side, og ved godkendelse af den enkelte fra ledelsens side.
MAF tager dette til efterretning.
 
BP WELS offshore logistik kurs.
En del Rig administratorer og Logistik coordinatorer har deltaget på dette pålagte kurs er ikke blevet kompenseret efter tarifaftalens punkt 9.2
Bedriften mener at kurset ikke behøver kompenseres med 8 timers overtid, på grund af kursets korte varighed, og på grund af at deltagerne har rejst ud på rig samme dag.
MAF mener derimod at kurset skal kompenseres fuldt ud, fordi bedriften ikke har lavet nogen anden aftale med os.
Sagen vil blive afgjort senere.
 
Nye stillinger på XLE som er behandlet i det faste stillingsutvalget.
Det er opprettet 2 nye stillinger på XLE-riggene.
Dette er Operator Technical(OT) og Operator Drilling(OD).
Fra starten av så ble det tiltenkt at disse stillingene skulle være besatt av maintenance engineer og assistant driller.
Stillingsinstruksene ble laget for begge, og det ble tidlig klart for MAF at kvalifikasjonene kom til å bli lavere. MAF mente at begge stillingene var å sammenligne med en kontrollroms-operatør, en stilling som er kjent i tariffavtalen og er innplassert i gruppe A. MAF sin rolle her var å komme med input på hva stillingen måtte inneholde og prøve å synliggjøre hva de egentlig kom til å gjøre i stillingen.
Her er det ikke slik at vi forhandler, men kan komme med input til bedriften.
Så, hvordan skulle disse stillingene avlønnes?
Først en liten forklaring:
Det faste stillingsutvalget er et nøytralt utvalg som består av representanter fra Norges Rederiforbund, SAFE, DSO og IE i grove trekk. I tillegg så er det da representanter fra den enkelte bedrift og arbeidstakersiden som kan komme med innspill til utvalget.
Dette utvalget behandler alle nye stillinger som vår kreative arbeidsgivere finner opp.
MDN kom med innstilling på at OT skulle være i lønnsgruppe A og OD skulle være i lønnsgruppe B.
MAF var ikke enige i dette og mente at begge stillingene skulle være avlønnet i samme lønnsgruppe. MAF mente og mener at dette er å regne som en kontrollrom stilling for begge, la frem alle arbeidsoppgaven som denne stillingen hadde i tillegg til at de hadde ansvar for sine respektive områder på riggen.
Stillingsutvalget innplassert ihht til bedriftens innstilling, men med at OD kunne bli satt i lønnsgruppe A om det viste seg at stillingen ble mer omfattende en det som lå i innstillingen/stillingsinstruksen. Det er vanskelig å komme med nye innspill i saken da vi ikke har prøvd disse stillingene på rigg enda.
MAF var ikke enige, men måtte ta avgjørelsen til etterretning.


Skatt på arbeid utenfor Norge.
MAF hadde laget en avtale som skulle ta høyde for at man ikke skulle betale mere skatt når man var på verft i Danmark i 2012. Nye skatte-regler gjorde at dette ikke ble like enkelt som ved tidligere verftopphold.
Så det har vært en del rot vedrørende trygdetrekk, som MDN ikke hadde betalt inn og medførte at mange fikk rest-skatt. Her er vel det meste på plass nå tror vi.
Så har vi blitt kontaktet av medlemmer som hevder at de har hatt tap som følge av valuta endring og renter.
Dette vil ikke bedriften kompensere for.
 
Styrevalg MAF
Sist oppdatert: 17.12.2013 | Opprettet: 17.12.2013

Til alle medlemmer !
Da var vi passert 1.desember og stemmeseddler er sendt hjem til hver enkelt av dere.

Konvolutter med stemmemateriale til hver rigg er også avlevert til bedriften og er sendt ut til riggene med mailbaggene .

Det er de tillitsvalgte på riggene som skal sørge for at stemmeurne blir satt opp i duty messe eller egnet sted.
 
Valget finner sted mellom 1.desember og 15.jan .
Vi ønsker alle lykke til med valget og husk å bruke stemmeretten din.
 
Hilsen Valgkomiteen MAF 
Protocols
Sist oppdatert: 13.12.2013 | Opprettet: 13.12.2013
We have now added many local protocols.
 
You will find protocols by CLICKING HERE
 
 
Protokoller
Sist oppdatert: 13.12.2013 | Opprettet: 13.12.2013
Vi har nå lagt ut mange lokale protokoller.
Du finner protokollene ved å KLIKKE HER
 
 
 
MAF Info
Sist oppdatert: 29.10.2013 | Opprettet: 29.10.2013
Info on: Drilling well control room, changes in work schedules, insurance, employment in Singapore, video surveillance and downsizing of personnel.
Drilling well Control Room XLE 1 – Processing in the Fixed Position Committee.

MAF has received a number of proposals to job descriptions in recent months. This applies to personnel who will be working in the "new" control room aboard the XLE-1. It now looks as if the company submits proposals to "the Permanent Position Committee" for a decision. Amongst others they shall consider the pay grade. The company is naming the positions "Operator Drilling" and "Technical Operator". MDN believes that the position "Operator Drilling" shall be remunerated in group B and the "Technical Operator" position in Group A.
MAF are going to recommend that the positions are remunerated in the same wage group. "The Fixed Position Committee" to arrange their next meeting on 14th November 2013. The Committee is described in Section 4.1.5 in the Collective Agreement:

4.1.5 Permanent Position Committee
It will be established a permanent Committee of one representative with a substitute representative from each of the employee's organisations that have collective agreement with wage matrices that can include the actual position/positions, and up to three representatives with substitute representatives from NSA.

The Committee shall consider the determination of new positions. If one or several of the employee's organisations do not come to an agreement with NSA's representatives, the organisation can make use of the Committee in accordance with item 4.1.4.

To avoid companies paying employees in another position than in the position the person should have been paid according to the work the person is doing, the parties agree upon that the Committee also can discuss the content of the positions in the position matrices.

Such issues shall be intended solved locally in the company within the frames of the collective agreement and position descriptions. If the parties do not agree or one of the organisations can point out that the collective agreement not has been followed, a meeting in the Committee can be claimed. Meeting will however not be held if the company at once stop the use of the position or use a correct description according to the agreement, and this is acceptable in accordance to the position instruction.

 
 
Change of work schedules 

MAF have a number of issues being considered by the IE (Industri Energi) related to change of work rotation. This has probably a natural explanation since many employees are changing shifts / rigs these days. MAF does not agree with the company on how this is to be compensated. MAF is of the opinion that other companies probably are struggling with the same problem. MAF will bring this subject before the other shop stewards represented in the so-called "NR-Forum" (a forum which meets at least two times a year and in which up to 2 representatives from each local branch of Industri Energi will attend).
We also have an issue related to temporary change of the period on board. In this case we totally disagree with the company. The case will be continued as an official dispute for elaboration by the respective central organisations.
 
 
Insurance Information

MAF has been in contact with several members who believe that information on the insurance schemes we have as employees of the company are not satisfactory. We have informed MDN on the status and they now report that work is already initiated to establish a "portal" where each employee may log on to and obtain "popular" information as well as detailed descriptions of the collective benefits that you have as an employee.
MAF has seen the draft for this portal and believes it looks very promising. MDN says that this portal is expected to be available in November 2013.

 
 
 
Protocol for personnel working in Singapore

The company would like to establish a protocol involving the conditions for the personnel who will be staying more than 14 days in Singapore. This has nothing to do with "familiarization protocol" to do and involves mainly the "senior personnel" (about 18 people). We will negotiate further with the company on this matter and hope for a solution shortly.
 
 
Video surveillance on board the "MAERSK REACHER"

MAF has, after requests from members, asked MDN to provide information about how the camera surveillance on board the "Reacher" is put into practice. Who has access, how long will the collected data be stored etc.
Rig Manager (RM) gave a briefing on the practice onboard. We agreed at the meeting that the RM and OIM together will be the "responsible data controller" pursuant to the Privacy Act § 39 and § 40. This means that no one else can enter the system and retrieve recordings without permission from RM and OIM. RM will ensure that this is implemented on the rig immediately. Meanwhile taken the matter is brought before S-AMU which will prepare guidelines for CCTV with or without recording function, on MDN operated offshore units.
 
 
Workforce reductions "MAERSK INSPIRER "

Statoil has notified stop in drilling on the "MAERSK INSPIRER" from mid-December 2013. In this regard, there will be a downsizing of personnel to "production mode”.
The company has promised that there will be no layoffs pursuant to this downsizing. We are currently negotiating on how to go about this and hope for a solution at the next meeting in November 7.
MAF-Info
Sist oppdatert: 28.10.2013 | Opprettet: 28.10.2013
Info om; hull-kontrollrom, endringer av arbeidsrotasjon, forsikring, arbeid i Singapore, videoovervåkning og nedbemanning.
Hull kontrollrom XLE-1 - behandling i det faste stillingsutvalg.
MAF har mottatt en rekke forslag til stillingsbeskrivelser de siste månedene. Dette gjelder for personell som skal være i ”det nye” kontrollrommet om bord på XLE-1. Det ser nå ut som om at bedriften oversender forslag til ”det faste stillingsutvalget” (de skal bland annet fastsette lønnstrinnsatsen) for en beslutning. De kaller stillingene ”Operator Drilling” og ”Operator Technical” . MDN mener stillingen ”Operator Drilling” skal avlønnes i gruppe B og ”Operator Technical” stillingen i gruppe A.
MAF kommer til å anbefale at stillingene avlønnes i samme gruppe. ”Det faste stillingsutvalget” avholder neste møte den 14.november 2013. Utvalget er beskrevet i tariffavtalens punkt 4.1.5:

4.1.5 Fast stillingsutvalg
Det opprettes et fast utvalg bestående av en representant med vararepresentant fra hver av arbeidstakerorganisasjonene som har tariffavtale med lønnsmatrise som kan omfatte den eller de angjeldende stillinger, og inntil tre representanter med vararepresentanter fra NR.

Utvalget skal vurdere innplassering av nye stillinger. Dersom en eller flere av arbeidstakerorganisasjonene ikke kommer til enighet med NRs representanter kan vedkommende organisasjon anvende nemnd etter avtalens pkt. 4.1.4.

For å unngå at bedrifter avlønner personell i annen stillingen enn den stilling vedkommende skulle vært avlønnet ut fra det arbeid vedkommende utfører, er partene enige om at utvalget også kan drøfte det nærmere innhold av stillingsbetegnelsene i stillingsmatrisen.

Saker av denne karakter skal først søkes løst lokalt i bedriften innen tariffavtalens rammer og stillingsbetegnelser. Kommer man der ikke til enighet eller en av organisasjonene kan påpeke at tariffavtalen ikke følges, kan det forlanges møte i utvalget. Møte holdes likevel ikke dersom bedriften umiddelbart går vekk fra denne bruk av stillingen eller benytter en korrekt betegnelse etter avtalen, og denne er akseptabel i forhold til stillingsinstruksen.

 
 
Endring av arbeidsrotasjon
Vi har en rekke saker til vurdering hos IE (Industrienergi) omkring endring av arbeidsrotasjon. Dette har nok en naturlig forklaring ettersom mange bytter skift/rigg i disse dager. MAF er ikke enig med bedriften hvorledes dette eventuelt skal kompenseres. MAF tror nok også at andre bedrifter sliter med den samme forståelsen. MAF bringer denne saken videre til de andre tillitsvalgte i det såkalte ”NR-Forum” (ett forum som møtes minst 2 ganger i året hvor opptil 2 tillitsvalgte fra hver bedrift møter).
Vi har også sak omkring midlertidig endring av oppholdsperiode. Her er vi helt uenig med bedriften, saken kjøres videre som en såkalt tvistesak til de respektive organisasjonene.
 
Forsikringsinformasjon
MAF har vært i kontakt med flere medlemmer som mener informasjon omkring de forsikringene vi har som ansatt i selskapet ikke er tilfredsstillende. Dette har vi informert MDN om og de melder nå at det arbeides med en ”portal” hvor hver enkelt ansatt kan logge seg på å få ut ”folkelig” informasjon, samt detaljerte beskrivelser av produktene du som ansatt har.
MAF har sett utkastet til denne portal og mener dette ser svært lovende ut. MDN forteller at denne portal forventes å være tilgjengelig i løpet av november 2013.


Protokoll for personell som skal arbeide i Singapore
Bedriften vil gjerne få til en protokoll for de som skal være mer enn 14 dager i Singapore. Dette har ikke noe med ”familiseringsprotokollen” å gjøre og dreier seg i all hovedsak om ”seniorpersonell” (ca 18 personer). Vi forhandler videre med bedriften i denne saken og håper kanskje det kommer en løsning i løpet av kort tid.
 
Video overvåkning ombord på "MAERSK REACHER"
MAF har etter henvendelser fra medlemmer bedt MDN orientere om hvorledes kameraovervåkning om bord på ”Reacher” praktiseres. Hvem har tilgang, hvor lenge oppbevares opptakene etc.
Rig Manager(RM) orienterte om praksisen om bord. Vi ble enige om på møtet at RM og OIM sammen skal være ”den behandlingsansvarlige” etter Personopplysningsloven §39 og §40. Det vil si at ingen andre kan gå inn i systemet og hente ut opptak uten at RM og OIM gir tillatelse til det. RM sørger for at dett blir implementert på riggen straks. Samtidig tas saken opp i S-AMU som utarbeider retningslinjer for CCTV på MDN opererte innretninger, både CCTV med og uten opptaksfunksjon.
 
Nedbemanning "MÆRSK INSPIRER"
Statoil har varslet borestans på "MÆRSK INSPIRER" medio desember 2013. I denne forbindelse skal det foretas en nedbemanning til ”produksjonsmodus”.
Bedriften har lovet at det ikke blir noen permitteringer i forbindelse med denne nedbemanningen. Vi er nå inne i forhandliger om hvorledes dette skal foregå og håper på en løsning på neste møte den 7.november.
 
Tax abroad
Sist oppdatert: 24.10.2013 | Opprettet: 24.10.2013
In 2012, the "Giant" and "Innovator" a period of shipyards in Denmark. Now running into issues, we have asked MDN tell employees.
Rarely have we had more requests in such a short time that deals with a specific issue. The requests have come by email and phone.
After the initial inquiry, we contacted the company immediately. MAF know that the company has worked on "high gear" to find out what has happened. They now come out with information that is sent out to all employees who were on the "Giant" and "Innovator" in 2012. The information comes directly to each employee who was in Denmark and worked. Meanwhile, rigs informed.

Attached you will find info from MDN(for both rigs).
Skatt i utlandet
Sist oppdatert: 24.10.2013 | Opprettet: 24.10.2013
I 2012 var ”Giant” og ”Innovator” en periode på verftsopphold i Danmark. Nå renner spørsmålene inn, vi har bedt MDN informere de ansatte.
Sjelden har vi hatt flere forespørsler på så kort tid som omhandler en spesifikk sak. Henvendelsene har kommet på e-post og telefon. 
Etter første henvendelse kontaktet vi bedriften umiddelbart. MAF vet at bedriften har jobbet på ”høygir” for å finne ut hva som har skjedd. De kommer nå ut med informasjon som blir sendt ut til alle ansatte som var på ”Giant” og ”Innovator” i 2012. Informasjonen kommer direkte til hver enkelt ansatt som var i Danmark og jobbet. Samtidig blir riggene informert.

Vedlagt finner dere info fra bedriften(gjelder begge riggene).
Homepage
Sist oppdatert: 18.10.2013 | Opprettet: 18.10.2013
Are you finding that you have to login with a password on certian attachments on the website, please contact your local shop steward for access.
You can find your local representative under "OM OSS" - "Plass tillitsvalgte" and then choose your rig.
Hjemmesiden
Sist oppdatert: 18.10.2013 | Opprettet: 18.10.2013
Opplever du at du må logge inn med passord på enkelt vedlegg på hjemmesiden, ta kontakt med din lokale tillitsvalgt for å få tilgang.
Du finner din lokale tillitsvalgt under "OM OSS" - "Plass tillitsvalgte" for så å velge din rigg.
Waiting time
Sist oppdatert: 02.10.2013 | Opprettet: 02.10.2013
When are you actually entitled to compensation for waiting time at delayed departure?
Now MAF and MDN agree on how this is to be compensated. 

We have received several issues on this topic after the Collective Agreement was amended on 1 June 2012. In the "new" Agreement it is stated:

3.3 Period on board
……

Waiting time (leisure time) on board the unit, when work is not carried out is to be paid for by the hourly rate (monthly wage/146) per hour. Waiting time is calculated from the time fixed for departure, or after 14 days from the time the period on board started. Brief interruptions in the period on board are calculated as part of the period on board. Leisure period lost is thus settled. In connection with waiting time at heliport of more than 1 hour in excess of normal departure (due to late helicopter departure) is to be compensated for per hour by the hourly rate, calculated from the time of scheduled helicopter departure. When waiting time at heliport occurs during what should have been working hours on the shelf, and/or when someone is sent to hotel/home from heliport, the waiting time payment is suspended from the time of check in at hotel or arrival at home and until departure from hotel/home.
 
It is clear that if the helicopter is delayed for more than 1 hour beyond the normal time of departure, you are entitled to compensation for waiting time from the planned time of helicopter departure.

This has not been a problem with the issues we have had with the company, however it is essential to be aware.
 
It is a challenge for sure to get you to a hotel / home if the helicopter is canceled or delayed for many hours. In most cases the helicopter is canceled and a new time of departure will be scheduled the next day. Then the problems start, if I may say so.
 
“Day 1”
Let us take "day 1" as I will call it. It is the day you were supposed to go offshore.
If the helicopter departure is moved a few hours ahead in time, you are entitled to compensation for waiting time from the first scheduled time of departure to the actual time of departure. However, there is an issue to this. If you are supposed to have been working on the rig at the time you are actually waiting, then you are not entitled to compensation.
In most cases you will be sent to the hotel or home "day 1". Then you are entitled to compensation for waiting time from the scheduled departure of the helicopter until you check in at the hotel / home. Again l must remind you that if you were supposed to be working on the rig at the actual time of waiting, then you are not entitled to any compensation.
 
“DAY 2”
Now we move to “day 2”, here comes the real challenges. However, we now agree with the company how this will be compensated.
From time of checking out of the hotel / home you are entitled to compensation waiting time until the actual helicopter departure. But you should note 2 things, and this is important.
 
All MDN personnel have the opportunity to book a day-room. This you are supposed to arrange yourself. That means that you do not need to check out of hotel latest by 12:00 hours, as usually is the standard when staying at a hotel.
Generally you will be notified of the time for check in for helicopter "day 2". Then you take the time for transport from hotel into account and check out from hotel accordingly. For example, you should check out from the hotel 1 hour before the check in at the heliport if you stay at Residence in Sandnes. In the example mentioned in the last sentence, you will then be entitled to two hours compensation for waiting time, if the helicopter departs 1 hour after check in at the heliport. If there is someone who would rather attempt to check out of the hotel earlier and then claim compensation for waiting time for more hours, this will not be justified.
It might happen that the hotel may not be able to offer you a day-room. In that case you must contact MDN and ask for a solution. If it is not possible to provide a day-room, then you will be entitled to compensation for waiting time from the time of check out from hotel.
The second thing you should notice, I have already stated under the "DAY 1", if you were supposed to be working on the rig at the actual time you are waiting, then you are not entitled to any compensation.
 
 
"DAY 3 etc"

If you need to stay beyond the "Day 2", the same rule as the "Day 2" applies.
 
Remind you that you are acquiring wages, compensation for holidays and leisure period as if you have been working on the installation according to work schedule. No night shift allowance (19-07) is to be paid before you actually work nights on the installation.
 
I hope this was instructive.
 
Ventetid
Sist oppdatert: 01.10.2013 | Opprettet: 01.10.2013
Når har jeg egentlig rett på ventetidskompensasjon ved forsinket utreise? 
Nå er MAF og MDN enige på hvorledes dette skal kompenseres.
Det har kommet inn flere saker omkring dette emne etter at tariffavtalen ble endret 1.juni 2012. I den ”nye” overenskomsten står det:
 
”3.3 Oppholdsperiode
…….
Ventetid (fritid) på innretningen når det ikke arbeides, betales med timelønn (månedslønn/146) pr. time. Ventetid regnes fra det tidspunkt som er fastsatt for avreise, eller etter 14 døgn fra det tidspunktet oppholdsperioden begynte. Korte avbrudd i oppholdsperiode regnes som del av oppholdsperiode. Den friperiode som her er gått tapt er hermed oppgjort. Ved ventetid på heliport på over 1 time ut over normal avgangstid (på grunn av forsinket helikopteravgang) kompenseres pr. time med timelønn regnet fra tidspunktet for planlagt helikopteravgang. Når ventetid på heliport foregår i det som skulle vært arbeidstid på sokkelen, og/eller når en blir sendt til hotell/hjem fra heliport, avbrytes ventetidsbetalingen fra tidspunkt for innsjekk hotell eller ankomst hjem og frem til avgang fra hotell/hjem.”
 
Det er klart at dersom helikopteret er forsinket over 1 time ut over normal avgangstid, da har du krav på ventetidskompensasjon fra planlagt helikopteravgang.
Dette har det ikke vært noe problem med i sakene vi har hatt med bedriften, men bare viktig å vite.
 
En utfordring er sikkert å få deg på hotell/hjem dersom helikopteret blir kansellert eller utsatt i mange timer. Som oftest blir det kansellert og ny tid planlegges neste dag. Da begynner problemene, om jeg får kalle dem det.
 
”DAG 1”
La vi ta ”dag 1” som jeg kaller det. Det er dagen du skulle reist ut.
Blir helikopteret forskjøvet frem noen timer, ja da har du rett på ventetidskompensasjon fra første planlagt avgang til faktisk avgang. Det er ett stor men her. Skulle du jobbet på riggen på det aktuelle tidspunktet du venter, da har du ikke krav på kompensasjonen.
Som oftest blir du sendt til hotell eller hjem ”dag 1”. Da har du rett på ventetidskompensasjon fra planlagt helikopteravgang til du sjekker inn på hotellet/hjemmet. Nok en gang må jeg minne deg på at dersom du skulle jobbet på riggen på det aktuelle tidspunktet, da har du ikke krav på kompensasjonen.
 
”DAG 2”
Da tar vi ”dag 2”, her er de virkelige utfordringene. Men nå er vi enige i bedriften hvorledes dette skal kompenseres.
Fra du sjekker ut av hotellet/hjemmet har du krav på ventetidskompensasjon frem til faktisk helikopteravgang. Men du skal merke deg 2 ting, og det er viktig.
 
Alle i MDN har mulighet for å bestille dag-rom. Dette skal du ordne selv. Det betyr at du ikke trenger sjekke ut senest kl 12.00, slik vi vanligvis gjør på ett hotellopphold. Som regel får du beskjed om når innsjekk ”dag 2” er. Du tar da høyde for transport fra hotellet og sjekker ut i forhold til det. Eksempelvis bør du kanskje sjekke ut fra hotellet 1 time før innsjekk på heliporten dersom du bor på Residens i Sandnes. Ved eksemplet nevnt i sist setning vil du da ha krav på 2 timer ventetidskompensasjon, dersom helikopteret går 1 time etter innsjekk heliport. Dersom det er noen som heller forsøker seg på å sjekke ut av hotellet tidligere, for så å kreve ventetidsbetaling for flere timer, da er det ikke berettiget. Det kan jo hende at hotellet ikke kan tilby deg dag-rom. Da må du kontakte MDN og spør om en løsning. Er det ikke mulig og skaffe dag-rom, da skriver du ventetid fra utsjekk.
Den andre tingen du skulle merke dere, har jeg nevnt i ”DAG 1”: Dersom du skulle jobbet på riggen på det aktuelle tidspunktet du venter, da har du ikke krav på kompensasjon.

”DAG 3 osv”
Dersom du må være lengre enn ”DAG 2”, brukes samme regel som ”DAG 2”.
 
Minner om at du opptjener lønn, helligdagsgodtgjørelse og friperiode som om du har vært i arbeid på fartøyet etter planen. Det gis ikke nattillegg før du faktisk jobber natt på enheten(19-07).
 
Jeg håper dette var avklarende.
 
 
MAF-valg
Sist oppdatert: 30.09.2013 | Opprettet: 30.09.2013

1. oktober starter nominasjonsprosessen til hvem du ønsker skal sitte i foreningens styre etter årsmøte i 2014.

Nominasjonslister er sendt ut til alle våre rigger og skal være på plass på oppslagslister rundt på riggen.
Nominasjonsprosessen foregår fra 1 okt. - 15. nov og alle medlemmer i MAF har lov å foreslå kandidater.
Når nominasjonen er over, vil kandidatene , såfremt de er medlem av MAF bli ringt opp av valgkomiteen og forespurt om de kan tenke seg å stille til styrevalg.
Selve valget foregår mellom den 1. desember 2013 og 15. januar 2014.

Stemmemateriale vil bli sendt hjem til hvert enkelt medlem og ut på alle riggene den 1.desember .
Vi ønsker alle lykke til og håper på stor deltakelse.

 

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

MAF tillitsvalgtkonferanse
Sist oppdatert: 20.08.2013 | Opprettet: 20.08.2013
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2013. Datoer for avholdelse av disse er satt til 7.-8.oktober og 4.-5.november.

Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte inviteres herved på konferanse. Tillitsvalgtkonferansene avholdes 7.-8.oktober og 4.-5.november 2013 på Sola Strand Hotel.

Begge konferansene starter første dag med lunsj ca kl 12.00 og avsluttes dagen etter kl 15.00.

Agendaen under konferansen er en gjennomgang av overenskomsten og hovedavtalen med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge as (MDN). En gjennomgang av lokale særavtaler og sosialt samvær. 

Tillitsvalgtkonferansen skal tas på fritiden og det gis ikke fri fra offshorearbeid for deltakelse. Deltakerne vil få dekket transport, opphold etc. og kompenseres tilsvarende 12 timer overtidskompensasjon.

MAF ber dem som er interessert å delta om å melde seg på her. (mmaf@online.no). Du må oppgi navn og arbeidsplass samt den dato du ønsker å delta. Det er begrenset deltakelse på konferansene og derfor blir det ”først til mølla” prinsippet.

Påmeldingsfrist til konferansen som starter 7.oktober og 4.november er satt til 11.september.

IE ungdomskonferanse
Sist oppdatert: 20.08.2013 | Opprettet: 20.08.2013
Ungdom?, --- tid for å engasjere deg. Nå har du muligheten!
Industri Energi (IE) arrangerer sin årlig ungdomskonferanse. 
 
 
 
MAF-Info
Sist oppdatert: 15.02.2017 | Opprettet: 03.06.2013
Info om CETOP 2 opplæring, tariffavtalens punkt 4.2.3 og forhandliger omkring arbeidsbetingelser for personell i forbindelse med oppstart av XLE-riggene.
CETOP 2 opplæring
Som vi skrev om i sist info så skulle vi forhandle om CETOP 2 opplæring i uke 20. Forhandlingene er ferdige og H1 vil blir kompensert med overtid på samme måte som H2 og H3. Alle som allerede har vært på H1 vil få denne kompensasjonen etterbetalt.

Tariffavtalens punkt 4.2.3
Som vi skrev om i sist info så skulle vi diskutere dette kompetansetillegget med bedriften. Det har vi gjort og bedriften justerer dette tillegget fra 1.juni 2013 til alle i stillingen. Tillegget blir på NOK 7 000,- pr. mnd.

Avtale vedrørende arbeidsbetingelser for personell i forbindelse med oppstart av XLE-rigger
Vi nærmer oss en avtale og håper på enighet i uke 23.
Lønnsoppgjøret 2013 slutt
Sist oppdatert: 23.05.2013 | Opprettet: 23.05.2013
Alle får minimum 15 000,- Nattillegget blir 72,25. Helligdagsgodtgjørelsen blir 1 820,-. Pensjonsspørsmålet kan utsettes til 2018. Uoffisielle lønnstabeller og prosentvise økninger ligger vedlagt. Protokollen ligger også vedlagt.
Lønnsoppgjøret 2013 2.dag kl 10.25
Sist oppdatert: 22.05.2013 | Opprettet: 22.05.2013
Da er vi igang med 2.dag av lønnsoppgjøret. Litt frem og tilbake.
Oppdaterer når noe skjer....
Lønnsoppgjøret 2013 kl 17.45
Sist oppdatert: 21.05.2013 | Opprettet: 21.05.2013
Da tar vi pause til i morgen tidlig. 
Lønnsoppgjøret 2013 kl 16.00
Sist oppdatert: 21.05.2013 | Opprettet: 21.05.2013
Vi prøver samarbeid med SAFE. Felleskrav blir akkurat nå overlevert til arbeidsgiverne. 
Kommer tilbake når noe nytt skjer.
 
Ber om forståelse for at kravene ikke kan publiseres, vi er i forhandlinger. 
Lønnsoppgjøret 2013 kl 12.15
Sist oppdatert: 21.05.2013 | Opprettet: 21.05.2013
Da er vi igang. Kravene er overlevert og forhandlingene går inn i en startfase.
Kommer tilbake når noe skjer....
MAF-Info
Sist oppdatert: 09.05.2013 | Opprettet: 09.05.2013
Info on CETOP2 training, collective agreement paragraph 4.2.3, course-rescue in the height and negotiations on working conditions for personnel related to the start-up of XLE-rigs. 
CETOP 2 training
We have previously informed about CETOP2 training for hydraulic personnel. There has been a lot of back and forth, but MAF has claimed, and still believe that this training should be compensated with overtime allowance. We hope that the final decision will be made in week 20. The key point is whether to receive overtime compensation if you start doing the first week (H1). Week 2 and 3 are compensated with overtime pay, this is agreed with the MDN. If we do not agree on H1, then presumably our union and NSA will have to decide the issue.

Here follows some info on the training. MAF presented this on our web pages by the end of 2012:

This training which takes place in Kristiansand has been approved at the same level as CETOP2.
The training is carried out in three modules, H1, H2 and H3.
Those who need to do this training must conduct a test in order to check out if you need to take on all 3 modules, or if you just need to do H2 and H3. The company reports that everyone has not yet finished the test. We will from MAF's side like to encourage everyone to do the test, so we can clarify how many people who are required to take on all 3 modules.
There has been some disagreement about the compensation for the courses. MAF believes that all three modules are "mandatory" and therefore should be compensated accordingly.
The company believes that only H2 and H3 are justified for overtime compensation.
MAF maintains their point of view and will pursue the matter further.


Collective Agreement paragraph 4.2.3
MAF has always and will always be concerned about clear lines related to payments etc. We were uncertain whether MDN is making use of the collective agreement paragraph 4.2.3 (competence allowance), thus we requested such information. The information we received was very reassuring. One position only is admitted this allowance, and all personnel holding the position is compensated equal allowance.
MAF has previously requested an adjustment of this supplement, which has been known for MAF for many years. We will bring this up with the MDN in week 20.

Course - rescue in the height
MAF received inquiries from "Reacher" regarding a course which the Ass. Crane Operator / Crane Operator had to undergo. The course is a pilot project which is carried out on board the "Reacher" and provides training in rescue in the height. This course is conducted on board the rig, in the first instance. The training course is in accordance with the OLF guidelines 113.
It is the "Training and Competence Committee" who have decided the pilot project to be implemented and the evaluation will probably tell something about a possible recommendation that other rigs should have the same training. The matter has also been discussed in the WEC on the Reacher.
Some have asked whether this entitles the right to any compensation of competence, in the line of the "inconvenient allowance for Smoke Divers".
MAF are familiar with that this is not mentioned in the collective agreement and changes within the scope of the agreement may not be implemented until at least 2014, at the main wage settlement. We have nevertheless asked MDN for such compensation, but it has been rejected for the time being. Perhaps it will be more relevant to consider the issue if the other rigs adopt the training, whether this will be recommended by the "Training and Competence Committee".

The company further states that those who receive training outside of working hours, either on the rig or onshore, are compensated in accordance with the Collective Agreement. The intention is that people will be trained on the rig.

Agreement on working conditions for personnel in connection with start-up of the XLE rigs
MDN has requested an agreement to be established concerning working conditions for personnel related to the start-up of the XLE rigs. Preliminary discussions are started, and will proceed during week 20.
The reason we do not write any more in the matter is simply that the negotiations are not conducted yet. When such an agreement is signed, something we hope for, we will come back with more information.
MAF-Info
Sist oppdatert: 08.05.2013 | Opprettet: 08.05.2013
Info om CETOP 2 opplæring, tariffavtalens punkt 4.2.3, kurs-redning i høyden og forhandliger omkring arbeidsbetingelser for personell i forbindelse med oppstart av XLE-riggene.
CETOP 2 opplæring
Vi har tidligere skrevet om CETOP 2 opplæring for hydraulikk personell. Det har vært mye frem og tilbake, men MAF har ment, og mener fremdeles at denne opplæringen skal kompenseres med overtid. Vi håper at den endelige avgjørelsen blir tatt i uke 20.
Det sprikende punkt er om man skal ha overtidskompensert dersom man må gjennom første uken (H1). Uke 2 og 3 kompenseres med overtid, det er vi enige med MDN om. Blir vi ikke enige om H1, da må formodentlig vårt forbund og Norges Rederiforbund avgjøre saken.

Her er litt info om opplæringen, MAF la dette ut på nett i slutten av 2012:

Denne oplæring som foregår i Kristiansand er godkendt på tilsvarende niveau som CETOP2.
Oplæringen foregår i 3 moduler, H1, H2 og H3.
Dem som trænger denne oplæring må tage en test for at prøve om man behøver at tage alle 3 moduler, eller om man bare må tage H2 og H3.
Bedriften oplyser at alle endnu ikke har taget testen. Vi vil fra MAF's side gerne opfordre til at alle tager denne test, så vi kan få klarlagt hvor mange som trænger alle 3 moduler.
Der har været en del uenighed om kompensation for kurserne.
MAF mener at alle tre moduler er "mandatory" og derfor bør kompenseres herefter.
Bedriften mener at kun H2 og H3 er kompensations-berettiget.
MAF fastholder vores synspunkt og diskuterer sagen videre.Tariffavtalens punkt 4.2.3
MAF har alltid og vil alltid være opptatt av rene linjer i forbindelse med avlønning etc. Vi var usikre på om MDN brukte tariffavtalens punkt 4.2.3 (kompetansetillegg), derfor etterspurte vil slik informasjon. Opplysningene vi fikk, var svært betryggende. Kun en stilling som gis dette tillegg, og her får alle i stillingen det samme.
MAF har tidligere bedt om justering av dette tillegget, som har vært kjent for MAF i mange år. Det skal vi diskutere med MDN i uke 20.


Kurs- redning i høyden
MAF fikk henvendelser fra ”Reacher” angående ett kurs som ass.kranfører/kranfører måtte gjennomgå. Kurset er ett pilotprosjekt som gjennomføres om bord på ”Reacher” og det gis opplæring i redning i høyde. Dette kurs blir gjennomført om bord på riggen, i første omgang. Kurset er i henholdt til OLF`s retningslinjer 113.
Det er ”Trening og kompetanse utvalget” som har bestemt at pilotprosjektet gjennomføres, og evalueringen vil vel si noe om en eventuell anbefaling om at andre rigger bør/skal ha samme opplæring. Saken er også behandlet i AMU Reacher.
Noen har spurt om dette gir rett til noen form for kompetanse kompensasjon, som for eksempel slik som ”røykdykkertillegget”. MAF vet at dette ikke er omtalt i tariffavtalen og endringer i avtalen på dette området kan vi ikke gjennomføre før tidligst 2014, under hovedlønnsoppgjøret. Vi har allikevel bedt MDN om slik kompensasjon, det har de avvist, foreløpig. Kanskje er det mer aktuelt å se på saken dersom andre rigger tar dette i bruk, dersom det kommer en anbefaling fra ”Trening og kompetanse utvalget”.

Bedriften opplyser videre at de som får trening utenom arbeidstid, enten på rigg eller på land, blir kompensert i henhold til overenskomsten. Planen er at folk skal trenes på riggen.


Avtale vedrørende arbeidsbetingelser for personell i forbindelse med oppstart av XLE-rigger
MDN har bedt om at det lages en avtale vedrørende arbeidsbetingelser for personell i forbindelse med oppstart av XLE-riggene. Vi har startet innledende drøftelser, og fortsetter i uke 20.
Grunnen til at vi ikke skriver noe mer i denne saken er rett og slett for at forhandlingene ikke er gjennomført enda. Når slik avtale er signert, noe vi håper på, kommer vi tilbake med flere opplysninger.
Reiseforsikring
Sist oppdatert: 29.04.2013 | Opprettet: 13.04.2013
MAF foreslo i begynnelsen av 2012 at bedriften burde utvide forsikringsordningene for de ansatte til også å gjelde reiseforsikring for ektefelle/samboer og barn, også i fritiden. (artikkelen er oppdatert)
Mange av våre konkurrenter hadde slike avtaler, det var en av våre begrunnelser.
Bedriften vurderte dette og i slutten av 2012 informerte de at Maersk Drilling Norge as (MDN) ville innføre dette fra 1.januar 2013.

Når har MDN sendt ut denne info til alle ansatte:


Kjære medarbeider,

vil vil med dette informere om at bedriften har endret leverandør av pensjon- og forsikringsordningene som våre ansatte er omfattet av.
Ny forsikringsleverandør er Protector
Ny pensjonsleverandør er Storebrand.

Pensjonsproduktet er uendret.
Forsikringsproduktet er utvidet med Gouda reiseforsikring - ellers uendret.

Gouda Reiseforsikring – Business Flex Super dekning omfatter:
· reise med vanlige samferdselsmidler i hele verden og under opphold i forbindelse med reisen
· tjeneste-, ferie- og fritidsreiser med Superdekning
· reiser av inntil 60 dager varighet
· for ansatte og ansattes familie:
ü Ektefelle/samboer
ü Egne barn og fosterbarn til barnet fyller 21 år

Vedlagt følger informasjon om pensjon- og forsikringsdekning du har gjennom din ansettelse i Maersk Drilling Norge AS.
I tillegg følger også utdypende informasjon om det nye reiseforsikringsproduktet.


Vi har lagt ved vedlegget som bedriften her refererer til.

Etter noen henvendelser fra dere medlemmer så har vi sjekket ut. Alle har ”Business Flex Super” reiseforsikring (Business Flex Standard var med på vedlegget men gjelder ikke).
Dere har eller vil snart få tilsendt forsikringsbevis i posten. Dette er en meget bra forsikring, så her må dere sjekke om dere er dobbeltforsikret.
Denne forsikringen blir fordelsbeskattet. Estimert ekstra direkte skatt er på om lag NOK 280,- . Bedriften vil snart be de ansatte om å gi beskjed dersom de ikke ønsker denne reiseforsikringen.

Forsikringen gjelder for alle ansatte, uavhengig hvor du bor i verden. Eneste vilkår er at du skatter til Norge eller er omfattet av norsk folketrygd. De vedlagte vilkårene holder på og oversettes til engelsk og vil bli distribuert av bedriften så snart dette foreligger.
 
Vi har i den senere tid mottatt endel spørsmål fra personell som er bosatt utenfor Norge. Er de forsikret?
Som vi har skrevet i avsnittet over, så er de det. Forsikringsavtalen (beviset) som bedriften sendte ut er feil og vil bli rettet opp av bedriften. I en mail fra MDN skriver de:
 
"Vi ser at informasjonen i Gouda sitt hefte ikke passer helt med vår organisasjon. Vi arbeider med saken.
Vår avtale er utvidet til å gjelde ansatte som er bosatt utenfor Norge. De vil si at reisens start regnes fra bostedsadressen i hjemlandet. Forsikringen vil være gjeldende for reiser med inntil 60 dagers varighet. Reisen vil ansees å ha startet når de går ut av porten på bostedsadressen. Forsikringen gjelder for ansatte og deres familiemedlemmer."
 
 
Lønnsoppgjøret 2013
Sist oppdatert: 15.04.2013 | Opprettet: 15.04.2013
Forberedelsene til årets lønnsoppgjør er i gang. Forhandlingene starter 21.mai.
Fra MAF møtte Frode Larsen, Frode Sell og Bår Inge Pedersen. Tarifforhandlingene ble avholdt i Ski sist uke. Disse møter også på selve forhandlingene. 
 
Årets oppgjør er ett mellomoppgjør og det er begrensinger på hvilke krav som kan fremsettes. Typiske krav er pengekrav og det som ellers er mulig å fremforhandle i forhold til fjorårets hovedoppgjørprotokoll.
 
Forhandlingene vil foregå i Stavanger den 21. og 22. mai.
 
Kravene blir overlevert arbeidsgiverene den dagen forhandlingene starter. 
 
Fremdriften av årets lønnsoppgjør oppdateres fortløpende på www.mafsiden.no. 
Tentative reiser
Sist oppdatert: 29.07.2014 | Opprettet: 05.03.2013
Nå skal du vite når og hvem du skal reise for ved ekstraturer. Hjemreisedato er tilsvarende.

 Det er endelig kommet en løsning på en sak som har irritert mange den senere tid.

 

Norges Rederiforbund(NR) har signert enighetsprotokoll  om at det IKKE er anledning til å benytte tentative utreise/innreise.

Alle skal ha eksakte datoer å forholde seg til. Så hvis man går ekstra fordi en eller annen er blitt syk, skal man vite hvem man vikarierer for og hvor lenge turen varer (hvor lenge vedkommende er sykemeldt). Varer turen lenger, for eksempel pga tåke, skal man ha ventetid etter innreisedatoen. Kommer den sykmeldte offshore og vikaren reiser onshore, avregnes lønnen til vikaren fra avreise rigg.

Det samme gjelder hvis man er ute på et oppdrag hvor det er en spesifikk oppgave man skal utføre. (Turen skal ha en sluttdato eller en ende (sykemeldingsperioden er over / ferdig å utføre den spesifikke jobben du er sendt ut for å utføre). Prosjektjobber kan ha kortere varighet enn det man antar før utreise, dette medfører at oppholdsperioden kan bli kortere og betalingene vil dermed bli avkortet.

Blir turen forkortet/avlyst, skal man ha betaling som avtalt, såfremt man har møtt opp på oppmøtested (tariffavtalens pkt. 3.3.)

 

Så hva betyr dette for oss i praksis?

Når bedriften tar kontakt og spør om du vil reise ekstratur, så skal du vite:

 • ·       Hvorfor skal jeg reise (en som er blitt/er syk eller en prosjektjobb).
 • ·       Hvem du skal reise for (navngitt). I prosjekt er dette naturlig nok ikke mulig.
 • ·       Når skal du reise og når er turen ferdig.

Alle disse opplysningene skal du har skriftlig før du reiser.

 

Alle ansatte som fra mai 2012 har fått for lite betalt i forhold til det som her står ovenfor, skal få etterbetalt. Bedriften skal nå ha en gjennomgang av alle ekstraturer for alle ansatte og utbetale i henhold til enighetsprotokollen. MAF regner med at dette tar litt tid, men får dere ikke utbetalinger som dere mener dere har krav på, ta kontakt med oss (mmaf@online.no).

Tentative hitches
Sist oppdatert: 12.10.2015 | Opprettet: 05.03.2013
Now you are supposed to know when and who you are going to substitute for when doing extra hitches. The same applies for a fixed date of return.
There is finally a solution to an issue that has annoyed many lately.

The Norwegian Shipowners’ Association (NSA) has signed a protocol of agreement that it is NOT permitted to use tentative dates for traveling offshore/homebound.
Everyone shall have the exact dates to deal with. So, if you work extra because someone is ill, you should know who you substituting for and how long the trip will last (how long the person concerned is reported sick). If the hitch is further prolonged, for example, due to fog, one are also entitled to allowance for waiting time from agreed date of departure.If the person is sick comes out on the rig and the temp goes home, then settled salaries of the substitute until departure offshore.
The same applies if you are called out on a commission where there is a specific task you are supposed to carry out. The trip should have an end date (sick leave period is ended / the specific job is finished). Project Jobs may have a shorter duration than the one assumes before flying out, this means that the period of stay may be shorter and the payments will thus be capped. If the offshore period is reduced / canceled, one is entitled to pay for the full period as agreed, as long as you have reported at the reporting point at the agreed time (Collective Agreement Section 3.3.)
 
So, what does this mean for us in practice?
When the company makes contact and ask if you are willing to do an extra hitch, you should know:

 • • Why should I travel (one who is taken ill / are sick or if it is project assignment).

 • • Who to substitute for (name). In a project this is of course not possible.
 • 
• When to go and when the hitch is finished.

All this information you are supposed to have in writing before you start traveling.
 
All employees who from May 2012 have not been paid according to the above, will receive payment in in arrears. The company will now start a review of all extra hitches for all employees and start payment according to the agreed protocol. MAF estimates that this will take some time, but if you do not get payouts which you think you are entitled to, please contact us (mmaf@online.no).
 

MAF Info
Sist oppdatert: 26.11.2012 | Opprettet: 26.11.2012
Infoen omhandler "tentative reiser", "forbundsalliansen", "XLE rigger" og "cetop 2 opplæring".

Tentative reiser:

MAF er uenig med bedriftens brug af deres såkaldte "Tentative Reiser" når man tilbydes ekstra ture.

Vi mener det er klart brud på tarif aftalen 3.3

Da vi ikke kan opnå enighed med bedriften har vi rejst tvist via IE og afventer sagens videre forløb.

 

Forbundsalliansen: 

MAF deltog i NR-Forums høring om dette aktuelle emne som foregik på Rica Airport Hotel den 13 september 2012

Vi forholdte os meget kritisk til en eventuel Allianse med "Norsk Arbeidsmandsforbund", "Postkom" og "Norsk Transportarbeiderforbund"

Et stort flertal i NR-Forum (inklusive os) ønsker ikke denne allianse.

Nogen få ser alliansen som er fordel til løse større politiske problemer som EØS-aftalens indflydelse på vores arbejdsmarked.

Et flertal mener godt vi kan løse politiske problemer uden at være i allianse med flere forbund, vi ser hellere et tættere samarbeide med andre forbund.

Vi blev enige om at såfremt vi ikke får en Urafstemning igennem, vil vi via styremøde / årsmøde anbefale et nej til alliansen.

For mere info se: forbundsalliansen.no

 

XLE rigger:

MAF deltager i Interim AMU for de nye rigge. 

Her er store udfordringer i nye typer af rig-design, procedurer, weac, stillings-betegnelser, ansvar og lignende.

MAF deltager også i SUT processen.

Endvidere ser vi oppmanningen som en stor opgave. Som vi tidligere har skrevet, kræver både MAF og Vernetjenesten at denne oppmanning sker fra Norge.

Vi ser dette som en en meget stor udfordring og følger derfor denne process hele tiden. 

 

CETOP 2 opplæring:

Denne oplæring som foregår i Kristiansand er godkendt på tilsvarende niveau som CETOP2.

Oplæringen foregår i 3 moduler, H1, H2 og H3.

Dem som trænger denne oplæring må tage en test for at prøve om man behøver at tage alle 3 moduler, eller om man bare må tage H2 og H3.

Bedriften oplyser at alle endnu ikke har taget testen. Vi vil fra MAF's side gerne opfordre til at alle tager denne test, så vi kan få klarlagt hvor mange som trænger alle 3 moduler.

Der har været en del uenighed om kompensation for kurserne.

MAF mener at alle tre moduler er "mandatory" og derfor bør kompenseres herefter.

Bedriften mener at kun H2 og H3 er kompensations-berettiget.

MAF fastholder vores synspunkt og diskuterer sagen videre. 
MAF styre
Sist oppdatert: 04.02.2013 | Opprettet: 04.02.2013
Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår I Pedersen som foreningssekretær.

Her ser dere den fullstendige listen over konstitueringen:

 

Frode Larsen:                                   Leder, hel stilling på land, AU

Jørn B. Hansen:                                Nestleder, hel stilling på land, MAF`s rep. i S-AMU, AU

Frode Sell:                                        Nestleder, forsikringstillitsvalgt

Bår I. Pedersen:                               Foreningssekretær, hel stilling på land, AU

Hanne Holmboe Bang:                    Sosialtillitsvalgt

Rolf Holskog:                                    Forsikringstillitsvalgt, MAF`s vara rep. S-AMU

Finn Boserup:                                  AKAN (ansatt rep)

Frank Fosse:                                     Studietillitsvalgt

Roy Stranden:                                  Økonomiansvarlig

Flemming Nielsen:                           Styremedlem

Ivar Arne Langseth:                         Styremedlem

Jørgen L Nielsen                               Styremedlem

Odd Richard Kollstad:                     1. Vara Styremedlem

Anders Eskelund:                            2. Vara Styremedlem

 

Utenom styret så er:

Eirik Gjemble:                                Ungdomstillitsvalgt

Kristoffer Nordheim                    Ungdomstillitsvalgt

MAF-Info
Sist oppdatert: 15.03.2013 | Opprettet: 08.01.2013
Info will deal with "tentative travel", " The Union Alliance Project ", "XLE rigs" and "cetop 2 training".

Tentative travels: 

MAF disagree with the way the company make use of the so called "Tentative travels" when employees are offered extra hitches.
We are of the opinion that this is a clear violation of the Collective Agreement Section 3.3.

When we did not manage to come to agreement with the company we have presented a dispute through IE and await the further developments.

 

The Union Alliance Project: 

MAF participated in the NSA Forums’ hearing on this topic that took place at Rica Airport Hotel, September 13, 2012.

We were highly critical towards a potential alliance with the "Norwegian Union of General Workers", the "Postkom" and the "Norwegian Transport Workers' Union."
A large majority of the NSA-Forum (including us) do not want this alliance.

A few see the Alliance as an advantageous benefit in order to solve major political problems like the EEA impact on our labor market.

A majority are of the opinion that we may well solve political problems without being in alliance with several associations, we would rather prefer a closer cooperation with some other unions.
We were agreed that if we do not get a referendum on the subject, we will, via board meeting / AGM recommend a rejection of the alliance.
For more info see: forbundsalliansen.no

 

XLE rigs:
MAF is a participant in the interim WEC for the new rigs.
There are big challenges related to the new types of rig design, procedures, WEAC, designation of job titles, responsibilities and the like.
MAF is also participating in the AoC process.

Furthermore, we anticipate the manning to be a major task. As we have previously written, both MAF and the Occupational Safety Service require that this up-manning is accomplished from Norway.
We see this as a very big challenge and therefore we follow this process all 
along.

 
CETOP 2 training:
This training which takes place in Kristiansand is approved at the same level as CETOP2. Training is carried out in three modules, H1, H2 and H3.Those who need this training must take a test to see if one needs to complete all three modules, or if you just need to complete H2 and H3.request that everyone take this test, so we can clarify how many people who need all three modules. MAF is of the opinion that all three modules are "mandatory" and therefore should be compensated as such. MAF maintain our point of view and will discuss the matter further.The company informs that all have not yet completed the test. From MAF's side we will   There has been some disagreement about compensation for the courses.
The company claims that only H2 and H3 are entitled to compensation.

MAF-Styrevalg
Sist oppdatert: 19.01.2013 | Opprettet: 19.01.2013
I tillegg er Odd Rikard Kollstad valgt inn som første varamedlem og Anders Eskelund valt inn som andre varamedlem. 

Valgprotokoll ligger vedlagt.

MAF-valg
Sist oppdatert: 03.10.2012 | Opprettet: 03.10.2012

1. oktober startet nominasjonsprosessen til hvem du ønsker skal sitte i foreningens styre etter årsmøte i 2013.

Nominasjonslister er sendt ut til alle våre rigger og skal være på plass på oppslagslister rundt på riggen.
Nominasjonsprosessen foregår fra 1 okt. - 15. nov og alle medlemmer i MAF har lov å foreslå kandidater.
Når nominasjonen er over, vil kandidatene , såfremt de er medlem av MAF bli ringt opp av valgkomiteen og forespurt om de kan tenke seg å stille til styrevalg.
Selve valget foregår mellom den 1. desember 2012 og 15. januar 2013.

Stemmemateriale vil bli sendt hjem til hvert enkelt medlem og ut på alle riggene den 1.desember .
Vi ønsker alle lykke til og håper på stor deltakelse.

 

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

MAF-Info
Sist oppdatert: 11.09.2012 | Opprettet: 11.09.2012
MAF informs topics assistent rig engineer, rigg visits, manning XLE rigs, pension for expatriates, travel insurance and elections to the Board of MDN AS.

Assistent rig engineer

We receive many inquiries from personnel in this position group. As you will know, it was decided at the settlement in 2011 that the company had the option of transferring their personnel in this group onto individual salaried personnel (group 2), however no later than 1 June 2012. MAF and the company met in many meetings during 2011/12 on the subject, but as you came to know we did not agree. MAF was of the opinion that the wages were set too low.

The company then decided a unilaterally-binding salary for each employee in the position as individually paid personnel. MAF knows that the salary provided by the company is approximately on average for the industry.

If you are individually salaried you will receive your monthly salary without almost no increments.

Sections of the Collective Agreement which does not apply to personnel on individual remuneration: Section 3.1, 3.2, 3.3 1.paragraph, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, sections 4.1.1 to 4.1.3 and 4.2 and finally sections 5 to 7.

MAF has requested the company to inform the employees on what the transfer from tariff wages to individual salary actually means in practice. MAF has been promised that such information will be presented shortly.

 

Rigg visits
MAF has been on several rig visits during the recent months. The local union leader, deputy leader and the secretary have visited Giant in Hirtshals. The union leader and deputy leader have also been aboard Innovator in Esbjerg. 

 

Manning XLE rigs

An information-packet is submitted to the rig management on all units (31 August 2012). A short version is also being sent to all employees (3 September 2012).

The information is related to recruitment with related to future crewing of rigs. "What to do" if you want to work on other / new units within Maersk Drilling. The same applies if someone is seeking new challenges internationally in MD.

 

Pension for expatriates
When will information on the company's contributions be made available? Reference is made to the changes in the Agreement from 1st June 2012 (from 9 to 15%)?
This question has been answered to MAF in the last week.

 

Below you will find information on the company's response underlined):

The company contributions increased from 7.9% to 12.1%

The amount is a result of the deduction of employers tax, management fees and cost of administration from the 15 %.

Employers tax is 14,1 % (in this case it constitutes 2.1% of the 15%)

Management fee is 0,6%

Cost of administration is 0,2%

MAF has been given until 15 September to provide feedback if input should be taking into account at the next salary.

 

MAF has difficulty in understanding the percentage which is set at 12.1%. Management- / Administration fee is something that is new to us. MAF has also asked the other local branches who are covered by the Collective Agreement to provide feedback about the level of the percentage. We will also bring this up with Industri Energi (IE).

This means that the company at the next wages (end of September) will pay 12.1% in arrears from 1st June 2012 to those entitled to this pension.
It is not certain that this percentage will be the final one. MAF is continuing its efforts in the matter.

 

Travel Insurance
MAF requested the company to consider whether travel insurance may be introduced for all employees. Not only travel insurance related work, but also encompassing leisure time. This is a benefit that other competing companies have offered to their employees, so why should not the largest company operating mobile units offer this benefit for all personnel employed by Maersk Drilling Norway AS?

Now the company has decided to introduce an extended travel insurance scheme from 1 January 2013, MAF appreciate the introduction. More practical information will be provided later. Final negotiations with the insurance companies are not yet terminated, says the company.

 

Elections to the Board of MDN AS
The elections of employee representatives for the board of Maersk Drilling Norway AS are terminated. The result of the count was that Frode Larsen, Bår Inge Pedersen and Hanne Holmboe will be representatives on the board for the next two years.

Election of employee representatives to the board of MDN AS had received four lists for nomination, and by the deadline, the company had received 275 votes, of which 24 were rejected or were blank.

 

Counting of votes gave the following results:

Nomination list 1 received 134 votes.

Nomination list 2 received 15 votes.


Nomination list 3 received 44 votes.

Nomination list 4 received 58 votes.

 

By using the distribution formula for the election method selected the Election Committee has concluded that the following are elected employee representatives on the board of directors:

Board members: Frode Larsen, Bår Inge Pedersen and Hanne Holmboe.


Deputy board members: Jørn B. Hansen, Bjørg Veenstra and Finn Boserup.

 

MAF congratulate the newly elected and wish them all the best in their duty.

MAF-Info
Sist oppdatert: 10.09.2012 | Opprettet: 10.09.2012
MAF informerer om assisterende rigg eng., riggbesøk, bemanning XLE riggene, pensjon for utlendinger, reiseforsikring og styrevalg til MDN AS.

Assisterende rigg eng.

Vi får mange henvendelser fra denne stillingsgruppen. Som kjent ble det bestemt i mellomoppgjøret i 2011 at bedriften hadde anledning til å overføre stillingsgruppen til individuelt avlønnet (gruppe 2), dog senest innen 1.juni 2012. MAF og bedriften hadde mange møter i løpet av 2011/12 omkring emnet, men vi kom som kjent ikke til enighet. MAF mente at lønnen var satt for lav.

Bedriften bestemte da lønnen til hver ansatt i stillingen individuelt. MAF vet at lønnen bedriften har gitt de ansatte er omtrentlig på gjennomsnittet i bransjen.

Er man individuelt avlønnet er det fast månedslønn og bortimot ingen tillegg. Punkter i tariffavtalen som ikke gjelder for individuelt avlønnede er:  punkt 3.1, 3.2, 3.3 1.ledd, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, punktene 4.1.1 til 4.1.3 og 4.2 samt punktene 5 til 7.

MAF har bedt bedriften informere de ansatte om hva endringene fra tarifflønn til individuelt betyr i praksis. MAF har blitt lovet at slik informasjon er nært forestående.

 

Riggbesøk

MAF har vært på flere riggbesøk de siste månedene. I Hirtshals på Giant har leder, nestleder og foreningssekretær vært. Leder og nestleder har også vært om bord på Innovator i Esbjerg.

 

Bemanning XLE rigger

Det er utsendt en info-pakke til riggledelse på alle rigger (31.august 2012). En kortversjon blir også sendt alle ansatte (3.september 2012).

Informasjonen omhandler rekruttering med hensyn til fremtidig bemanning av rigger. ”How to do” dersom du ønsker jobbe på andre/nye enheter i Maersk Drilling. Det samme gjelder dersom noen søker nye utfordringer internasjonalt i MD.

 

Pensjon utlendinger

Når blir bedriftens bidrag klart, ref overenskomstens endring fra 1.juni 2012(fra 9 til 15  %) ?

Dette spørsmål har MAF fått svar på i sist uke.

 

Under finner du bedriftens svar (understreket):

Bedriftens innbetalinger økes fra 7,9% til 12,1%

Beløpet kommer frem ved at man trekker ut arbeidsgiveravgift, forvaltningskostnader og administrasjon i tallet på 15 %.

Arbeidsgiveravgift er 14,1 % (i dette tilfellet utgjør det 2,1 % av de 15 %)

Forvaltningskostnad er 0,6%

Administrasjonskostnad er 0,2%

MAF har fått frist til 15.september til å gi tilbakemelding dersom innspill skal tas hensyn til på førstkommende lønn.

 

MAF stiller seg undrende til prosentsatsen som er satt til 12,1 %. Forvaltnings-/administrasjonskostnader er noe vi ikke har hatt før. MAF har også bedt de andre foreningene som er omfattet av tariffavtalen gi oss tilbakemelding om prosentsats. Vi vil også drøfte dette med Industri Energi (IE).

Dette betyr at bedrift vil utbetale ved neste lønning (slutten av september) 12,1 % med tilbakevirkende kraft fra 1.juni 2012 til alle som har rett på denne pensjonen.

Det er altså ikke sikkert at denne prosentsatsen vil være den endelige. MAF jobber videre med denne saken.

 

Reiseforsikring

MAF ba bedriften se på om det kan innføres reiseforsikring for alle ansatte. Ikke bare reiseforsikring i jobbsammenheng, men også på fritiden. Dette er goder andre konkurrerende bedrifter har gitt sine ansatte, så hvorfor skulle ikke den største bedriften innenfor flyteriggområdet gi dette godet til alle oss som er ansatt i Maersk Drilling Norge as?

Nå har bedriften bestemt at det innføres utvidet reiseforsikring fra 1.januar 2013, det er MAF glad for. Mer praktisk informasjon kommer senere. Sluttforhandlingene med forsikringsselskapene er ikke endelig avklart, opplyser bedriften.

 

Styrevalget MDN AS

Valget til ansatte representanter i styret i Maersk Drilling Norge as er avsluttet. Resultatet av opptellingen ble at Frode Larsen, Bår Inge Pedersen og Hanne Holmboe blir styrerepresentanter de neste 2 år.

Valget av ansatterepresentanter til MDN AS styre hadde fire innkomne nominasjonslister, og ved fristens utløp, hadde bedriften mottatt 275 stemmesedler, hvorav 24 ble forkastet eller var blanke.

 

Opptellingen av stemmene gav følgende resultat:

Nominasjonsliste 1 fikk 134 stemmer.

Nominasjonsliste 2
 fikk 15 stemmer.


Nominasjonsliste 3
 fikk 44 stemmer.

Nominasjonsliste 4
 fikk 58 stemmer.

 

Ved bruk av beregningsnøkkelen for den benyttende valgmetoden har da valgkomiteen kommet fram til at følgende er valgt til ansattes representanter i bedriftens styre:

Styremedlem: Frode Larsen, Bår Inge Pedersen og Hanne Holmboe.


Varamedlemmer: Jørn B. Hansen, Bjørg Veenstra og Finn Boserup.

MAF gratulerer de nyvalgte og ønsker dem lykke til i det nye vervet.

MAF Info
Sist oppdatert: 26.04.2012 | Opprettet: 26.04.2012
Here are some info about: promotion internally within the company, training committee, manning of XLE rigs, workplace reviews on Maersk Inspirer, wage bargaining with NSA, bonus for long service, position Ass. Rig Engineer, daily subsistence allowance, position of Senior Process Operator, Section 22 in Collective Agreement: Arrangements for older workers, company sport, CETOP 2 training, rig visits, shop steward conference and night shift allowance.

Internal promotion

Based on evaluations, employees may be offered promotion to higher positions through the resource pool. This does not exclude that promotion may be performed   directly in those situations where the actual position is not present in the resource pool.

 

Training committee

The old protocol on Education Committee has not been terminated yet, but there is established a “training and competence group” within MDN with the mandate from Jacob Korsgaard to attend to education and training. Ellen Gangenes, union studies’ advisor, is representing MAF in the group.

According to the management model of government it is the Asset Manager who is responsible person and is the owner of the training matrix and hold the right to overrule recommendations from the “training and competence group”, and have the final decision on training and competence.

The Safety Service and MAF believe that this is a breach of the PSA's regulations, as well as the preconditions for the rigs manned by MDN to maintain the AoC.
Jacob Korsgaard and HR will prepare a proposal for a new mandate for the “training and competence group”.

 

Manning XLE rigs
Crewing of the XLE rigs has not yet started. For those interested in working on these rigs and will like to register their interest, they must fill out a form that is registered in a database in Lyngby. The reason the forms are sent to Lyngby is for practical reasons only, in order to make use of a common database. The location of the database does not affect who will take care of the manning of the rigs. This will still be carried out by MDN.

 

Workplace assessments on Maersk Inspirer
Performance Appraisal is completed, and calibration between the leaders have been implemented to ensure equal treatment of all employees on "Maersk Inspirer."
The company points out that there are no present plans for moving personnel on "Maersk Inspirer."

 

Wage bargaining with NSA
11 to 12 April a tariff conference was arranged in Stavanger. All claims forwarded by the Annual General Meeting of MAF were presented.
Jørn B Hansen, Frode Larsen and Bår Inge Pedersen will participate from the MAF during the negotiations in Oslo in late May. Start date is 29 May.

 

Bonus for long service
MAF wants a bonus to encompass all employees. The bonus is preferred like a bonus for seniority. Other companies within the scope of NSA are working with the introduction of this.
The company does not want to implement the bonus.

 

Ass. Rig Engineer
The status of this case is unchanged. The parties have still not reached agreement. MAF does not accept the offer provided by MDN.

 

Meal allowance
As we have a lot of questions about meal allowances when traveling, we approached the company to clarify what rates they are using and whether the rates used comply with the regulations that is referred to in the Collective Agreement.
For travels over 12h the company follow the State rates for travel:
2.2 Meal allowance for overnight stays:

 

a)      For travels lasting more than 12 hours, an undocumented rate of NOK 640, - applies.

b)     For journeys lasting more than 24 hours, 6 hours or more into the next 24-hour period is considered as a brand new full 24-hour period.

 

When single meals are covered by employer / client or by the organizer / host, a deduction3 in the meal allowance will be made, see also § 12, paragraph 2 last

sentence.

 

The employee must be informed before deductions in the travel expenses and time sheets are performed.

 

Position of Senior Process Operator
It will be checked with the Permanent Position Committee if the actual position is correctly implemented in the NSA matrix.

 

Section 22 of the Collective Agreement: Arrangements for senior workers
MAF has requested that the company is looking at solutions for employees covered by this paragraph.

 

Company sports
MAF has asked if MDN is officially registered as a company sports team. They are not and have no intention of doing so.

 

CETOP 2 training
Having received your questions if On Offshore Services is authorized for printing certificates on CETOP 2, MAF took the issue up with the company.
Requirements for the maintenance personnel is as follows:
Possess relevant trade certificates related to the fields the personnel shall serve, as well as training in accordance with the special instructions issued by the manufacturer of the equipment. The curricula for the certificate shall be specified by the Ministry of education and Research.

Additional training in hydraulics for personnel who will perform maintenance on hydraulic operated machinery. Future training should be consistent with the curriculum that is in accordance with guidelines and requirements developed by the CETOP, minimum CETOP competency level 2. The curriculum should also be approved by the hydraulic industry in Norway (Hydraulics and Pneumatics Association).
On Offshore Services has training in accordance with the following: 

 

Hydraulic (H2, H3) advanced course
The course provides a vocational competence in industrial hydraulics equivalent to Cetop skills level 2.

 

The training is approved as vocational training in industrial mechanic and industrial installer subjects.

Requirements for admission are a conducted hydraulic basic course (H1). Candidates with a certificate in mechanical engineering, technical school, engineering school or other previous knowledge of physics, may be granted exemption from module H1 after passing a test of competency.

 

Target group
Maintenance personnel covered by the provisions of
1) NORSOK R003 The safe use of lifting equipment
2) NORSOK R005 The safe use of lifting and transportation equipment at petroleum facilities onshore
Supervisors and engineers who need a hydraulic depth of competence
Apprentices in the industrial mechanic and industrial installer subjects
Skilled workers seeking specialization in industrial hydraulics.

 

Øverst i skjemaet

Course Description:
* The curricula are prepared using
• Curriculum issued by the Ministry of Education under the Knowledge Promotion for industrial mechanics and industrial technicians (Vg3)
• Curricula for the Advanced Course I - Electromechanical subjects - Reform 94
• CETOP in the training standards
- RE 2004.01 H - Basic hydraulics / CETOP competence level 1
- RE 2004.03 H (IH2) - Industrial Hydraulic / CETOP competence level 2
• Curricula for vocational training approved by the Bundesinstitut Institut für Berufliche Bildung (Bibb), Berlin. The training is approved as vocational training in industrial mechanic and industrial installer subjects
• Students who pass final exam are awarded a certificate of competence from high school
• Students who pass ​​the final test with a score of 60% or better will receive a diploma confirming the content of training and passed level of competence.

 

Implementation:
Practical and theoretical training in the use of
• Hydraulic laboratory equipment with electrical and electronic controls
• Computer Simulation Programs
• Diagram technics and reading of drawings

• Project Tasks


Main Topics:

Hydraulic Theory
• Hydraulic system components
• Hydraulic pumps and associated control equipment
• Hydraulic work items
• Hydraulic circuits with control and regulation systems
• Cleanliness and pollution control
• Maintenance, monitoring and troubleshooting

 

Objective:
After completing training the participants will
• have further developed their understanding of the hydraulic principles
knowledge of control systems for pumps, pressure and flow as well as advantages and disadvantages of different control methods
• be able to make calculations of power, power losses and cylinder powers
be able to read and explain
o hydraulic schematic drawings of symbols, and describe the function and operation of hydraulic components
o electrical schematic drawings of symbols and describe the function and operation of electrical components
have acquired an understanding of systems so that they can conduct systematic troubleshooting and fixing errors and suggest measures for improvement
set up written reports on work done - if necessary in English

 

Evaluation:
The training ends with a final test - duration 2 hours.
Grading according to high school, where 1 = lowest and 6 = best grade.

 

Course certificate / course documentation:
Competence certificate from high school. Score 20% or better
Diploma for passing training equivalent to Cetop competence level 2. Score 60% ​​or better

Competence certificate and diploma issued by Setesdal Secondary School, Hornes.
Duration:
80 hours (assume that H1, 40 hours, is carried out - or that the same expertise can be documented)

To obtain a certificate of competence it must also be documented at least 48 hours in workshop engineering.

 

* It must be emphasized that the curriculum is approved as a secondary education (vg3). Also the curricula will follow the academic guidelines described for example in the Cetop standards. On & Offshore Services AS has not applied for HPF to become an approved educational institution.
So, the parties assume that adequate training in accordance with the requirement in CETOP 2, and the requirement under the R-003 N are satisfied.

 

MAF claim that this will be compensated according to the Collective Agreement.

Rig visits
MAF will give priority to rig visits both on Innovator and Giant when they shall stay in shipyard.

 

Shop steward conference
Again, this year also we will arrange 2 shop steward conferences in the autumn. These courses were a great success last year and we are already looking forward to the upcoming meetings. While you wait, there are many interesting courses for those elected shop stewards under the management of Industri Energi, what about:

 

NEW! Basic Course in Molde
30.05-01.06.2012

A basic training course will be arranged in Molde. We encourage shop stewards and members to join. It is desirable that those who sign up come from the region.
The course will give the participants a basic understanding and insight into the key areas of competence for an elected representative. Take the basic course to be updated on the most important issues!

 

NEW! Basic Training 1 in the Grenland area
17.09-19.09.2012
A basic training course will be arranged in the Grenland area. We will revert with location. We encourage shop stewards and members to join. It is desirable that those who sign up come from the region.
The course will give the participants a basic understanding and insight into the key areas of competence for an elected representative. Take the basic course to be updated on the most important issues!

Negotiation skills 2
06.09-07.09.2012
Participants will acquire knowledge and techniques in communication and negotiation, learning to understand the situations at a more detailed level.

If this is something for you, check on www.industrienergi.no courses and conferences.

 

Night shift allowance
We often get a lot of questions relating to the payment of nightshift allowance in cases where one works permanently night shifts , and maybe come out on the rig 2-3 days delayed due to fog or canceled flights, or the like.
Under such circumstances the night shift allowance, being an inconvenience allowance, is actually to be paid for nightshifts worked only. No inconvenience - no compensation.
The only circumstance that will entitle you to be compensated for night shift allowance without actually being at work is when you are reported sick. It may sound a little strange, but in this case it is both the Collective Agreement and the National Insurance Scheme that regulates this.


Lønnsoppgjøret 2012
Sist oppdatert: 08.06.2012 | Opprettet: 08.06.2012
Her kommer kommentarer til årets lønnsoppgjør for offshoreansatte.
Vedlagt finner dere protokoll med kommentarer til årets lønnsoppgjør.
Kommentarene er gjort av undertegnende, Bår Inge Pedersen.
Wage settlements 2012
Sist oppdatert: 23.10.2012 | Opprettet: 23.10.2012

Here are comments on this year's wage for offshore employees.

Attached you will find the protocol for comments on this year's wage.

A wages scale is attached to this article. 

The comments made ​​by the undersigned, Bår Inge Pedersen.
MAF tillitsvalgtkonferanse
Sist oppdatert: 04.09.2012 | Opprettet: 04.09.2012
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2012. Datoer for avholdelse av disse er satt til 16.- 17.oktober og 7.- 8.november.

Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte inviteres herved på konferanse. Tillitsvalgtkonferansene avholdes 16.-17.oktober og 7.- 8.november 2012 på Hummeren Hotel, like utenfor Stavanger.

Begge konferansene starter første dag med lunsj ca kl 12.00 og avsluttes dagen etter kl 15.00.

Agendaen under konferansen er en gjennomgang av overenskomsten og hovedavtalen med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge as (MDN). En gjennomgang av lokale særavtaler og sosialt samvær. 

Tillitsvalgtkonferansen skal tas på fritiden og det gis ikke fri fra offshorearbeid for deltakelse. Deltakerne vil få dekket transport, opphold etc. og kompenseres tilsvarende 12 timer overtidskompensasjon.

MAF ber dem som er interessert å delta om å melde seg på her. (mmaf@online.no). Du må oppgi navn og arbeidsplass samt den dato du ønsker å delta. Det er begrenset deltakelse på konferansene og derfor blir det ”først til mølla” prinsippet.

Påmeldingsfrist til konferansen som starter 16.oktober er satt til 25.september.

Påmeldingsfrist til konferansen som starter 7.november er satt til 17.oktober.

Tariffoppgjøret 2012 torsdag kl 13.30
Sist oppdatert: 08.06.2012 | Opprettet: 31.05.2012
IE og SAFE er enige om å sende ut felles info om oppgjøret. Du finner link til info på neste side.
Lokal protokoll
Sist oppdatert: 21.04.2012 | Opprettet: 21.04.2012
Innovator skal til Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 35 dager. Avtalen inkluderer "full pakke" med skattegaranti ! 
Det betyr at den gjeldende tariffavtale som vi har i Norge er gjellende for verftsoppholdet.
 
 
I tillegg gis det en skattegaranti.
 
I vedlegget finner du protokollen samt memo om skattegaranti.
 
Den opprinnelige planen var at Innovator skulle til Hirtshals, men i skrivende stund ser det ut som om riggen går til Esbjerg. 
 
 
MAF er særdeles fornøyd med avtalen.
 
 
 
 

 
 
Lokal protokoll
Sist oppdatert: 21.04.2012 | Opprettet: 21.04.2012
Giant skal snart til Hirtshals i Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 80 dager. Avtalen inkluderer "full pakke" med skattegaranti !
Det betyr at den gjeldende tariffavtale som vi har i Norge er gjellende for verftsoppholdet. I tillegg gis det en skattegaranti. 
 
I vedlegget finner du protokollen samt memo om skattegaranti.
 
MAF er særdeles fornøyd med avtalen. 
21.february 2012
Sist oppdatert: 21.02.2012 | Opprettet: 21.02.2012
Information on course location, leave entitlements, manning of XLE-rigs and education of Hydraulic Engineers/Rigfloor Mechanics

Anders Blom appointed as KHVO

Anders Blom will continue in position as KHVO. Robert Holmen has accepted another position within the company and Vidar Emilsen will be his substitute as Ass. KHVO from 15 March.

 

Course loacation

MAF has received many questions on why one has to travel so far to attend courses when training centers are located close to where you live.

The answer we receive from the company is that employees are sent to training centers which have VAK- training. To the extent possible, the employees are directed to the training center located nearest to their domicile.

 

Leave Entitlements

MAF is presently working to update our previous protocol on leave entitlements. In the past week we have been meeting with Industri Energi lawyer, Karianne Rettedal. The MAF board will have the opportunity to provide their input later.

 

Education of Hydraulic Engineers/Rigfloor Mechanics:

The company continues to train the personnel in accordance with CETOP2, some still need to be GAP'd, and the company call for their educational records.
It has been decided that also the mechanics on Giant, Guardian and Gallant will be trained pursuant to CETOP2.

 

Manning of XLE-rigs:

MAF is in dialogue with the company on will be done. In addition to that we maintain our requirement that MDN HR department will be responsible for employments, we are also presently discussing seniority and promotions. 

20.februar 2012
Sist oppdatert: 20.02.2012 | Opprettet: 20.02.2012
Her kommer litt info om kurssted, permisjonsrettigheter, bemanning XLE-riggene og hydraulikere/rigfloormekanikeres utdannelse. 

Anders Blom utpekt som KHVO

Anders Blom fortsetter som KHVO. Robert Holmen har takket ja til annen stilling i bedriften og Vidar Emilsen avløser han som ass. KHVO fra den 15.mars.

 

Kurssted

MAF har fått mange spørsmål om hvorfor man må reise så langt for å delta på kurs når kurssentre er like i nærheten av der man er bosatt.

Svaret vi får fra bedriften er at de ansatte blir sendt på kurssteder som har VAK-trening. I den grad det er mulig blir de ansatte sendt på nærmeste kurssted.

 

Permisjonsrettigheder

Maf arbejder på at få opdateret vores gamle protokol for permisjonsrettigheder, vi har i seneste uke været til møde hos Karianne Rettedal.  Styret vil få mulighed for at komme med indspil senere.

 

Hydraulikere og rigfloormekanikeres uddannelse:

Bedriften fortsætter med at uddanne i henhold til CETOP2, enkelte mangler fortsat at blive GAP’et, bedriften efterlyser deres uddannelses papirer.

Der er besluttet at også Mekanikere på Giant, Guardian og Gallant uddannes ihenhold til CETOP2.

 

Bemanning XLE rigge:

MAF er i dialog med bedriften om hvordan dette, ud over at vi opretholder krav om at MDN HR afdeling skal skal stå for ansettelser, så diskuterer vi nu også ansiennitet og forfremmelser. 

Wage settlement 2012
Sist oppdatert: 04.02.2012 | Opprettet: 04.02.2012

Here are vigorous claims for this years’ wage settlement. These requirements will be forwarded to the Negotiating Committee who in turn will decide on which claims to be presented before the employers. 

 


The Maersk Employee’s Association (MAF) claims for the wage settlement 2012 are:

 

The claims are not presented in order of priority.

 

20 % increase in salary. The increase in salary to be calculated in percentage.

 

·       4.1 Wage group positions

The following positions to be changed:

- DFO promoted to wage group B

- Assistant Crane operator promoted to wage group C

- Slurry operator promoted to wage group B

- Crane Operator promoted to wage group A

- Mechanic promoted to wage group B

- Process operator promoted to wage group A

- Hydraulic Engineer promoted to wage group A

·       5.1  Size of the allowance

Change the percentage rate for overtime compensation from 65 % to 

100 %

·       5.5 (new point) Agreed overtime

Agreed overtime related to an extension of the regular period on board, or at an offshore hitch during the leisure period shall always have a fixed date for return. If one fails to comply with this specific date, this will be compensated with waiting time allowance pursuant to § 3.3.

·       6.3           Mask allowance

To be increased.

·       6.5 Oil based mud:

Brine, sewage and hydraulic oil to be classified under mud allowance and the compensation to be increased.

·       6.6 Smoke divers

To be changed from NOK 250 to NOK 500

·       7 Night shift allowance

The night bonus to be increased by 20 %

·       12            Compensation for public holidays

To be increased to NOK 3 000,-.

·       13.1 Ordinary travel route

Delete the sentence: ”In connection with necessary overnight stay….State rates for travel.”

Insert the following sentence: Meals allowance to be paid according to the State rates for travel.

·       13.5 Official journeys:

Allowance to be increased from NOK 25,- to hourly rate.

·       14.1            General regulations under leave of absence: Corrections in the text from 7 to

        14 days.

 

·       The Joint Statement on shop stewards shall also apply for the safety representatives in each individual company.

Lønnsoppgjøret 2012
Sist oppdatert: 02.02.2012 | Opprettet: 02.02.2012
Her er spreke krav til årets lønnsoppgjør. Disse krav går videre til forhandlingsutvalget som blir enige om hvilke krav som skal fremmes for våre arbeidsgivere.

Maersk Ansattes Forenings (MAF) krav til lønnsoppgjøret 2012 er:

 

Kravene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.

 

20 % lønnsøkning. Selve lønnsøkningen skal være i prosent.

 

·       4.1 Lønnsgruppeplassering

Følgende stillinger endres:

- DFO opp til lønnsgruppe B

- Kranførerassistent opp til lønnsgruppe C

- Slurry opp til lønnsgruppe B

- Kranfører opp i lønnsgruppe A

- Mekanikker opp til lønnsgruppe B

- Prosessoperatør opp til lønnsgruppe A

- Hydrauliker opp til lønnsgruppe A

·       5.1  Godtgjørelsens størrelse

Endre prosentsatsen for overtid fra 65 % til 100 %.

·       5.5 (nytt punkt) Avtalt overtid

Avtalt overtid som blir gjort i forbindelse med forlengelse av ordinær tur, eller ved utreise i friperioden skal alltid ha en hjemreisedato. Overholdes ikke denne konkrete dato, kompenseres dette med ventetidskompensasjon i henhold til 3.3.

·       6.3 Masketillegg

Økes.

·       6.5 Oljebasert boreslam:

Brine, sewage og hyd.olje inn under mudtillegg og tillegget økes.

·       6.6 Røykdykkere

Endres fra 250,- til 500,-.

·       7 Nattillegg

Øke nattillegget med 20 %

·       12 Helligdagsgodtgjørelse

Økes til NOK 3 000,-.

·       13.1 Ordinær reiseplan

Slett setning: ”Ved nødvendig overnatting…..reiseregulativ.”

Sett inn setning: Diett betales i.h.h.t statens reiseregulativ.

·       13.5 Tjenestereiser:

Tillegget økes fra NOK 25,- til timelønn.

·       14.1 Generelle regler innen permisjoner:

Rettelse i tekst fra 7 til 14 dager.

 

·       Felleserklæring om tillitsvalgte skal også gjelde for verneombudstjenesten i hver enkelt bedrift.

MAF styre
Sist oppdatert: 31.01.2012 | Opprettet: 31.01.2012
Jørn B Hansen som nestleder og Bår I Pedersen som sekretær. Frode Sell er også blitt valgt som nestleder.
Her ser dere den fullstendige listen over konstitueringen:
 

Frode Larsen:                         Leder, hel stilling på land, AU

Jørn B. Hansen:                      Nestleder, MAF`s rep. i S-AMU, AU

Frode Sell:                             Nestleder, forsikringstillitsvalgt

Bår I. Pedersen:                     Foreningsekretær, hel stilling på land, AU

Hanne Holmboe Bang:             Sosialtillitsvalgt

Ivar Arne Langseth:                Forsikringstillitsvalgt

Rolf Holskog:                          Forsikringstillitsvalgt, MAF`s vara rep. S-AMU

Tom Eirik Hansen:                   Økonomiansvarlig

Finn Boserup:                         AKAN (ansatt rep)

Roy Stranden:                        Styremedlem


Flemming Nielsen:                   Styremedlem

Glenn Jessen:                         Styremedlem

Frank Fosse:                           1. Vara Styremedlem

Jørgen L Nielsen:                     2. Vara Styremedlem

 

Utenom styret så er:

Ellen Gangenes:                      Studietillitsvalgt

Eirik Gjemble:                         Ungdomstillitsvalgt


MAF-Styrevalg
Sist oppdatert: 18.01.2012 | Opprettet: 18.01.2012
I tillegg er Frank valgt inn som første varamedlem. Odd Richard eller Jørgen blir andre vara, dette avgjøres på årsmøte i København neste uke.
Valgprotokoll ligger vedlagt. 
16.january 2012
Sist oppdatert: 16.01.2012 | Opprettet: 16.01.2012

Here is some information about Annual General Meeting, Election to the MAF Board, The Educational Committee in MDN, Organisational Changes "Maersk Inspirer", Manning on slurry "MAERSK REACHER", Welding skills "MAERSK REACHER", Manning XLE rigs, Asst rig engineer and Education for Hydraulich Engineers/Rigfloor Mechanics.

Annual General Meeting, AGM 2012

This years AGM in the Maersk Employees Association, MAF will take place in Copenhagen 27 – 29 January.

This year we will get the opportunity to visit our headquarters at the Esplanade and the AP Møller Museum.

 

26 January a board meeting will be held prior to the AGM.

The Annual General Meeting process among other things, the accounts for 2011, cases received, activityplan for 2012 and prepare the MAFs claims for the wage settlement 2012.

We wish all our company shop stewards and the site shop stewards welcome to the AGM.

 

Election to the MAF Board

The election will soon be finished and the results will be presented during this week. The Election Protocol is to be published on the web when the counting of votes is made.

 

 

The Educational Committee in MDN

A meeting was held on 13 January concerning how issue on courses should be handled by the MDN. MAF will be informed at the next monthly meeting (February 8).

 

Organisational Changes "Maersk Inspirer."

The company has informed MAF that they will evaluate the possibility of reducing the number of rig administrators on "Maersk Inspirer", and eventually phase them out. The company also informed that this will not result in any layoffs.

The Safety Service and MAF have pointed out that if this will be implemented the necessary assessments of impact must be carried out and information and knowledge collected about what tasks are then to be moved on to other positions, or transferred to the onshore organization.

The company confirms that the Management Regulations, their provisions for adequate manning and expertise in all phases of the petroleum activities shall be followed.

 

Manning on slurry "MAERSK REACHER"

Rig Manager "MAERSK REACHER" wants to have three additional crew to operate the CRI unit on "MAERSK REACHER". It is currently not defined that this will be purely slurry operators, the company will a look at the possibility of using other skills also in these positions. According to decision in I-AMU "MAERSK REACH" the position to be managed by the technical department of the rig.

 

Welding skills "MAERSK REACHER".

Given restrictions on hot work on the Valhall Flank the management of "MAERSK REACHER" Rig Team do not consider that are still any need for welders on "MAERSK REACHER" in the present contract for BP. On this basis, the company would like to evaluate other solutions / positions for those who presently are employed as welders on the rig. This issue was also raised in the "MAERSK REACHER" " I- AMU on 20 December 2011.

 

 

 

As of today the Company do not want to retain welders on the rig. This will not involve layoffs, but can lead to change of rig for those currently working as welders on "MAERSK REACHER" ". Another solution may be that they accept a different position on the rig that eventually may be offered to them.

 

Manning XLE rigs:

Safety Service and MAF has required that the crew of the two new XLE rigs which have received a contract in Norway should be manned by MDN HR department.Company related MD is supposed to recruit in the range of 3000 people.

The intention is that all XLE rigs will be be manned from Norway, and MDN will be responsible for manning the new XLE rigs right from the start. In Norway, we need about 350 new employees.

 

Asst rig engineer.

The parties have not reached consencus. The company shall submit a proposal for protocol, along with anonymised payroll statistics.

 

Education for Hydraulich Engineers and Rigfloor Mechanics:

Listings with an overview of skills is presently processed. These lists are made on the basis of material submitted by the employees. Efforts are made to find solutions to increase the competence of those who do not comply with NOK CETOP 2. In this regard, one will come to use among others "On & Offshore Services AS" in Kristiansand.

16.januar 2012
Sist oppdatert: 16.01.2012 | Opprettet: 16.01.2012
Her kommer litt info årsmøte i MAF, styrevalg i MAF, opplæringsutvalget, organisasjonsendringer, bemanning slurry på "Reacher", sveisekompetanse, bemanning XLE-rigger, ass.rig.eng og hydraulikere/rigfloormekanikeres utdannelse.

Årsmøte 2012

Det avholdes årsmøte i Maersk Ansattes Forening den 27.-29. januar i København.

Vi vil i år få anledning til å besøke vårt hovedkontor på Esplanaden og AP Møller museet.

Den 26 januar vil det bli avholdt styremøte i forkant av årsmøte.

Årsmøte behandler bla. regnskap 2011, innkomne saker , handlingsplan 2012 og utarbeider MAFs krav til lønnsoppgjøret 2012.

Vi ønsker alle våre bedrifts- og plasstillitsvalgte velkommen.

 

Styrevalg MAF

Valget nærmer seg slutten og resultat vil foreligge i løpet av denne uken. Valgprotokollen legges ut på nett når opptellingen er foretatt.

 

Opplæringsutvalget i MDN

Det ble avholdt et møte den 13.januar angående hvordan dette med kurs skal håndteres i MDN. MAF vil bli orientert ved neste månedsmøte (8.februar).

 

Organisasjonsendring "MÆRSK INSPIRER".

Bedriften har informerte om at de vil se på muligheten til å redusere antall rig administratorer på "MÆRSK INSPIRER", og på sikt fase dem ut. Bedriften informerte samtid om at dette ikke vil medføre oppsigelser.

Vernetjenesten og MAF har påpekt at dersom dette skal gjennomføres må det gjennomføres nødvendige konsekvensanalyser og innhentes informasjon og kunnskap om hvilke arbeidsoppgaver som da flyttes over på andre stillinger, eventuelt overføres til landorganisasjonen.

Bedriften bekrefter at Styringsforskriftens sine bestemmelser om tilstreklig bemanning og kompetanse i alle faser av petroleumsvirksomheten skal følges.

 

Bemanning slurry "MAERSK REACHER"

Rig Manager "MAERSK REACHER" vil ha tre personer til i bemanningen til å drifte CRI anlegget på "MAERSK REACHER". Det er pt ikke definert at dette blir rene slurry operatører, bedriften vil se på muligheten for å bruke også annen kompetanse i disse stillingene.

Det arbeides pt med stillingsinstruks til stillingen. I henhold til vedtak i I-AMU "MAERSK REACHER" skal denne stillingen tilhøre teknisk avdeling på riggen.

 

Sveisekompetanse "MAERSK REACHER".

Med bakgrunn i restriksjoner på varmt arbeid på Valhall Flanke anser ikke ledelsen i "MAERSK REACHER" rig team at det fortsatt er behov for sveisere på "MAERSK REACHER" i den videre kontrakt for BP. Med bakgrunn i dette vil gjerne bedriften se på andre løsninger/stillinger for de som pr i dag er ansatt som sveisere på riggen. Denne saken ble også tatt opp i "MAERSK REACHER" I-AMU den 20.desember 2011.

Pr i dag ønsker en ikke å beholde sveisere på riggen. Dette vil ikke medføre oppsigelser, men kan medføre bytte av rigg for de som i dag arbeider som sveisere på "MAERSK REACHER". En annen løsning kan være at de takker ja til en annen stilling på riggen som de eventuelt blir tilbudt.

 

Bemanning XLE rigger:

Vernetjenesten og MAF har forlangt at bemanningen av de to nye XLE riggene som har fått kontrakt i Norge skal bemannes av MDN HR avdeling.

Ledelsen har vært på pre kick off møte angående bemanning av nybygg. Company messig skal MD rekruttere i størrelsesorden 3000 personer. Det legges opp til at XLE riggene skal bemannes fra Norge, og MDN skal stå for bemanningen av de nye XLE riggene helt fra starten. I Norge trenger vi ca 350 nye ansatte.

 

Asst rig eng.

Partene har ikke kommet til enighet. Bedriften skal sende over forslag til protokoll, samt anonymisert lønns statistikk.

 

Hydraulikere og Rigfloormekanikeres utdannelse:

Lister med oversikt over kompetanse er ferdiglaget. Disse listene er laget på bakgrunn av materiale innsendt av de ansatte.

Det arbeides med å finne løsninger med å øke kompetanse på de som ikke har nok til CETOP 2. I denne forbindelse kommer man til å bruke blant annet ” On & Offshore Services AS” i Kristiansand.

Sist oppdatert: 11.01.2012 | Opprettet: 11.01.2012
Da nærmer det seg slutten på valget for denne gang , 15 jan er siste dag. 

Siden værmeldingene ikke ser så verst ut frem mot helga , og de fleste rigger har flight torsdag 12 og fredag 13 ønsker vi at dere sender stemmeseddlene inn med disse flightene . Vi er nødt å få talt opp valget den 17-18 jan. pga eventuelt nye deltakere til årsmøte og post til og fra enkelte av riggene har jo latt vente på seg i disse stormfulle tider J. Samle alle stemmekonvolutter i en stor konvolutt og merk med VALG MAF. Vi henter hos MDN.

Når konvoluttene er sendt fra rigg så gi oss en tilbakemelding.

 

Med vennlig hilsen

Valgkomite MAF

Sist oppdatert: 29.12.2011 | Opprettet: 29.12.2011

We thank all members of the old year is passed. We wish you all a happy new year. A special greeting goes to those who are offshore and to those loved ones waiting at home.

Sist oppdatert: 29.12.2011 | Opprettet: 29.12.2011

Vi takker alle medlemmer for det gamle året som er gått. Vi ønsker dere alle godt nytt år. En særlig hilsen går til dem som er offshore og til dem kjære som venter hjemme.

Board election in MAF
Sist oppdatert: 09.12.2011 | Opprettet: 09.12.2011

To all members !

December 1 is here and today we have forwarded voting material to home for each and everyone of you.

Envelopes and voting material for all rigs have been handed over to the company and will be sent offshore to the rigs in tfhe mail bags tomorrow.

The material sent out are labelled for shop steward MAF, so remember to check with Rig Admin the next few days whether the envelope have arrived at your rig.

It is the shop stewards on the rigs that will ensure that the ballot box is placed in the duty mess or other appropriate place.

The election will take place between December 1st and January 15.

We wish everyone the best of luck with the election and remember to use your vote.

 

Regards from Election Committee MAF

Styrevalg MAF
Sist oppdatert: 06.12.2011 | Opprettet: 05.12.2011
Til alle medlemmer !

Da var vi kommet til 1.desember og stemmeseddler er i dag sendt hjem til hver enkelt av dere.

Konvolutter med stemmemateriale til hver rigg er også avlevert til bedriften og vil bli sendt ut til riggene med mailbaggene i morgen .

Materialet som er sendt ut til riggene er merket med tillitsvalgt MAF , så husk å sjekke med Rig Adm de kommende dagene om konvolutten er ankommet din rigg .

Det er de tillitsvalgte på riggene som skal sørge for at stemmeurne blir satt opp i duty messe eller egnet sted.

Valget finner sted mellom 1.desember og 15.jan .

Vi ønsker alle lykke til med valget og husk å bruke stemmeretten din.

 
Hilsen Valgkomiteen MAF 
Ungdomskurs 9.-10.feb.
Sist oppdatert: 06.12.2011 | Opprettet: 06.12.2011

Hva skjer?

MOTO-ungdOMskurs og kaizers

Ønsker du å delta, send en mail til: mmaf@online.no
 
Her er litt av programmet. Vedlagt finner du hele programmet. 
 
Det blir to lærerike og sosiale dager med unge fagforeningskamerater. Hvorfor organiserer vi oss? Hva skjer når vi tar ansvar? Hvordan realisére en ide? Hva er “Raising Hell”? Hvorfor LO og forbund? Finanskrisen ruller over Europa, det er massearbeidsledighet blant ungdom. Hva har det å si for oss i Norge?
 
QualiTy airpOrT HOTel,
sTavanger kaizers kOMMer,
kOMMer du?
daTO: 9.-10. februar
Ass. Technical Supervisor
Sist oppdatert: 09.12.2011 | Opprettet: 09.12.2011
A short update after the meeting held at the office at the 29.11.11 regarding wages negotiations for the position Ass. Techical Supervisor.

We received some figures from the company that we could not accept, and provided the company with some numbers in return that we believe matches better, we can not go into the numbers in this update.

 

We envision a matrix with 4 groups in which the first is a group of new employees and the last group for those with longer seniority as Ass.. Technical Supervisor with a certificate in which expectations of job performance are met.

 

These meetings are very challenging and if we do not agree there is a risk that the subject must be solved centrally between IE / NSA.

 

 

Regards Odd Richard Kollstad, Board member and participant in these meetings.

 

 Some background:

During the Settlement in 2010 the parties agreed that the Ass. Technical Supervisor might be placed in wage group 2 for individually paid. 

 

From the protocol of 2010:

Ass. Technical Supervisor.

The organisations have discussed the wage position of the Ass. Technical Supervisor.

The approach to the problem will be addressed to the established joint committee which the organisations are agreed upon. Untill this work is carried out the parties are agreed that the position according to agreement between the local parties can be placed in wage group 2.

 

 

From the protocol of 2011:

The following paragraph “Separate entry in the minutes 2010” to be replaced with the following text:

The local parties shall agree that the Assistant Technical Supervisor will be positioned individually in wage group 2 within 1 June 2012. The individual statement of wages will be based on minimum average total wages for the position as Assistant Technical Supervisors in the company. Calculations to be based on ordinary offshore periods from the last year before alteration to individual wages.

Ass.Teknisk Sjef
Sist oppdatert: 06.12.2011 | Opprettet: 05.12.2011
En liten oppdaterring etter møtet som ble avholdt på kontoret den 29.11.11. ang. lønnsforhandliger for Ass. Teknisk Sjef.
Vi fikk skissert noen tall fra bedriften som vi ikke kunne godta, og ga bedriften noen tall i retur som vi mener passer bedre, vi kan ikke gå inn på tall i denne oppdateringen.
 
Vi ser for oss en matrise med 4 grupper hvor den første er en gruppe for ny ansatte og den siste gruppen for de med lang ansinitet som ass. teknisk sjef med sertifikat hvor forventninger til arbeidsutførelse er møtt. 

Disse møtene er ganske utfordrene og kommer man ikke til enighet kan vi risikere at dette må løses sentralt mellom IE/NR.
 
HilsenOdd Richard Kollstad, Styrerepresentant og deltaker i disse møter.
 
 
Litt historie:
I tarifforhandlingene i 2010 ble partene enige om at ass. teknisk sjef kunne innplasseres i individuelt lønnsgruppe 2.
 
I tarifforhandlingene i 2011 ble partene enige om at ass. teknisk sjef skal innplasseres i lønnsgruppe 2 innen 1.juni 2012. 
 
Fra protokoll i 2010:
Assisterende teknisk sjefOrganisasjonene har drøftet lønnsplassering av assisterende teknisk sjef.
Problemsti Ilingen vil bli adressert i det nedsatte partssammensatte utvalget partene er enige om.Inntil dette arbeidet er gjennomført er partene enige om at stillingen etter avtale mellom de lokale parter kan innplasseres individuelt lønnsgruppe 2.  

Fra protokoll i 2011:

Påfølgende avsnitt ”Protoklltilførsel 2010” erstattes med følgende tekst:

De lokale parter skal avtale at assisterende teknisk sjef innplasseres individuelt i lønnsgruppe 2 innen 1.juni 2012. Den individuellle lønnsfastsettelsen skal baseres på minimum gjennomsnittlig samlet lønn for gruppen assisterende teknisk sjef i bedriften knyttet til ordinære turer siste året før omleggingen til individuell avlønning. 

Company cabins
Sist oppdatert: 21.02.2013 | Opprettet: 09.12.2011
We have now received contribution for cabins (NOK 300 000,-). As you will know this amount “disappeared” in connection with the financial crisis 2 years ago. That means we intend to have 4 cabins in total within a short time. 
At present we have one cabin on Flekkerøya in Kristiansand and one appartment at Hovden Panorama.

We have terminated Hovden Panorama from the 15 January 2012, and acquired a new apartment in Hovden Lodge (ski in ski out) the same week.
 
Due to high demand we have rented an apartment above the Kiwi shop in Hovden with effect from the end of November.
We are also looking for a cottage in Denmark. Many good suggestions from around Blåvand or Løkken. We'll be back with more info regarding Denmark when we find something.
 
Those who are alocated the Hovden Panorama this winter in the draw, will receive an email telling them that they have been transferred to Hovden Lodge after the month of January.
Regards from Maersk Cabin Committee.
Firmahytter
Sist oppdatert: 17.04.2013 | Opprettet: 31.10.2011
Vi har nå fått øket tilskudd til hytter (NOK 300 000,-). Som kjent "forsvant" dette beløp i forbindelse med finanskrisen for 2 år siden. Det betyr at vi nå tar sikte på og ha 4 hytter totalt i løpet av kort tid.
Pr idag har vi en hytte på Flekkerøya i Kristiansand og en leilighet på Hovden panorama. Hovden panorama har vi sagt opp fra 15.januar 2012, og overtar en ny leilighet på Hovden lodge (ski in ski out) samme uke. 
Pga stor pågang så har vi også leid en leilighet over Kiwi butikken på Hovden med virkning fra slutten av november.
 
Vi leter også etter en hytte i Danmark. Mange gode forslag rundt Blåvand eller Løkken. Vi kommer tilbake med mer info ang Danmark når vi finner noe.
 
De som får utdelt Hovden panorama til vinteren etter trekning, vil få en mail om at de er overført til Hovden lodge etter januar.
 
Hilsen Maersk hyttestyre v/Frode Sell 
 
Link til hyttebestilling:
 
Hendvendelser til hyttestyret:
 
MAF-Styret
Sist oppdatert: 13.10.2011 | Opprettet: 13.10.2011
1. oktober startet nominasjonsprosessen til hvem du ønsker skal sitte i foreningens styre etter årsmøte i 2012.

Nominasjonslister er sendt ut til alle våre rigger og skal være på plass på oppslagslister rundt på riggen.

Nominasjonsprosessen foregår fra 1 okt. - 15. nov og alle medlemmer i MAF har lov å foreslå kandidater.
Når nominasjonen er over, vil kandidatene , såfremt de er medlem av MAF bli oppringt av valgkomiteen og forespurt om de kan tenke seg å stille til styrevalg.
Selve valget foregår mellom den 1. desember 2011 og 15. januar 2012.

Stemmemateriale vil bli sendt hjem til hvert enkelt medlem og ut på alle riggene den 1.desember .
Vi ønsker alle lykke til og håper på stor deltakelse.

Hilsen Valgstyre

Tillitsvalgtkonferanse
Sist oppdatert: 20.09.2011 | Opprettet: 20.09.2011

Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2011. Datoer for avholdelse av disse er satt til 18.-19.oktober og 15.-16.november.

Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte inviteres herved på konferanse. Tillitsvalgtkonferansene avholdes 18.-19.oktober og 15.-16.november 2011 i Stavanger regionen.

Begge konferansene starter første dag med lunsj ca kl 12.00 og avsluttes dagen etter kl 15.00.

Agendaen under konferansen er en gjennomgang av overenskomsten med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge as (MDN). En gjennomgang av lokale særavtaler og sosialt samvær. MAF håper også på å ha IE tilstede for en rask gjennomgang av rettigheter vi alle sammen har med hensyn til permisjoner etter arbeidsmiljøloven.

Tillitsvalgtkonferansen skal tas på fritiden og det gis ikke fri fra offshorearbeid for deltakelse. Deltakerne vil få dekket transport, opphold etc. og kompenseres tilsvarende 12 timer overtidskompensasjon.

MAF ber dem som er interessert å delta om å melde seg på her. Du må oppgi navn og arbeidsplass samt den dato du ønsker å delta. Det er begrenset deltakelse på konferansene og derfor blir det ”først til mølla” prinsippet.

Påmeldingsfrist til konferansen som starter 18.oktober er satt til 4.oktober.

Påmeldingsfrist til konferansen som starter 15.november er satt til 1.november.

Conditional notice of lay-off
Sist oppdatert: 16.06.2011 | Opprettet: 16.06.2011
In connection with collective bargaining, SAFE has presented a notice of collective dismissal for all of their members. Shutdown of work may be initiated 28 June 2011, after 24:00 hours.

Consequently Maersk Drilling Norge (MDN) has negotiated an agreement with Maersk Employees Association (MAF) regarding a ”possible lay-offs pursuant to a conflict between the Norwegian Shipowners’ Association and SAFE”.

 

MDN claim it is impossible to employ personnel on board the “Maersk Innovator” if the conflict becomes a reality. They therefore have made the decision of presenting a notice of possible lay-off to anyone who has their work on the rig.

 

It will of course be a safety manning on board, this is not yet ready with regard to names. The minimum of positions included in a safety manning on the rig are:

1 Platform Manager, 1 Stability Supervisor, 1 Rig Administrator, 2 Crane Operators, 2 OMO’s, 1 Technical Supervisor, 1 Mechanic or Ass. Technical Supervisor, 1 Engine Responsible, 1 Electronic Technician or Electrician, 1 Medic, 1 Catering Manager and 1 Cleaning Operator.

                                                                                                                                                                        

All employees on board the Innovator will the next few days receive conditional notice of lay-offs by mail.

 

Employees on the other installations will not receive this notice. On these installations the operations will continue as normal if the SAFE conflict is initiated.

 

We ask our members to respect SAFE’s lawful industrial action. 

Betinget varsel om permittering
Sist oppdatert: 15.06.2011 | Opprettet: 15.06.2011
I forbindelse med tarifforhandlingene, har SAFE varslet plassoppsigelse for alle sine medlemmer. Arbeidsstansen vil kunne bli satt i verk etter den 28.juni 2011, kl .24.00.

Maersk Drilling Norge (MDN) har i forhandliger med Maersk Ansattes Forening (MAF) forhandlet frem avtale om ”mulig permitteringer som følge av konflikt mellom Norges Rederforbund og SAFE”.

 

MDN mener det er umulig å sysselsette personell som er om bord på ”Mærsk Innovator” dersom konflikten blir ett faktum. De velger derfor å gå det skritt å sende ut varsel om mulig permittering for alle som har sin arbeidsplass på riggen.

Det vil selvfølgelig bli en sikkerhetsbemanning om bord, denne er ikke klar enda, med hensyn til navn. De stillingene som minimum skal være om bord i en sikkerhetsbemanning om bord er:

1 Plattformsjef, 1 Stabilitetssjef, 1 Rigg Administrator, 2 Kranførere, 2 DVOér, 1 Teknisk sjef, 1 Mekaniker eller Ass. Teknisk sjef, 1 Engine Responsible, 1 Electronic Technician eller Elektriker, 1 Sykepleier, 1 Forpleiningssjef og 1 Renholdsoperatør.

 

Alle ansatte om bord på Innovator vil i disse dager motta betinget varsel om permittering i posten.

 

Personell på alle de andre øvrige riggene får ikke dette varsel. Her vil driften, dersom konflikt, gå som normalt.

 

Vi ber våre medlemmer respektere SAFE`s lovlige arbeidskamp.

 
Avtale om sikkerhetsbemanning og protokollen omkring mulig permittering ligger vedlagt. 
Offshore settlement 2011
Sist oppdatert: 07.06.2011 | Opprettet: 07.06.2011

The settlement for offshore employees is done. We have received some questions which will be attended to. 

Implementation of positions

Positions which will be affected by the changes within the position matrix in Maersk Drilling Norge as (MDN) is the following:

·      Crane Operator to be promoted to wage group B

·      Ass.driller promoted to wage group A

·      Logistic Coordinator promoted to wage group B

·      Eng.Resp. and Eng.Mech. promoted to wage group A

 

The position as Ass.Technical Manager shall be on individual salaries at June 1, 2012 at the latest.  MAF and MCN have now been agreed that the first negotiations to be carried out in mid-August.

 

How will the positions be promoted in the wage matrix ?

In the minutes from the settlement it is stated: ”At promotion to wage group “x” per 1 June 2011 the individual employee will be embedded in the pay grade in wage group “x” which money-wise is closest above the pay grade in wage group “x” the employee had before promotion.  The wage matrix to be adjusted with the general increment before the promotion under this section is implemented. "

 

This means that everyone in the group C being promoted up to B, is moved directly upwards. (see fig. below).

Foto:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This means that all personell in group B who are promoted to group A, will be retarded “one year backwards” (se fig. below).

Foto:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimum wage rates to be increased by 3 %

The group individually salaried are provided a guarantee of minimum NOK 9 000,-. However, the frame within each company should be at least 3 %.

 

Night shift allowance

From 1 June the night shift allowance is increased to NOK 66,- per hour.

 

Compensation for public holidays

From 1 June the allowance for public holidays is increased to NOK 1 630,- per day.

 

Pension

When it comes to the unsettled issue of pensions, the parties agreed that the transitional arrangement so far is extended by 2 years, until 2016, if legislation is further delayed. The joint committee will continue their work.

 

Please note that the wage scale being used in this article is currently unofficial. 
 
 
Lønnsoppgjøret offshore 2011
Sist oppdatert: 07.06.2011 | Opprettet: 07.06.2011

Lønnsoppgjøret for offshoreansatte er ferdig. Noen spørsmål har vi fått som vi skal konkretisere her. 

Stillingsinnplassering

De stillinger som blir berør av endring i stillingsmatrisen i Maersk Drilling Norge as (MDN) er følgende:

·       Kranfører rykker opp til lønnsgruppe B

·       Ass.driller rykker opp til lønnsgruppe A

·       Logistikk koordinator rykker opp til lønnsgruppe B

·       Eng.Resp. og Eng.Mech. rykker opp til lønnsgruppe A

 

Stillingen ass. teknisk sjef skal over på individuell lønn senest 1.juni 2012. MAF og MCN har nå blitt enige om at første forhandliger gjennomføres medio august.

 

Hvordan rykkes stillingene opp i lønnsmatrisen?

I protokollen fra lønnsoppgjøret står det:

”Ved opprykk til lønnsgruppe ”x” pr. 1.juni 2011 innplasseres den enkelte arbeidstaker i det lønnstrinn i gruppe ”x” som kronemessig ligger nærmest over det lønnstrinn i lønnsgruppe ”x” arbeidstakeren hadde før opprykk. Lønnsmatrisen justeres med det generelle tillegget før opprykk i henhold til dette avsnitt gjennomføres.”

Dette betyr at alle i gruppe C som blir flyttet opp til B, rykker rett opp (se fig. under).

Foto:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette betyr at alle i gruppe B som blir flyttet opp til A, rykker ”ett år tilbake” (se fig. under).
Foto:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minstelønnssatsene økes med 3 %
For gruppen individuelt avlønnede gis en garanti på min kr 9 000,-. Dog skal rammen innenfor hver bedrift utgjør minst 3 %.
 
Nattillegg
Fra 1.juni økes nattillegget til kr 66,- pr time.
 
Helligdagsgodtgjørelse
Fra 1.juni økes helligdagsgodtgjørelsen til kr 1 630,- pr dag.
 
Pensjon
Når den gjelder den uavklarte saken om pensjon, er partene enige om at overgangsordningen foreløpig forlenges med 2 år, til 2016, dersom lovreguleringene blir ytterligere utsatt. Det partssammensatte utvalget fortsetter sitt arbeide.
 
 
Jeg gjør oppmerksom på at lønnstabellene jeg har bruk i denne artikkel, foreløpig er uoffisielle.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lønnsoppgjøret 2011
Sist oppdatert: 27.05.2011 | Opprettet: 27.05.2011
Da prøver vi oss med å legge ut en ny lønnstabell. I tillegg legges det ut en tabell over kronejusteringen. Begge disse er helt uoffisielle.
Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 11.35
Sist oppdatert: 25.05.2011 | Opprettet: 25.05.2011
Utsikten fra møtelokalene er noe helt annet ett det første tilbud vi har fått fra arbeidsgiverne. Men det er vel kanskje slikt det pleier være i oppstarten av de reelle forhandlingene.
Lønnsoppgjøret 2011 26.mai kl 02.30
Sist oppdatert: 26.05.2011 | Opprettet: 26.05.2011
Rammen ligger på ca 4,5 %. Generellt tillegg på 3 %. Mange opprykk på stillingsmatrisen. Pensjonsspørsmål eventuelt utsatt til 2016. Nattillegg til kr 66,-. Helligdagsgodtgjørelse til 1630,-. Ingen "låsing" av eventuelle endring av stillingsmatrisen.
Her er kort ett resyme av protokollen:
 
Ett generellt tillegg på 3 %.
Minstelønnssatsene for individuelt avlønnede økes med 3 %.
 
Assisterende teknisk sjef - Skal innplasseres individuelt i lønnsgruppe 2 innen 1.juni 2012.
DP-operatør - Flyttes fra B til A
Kranfører - Flyttes fra C til B
Assisterende borer - Flyttes fra B til A
Materialforvalter - Flyttes fra C til B
Maskinromsoperatør - Flyttes fra B til A
Kontrollromsoperatør - Flyttes fra B til A
 
Nattillegget økes med kr 2,- til kr 66,- pr time.
 
Helligdagsgodtgjørelse økes med kr 50,- til kr 1 630,-.
 
Pensjon
Dersom forhandligene omkring pensjonen ikke har vært mulig grunnet mangel på ferdigstillet regelverk/lovverk, kan dette foreløpig bli utsatt til 1.juni 2016.
 
Protokollen vil bli lagt ut så fort det er praktisk mulig. 
Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 10.40
Sist oppdatert: 25.05.2011 | Opprettet: 25.05.2011
Dette er som kjent ett mellomoppgjør. I utgangspunktet kan det da kun forhandles om penger. Resultatet av oppgjøret i 2010 gir oss også mulighet for å forhandle om pensjons spørsmål samt eventuelle endringer i stillingsmatrisen. 
Foto:
 
Som dere alle forstår er vi nå i forhandlinger. Konkrete krav og tilbud i kan vi ikke referere ordrett. Det blir å betrakte som å forhandle for allmennheten, det har vi ikke tradisjon for. 
Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 09.05
Sist oppdatert: 25.05.2011 | Opprettet: 25.05.2011
Vi venter nå på arbeidsgivernes tilbud som de lovet igår skulle komme kl 09.00. 
Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 16.15
Sist oppdatert: 25.05.2011 | Opprettet: 25.05.2011
Vi venter på nytt tilbud fra arbeidsgiverne. Ikke det at venting er slitsomt, men ikke så fryktelig intresant, men mange gode fagforeningskammerater... 
Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 14.15
Sist oppdatert: 24.05.2011 | Opprettet: 24.05.2011
Arbeidsgiverne kommer med tilbud til oss kl 09.00 i morgen tidlig.
Da blir det vel å se litt på Oslo.... 
Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 13.30
Sist oppdatert: 24.05.2011 | Opprettet: 24.05.2011
Her er ett lite bilde av Industri Energis forhandlingsutvalg. De fleste lokale klubber stiller med 1 representant, noen med to. Fra MAF er vi representert med Frode Larsen og undertegnede Bår Inge Pedersen.
Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 12.40
Sist oppdatert: 24.05.2011 | Opprettet: 24.05.2011
Da har alle som sitter i forhandlingsutvalgene i DSO, SAFE og Industri Energi presentert seg for arbeidsgiverne. Rederiforbundet har fått de respektive krav overlevert.
Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 10.30
Sist oppdatert: 24.05.2011 | Opprettet: 24.05.2011
Vi oppdaterer siden fortløpende...
Info pursuant to monthly meeting
Sist oppdatert: 23.03.2011 | Opprettet: 23.03.2011

Slurry operators, hotel bookings, narcotics, contractual pension scheme (AFP) and then some are subjects being discussed.

Slurry operators ”Gallant”

The company informed that they would terminate the use of own slurry operators on ”Mærsk Gallant”. MAF, of course, will not accept any possible outsourcing. The matter is to be discussed at the next meeting.  Then we hope the company will tell us another story, if not then we need to ”beat the drums”.

 

Hotel bookings

We've had some inquiries from members about the selection of hotels at out-/homebound travels. We have requested the company and got the following  reply:

 

Maersk Drilling Norge AS has an agreement with Choice hotels in Stavanger.

 

·         If you need a hotel at crew change the Quality Hotel Residence should be

used.

·         Deviations can be made if the hotel is fully booked - then the Quality

Airport Hotel is preferred.

·         The employee is not supposed to choose freely.

 

The reason why the employees may not freely choose their hotel reservations is that the company sees significant advantages to having a ‘contract hotel’. Neither Rica Airport or the Quality Airport Hotel has the capacity to be a crew change hotel for Maersk Drilling Norway AS.

Benefits of an ’agreement hotel’ are:

 -          The volume is directed towards one place and the company can

 negotiate a good price

-          At fog situations or at other occasions where it is difficult to get hotel rooms, an ’agreement hotel’ will make great efforts and put lot of work in order to provide rooms for our employees.

-          Rooms are reserved for our employees on days we have crew changes

and so have needs for accommodation.

-          We are contacted in advance of major events in the city so that rooms are

being reserved according to our needs.

-         The crew is gathered in one hotel, a great benefit to the administration

at fog situations and other helicopter delays in relation to whether the members of the crew is staying at different hotels.

 

We are informed of a restart of an airport shuttle (Hotel & CorporateTravels) between Stavanger Airport and Sandnes. Information will be sent to the rigs when further details are available.

 

Drugs / addictive medicine

From 1 January 2011 new regulations was introduced about the abuse of drugs and addictive medicine for offshore personnel. The rules are considerably stricter. We have requested the company what this will mean for the individual employees, MDN will revert on the matter when they have checked this out with their sources.  Otherwise, you can even check the manual which is published by The Norwegian Directorate of Health on the matter.

 

 

AFP, contractual pension scheme, for shore based personnel

MAF claimed for a Collective Agreement for land based personnel in May 2005, the same year this was approved by the MDN / NSA. After one of the former employees has left the labor market, the question about whether the company is covered or not, by the APF (contractual pension scheme) appeared. Pursuant to the MAF’s claim all personnel working at the office are now covered by the AFP scheme, member of MAF or non member.

 

Else..

Otherwise, it is mentioned that we are working with a number of individual cases. We will also sign an agreement for the stay at ship yard in Hirtshals for “Guardian” at the next meeting.

Lokal protokoll
Sist oppdatert: 28.04.2011 | Opprettet: 28.04.2011
Guardian er nå på vei til Hirtshals i Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 80 dager. Avtalen er "full pakke" med skattegarenti ! 
Altså, vilkår som arbeid i Norge i tillegg til en skattegarenti.
MAF er veldig fornøyd med avtalen! 
Sist oppdatert: 06.04.2011 | Opprettet: 06.04.2011
Her beskrives hvordan du kan bli medlem av IE og tilsluttet Maersk Ansattes Forening.

Hvis du bliver meldt ind i IndustriEnergi (http://fordel.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=41&ArtId=154#ScrollAnchor) så bliver du automatisk registreret hos os i MAF (www.mafsiden.no)

Hvis du ønsker at MAF skal melde dig ind kan du bare sende MAF følgende:
Navn ?
Adresse?
Evt. Telefonnr ?
Stilling ?
Dit 11 cifrede Norske person nummer ?    (det står på din lønseddel, det ligner lidt dit danske CPR nummer, men der er lavet lidt om på det)

Hvis du er medlem af en Dansk fagforening må du selv sige den op.

Angående Skat, A-kasse og ansettelse i Norge,  så virker det sådan at hvis du er ansat i Norge, bor i udlandet, og også arbejder i et andet land (f.eks Holland)  så vil Norge ikke kræve skat i dig.  De vil heller ikke i udgangspunktet kræve Trygdeafgift af dig. 

Trygdeafgift i Norge er lidt det samme som AM-Bidrag i Danmark.  Men der er den væsenlige forskel at Trygdebidraget i Norge også inkluderer din A-kasse.   Dvs. hvis du ikke betaler enten trygde til Norge eller A-kasse til Danmark, så har du ingen arbejdsløsheds forsikring.

Mærsk har ansøgt om at alle på Reacher kan betale Trygde afgift i Norge.  Dette gøres ved en såkaldt E101 ansøgning.

Mærsk har fået mundtligt bekræftet at det skal gå i orden for jer alle med trygdebidraget.  Men de venter fortsat på en skriftlig bekræftelse.

Når du har fået bekræftet at du betaler Trygde til Norge kan du opsige din A-Kasse.  (din fagforening kan du jo bare opsige så snart du har sendt os dine oplysninger,  du bliver meldt ind samme dag)

Det virker ikke som i Danmark hvor det er fagforeningen der styrer A-Kassen,  her er det altså staten.

Alligevel håber vi på at vi som fagforening, med alle de gode ting vi kan gøre for jer, vil få jer som medlemmer.   I kan meldes ind så snart i er ansat i Norge og kender jeres nye personnummer.

e-post til MAF: mmaf@online.no

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønnsoppgjøret 2011
Sist oppdatert: 23.05.2011 | Opprettet: 23.05.2011
Ved lunsjtider i morgen, tirsdag 24.mai, begynner forhandlingene omkring årets lønnsoppgjør. Mellomoppgjøret vil bli oppdatert på denne siden fortløpende, slik vi har hatt tradisjon for de senere år.
Forhandlingene foregår i Rederiforbundets lokaler i Oslo. Det er estimert 2 døgn med forhandlinger, men med mulighet å videreforhandle ett tredje døgn.
Sist oppdatert: 22.03.2011 | Opprettet: 22.03.2011
This year's wage settlement for offshore personnel starts on May 24.

The settlement is a so-called regulatory settlement. Normally we then bargain on economics only, but this year we are in position to negotiate the pension. Both aspects give us the right to file for notice of collective dismissals (strike). 

MAF’s claim, which were determined at the annual general meeting of the local branch, is set to 7,8%.

Info etter månedsmøte
Sist oppdatert: 23.03.2011 | Opprettet: 23.03.2011
Slurryoperatører, hotellbestillinger, narkotika, AFP og litt til er saker som diskuteres.

Slurryoperatører ”Gallant”

Bedriften informerte om at de ville slutte med slurryoperatører på ”Mærsk Gallant”. MAF aksepterer selvfølgelig ikke slik eventuell outsourcing. Saken skal diskuteres på neste møte. Da håper vi at bedriften forteller oss en annen historie, hvis ikke må vil begynne å ”slå på trommene”.

 

Hotellbestillinger

Vi har hatt noen henvendelser fra medlemmer omkring valg av hotell ved ut-/hjemreise. Vi har forespurt bedriften og fått dette svar:

Maersk Drilling Norge AS har avtale med Choice hotellene i Stavanger.

 

·         Ved behov for hotell i forbindelse med mannskapsskifte skal Quality Hotel Residence Hotel benyttes.

·         Avvik kan gjøres dersom hotellet er fullt – da skal Quality Airport Hotel foretrekkes.

·         Den ansatte kan ikke velge fritt.

 

Grunnen for at ansatte ikke kan velge fritt mht til hotell booking er at bedriften ser betydelige fordeler med å ha et avtalehotell. Verken Rica Airport  eller Quality Airport Hotel har kapasitet til å være mannskapsbytte hotell for Maersk Drilling Norge AS. Fordelene med avtale hotell er :

-          Volumet samles et sted og bedriften kan forhandle god pris

-          Ved tåke eller andre anledninger hvor det er vanskelig å få hotellrom – strekker avtalehotellet seg langt og legger mye arbeid ned i å skaffe rom til våre ansatte

-          Det holdes av rom til våre ansatte på de dager vi har mannskapsbytter og overnattingsbehov.

-          Vi blir kontaktet i forkant av store arrangement i byen slik at det blir  holdt av de rom vi trenger.

-          Mannskapet samlet på et hotell – en stor fordel for administrasjon ifm tåke og andre helikopter forsinkelser i forhold til om mannskapet bor på ulike hoteller.

 

Vi er informert om at det igjen vil bli satt opp flybuss (Hotel & Selskapsreiser) mellom Stavanger Lufthavn og Sandnes. Informasjon om dette vil bli sent til riggene når nærmere detaljer foreligger.

 

Narkotika/vanedannende medisin

Fra 1.januar 2011 ble det innført nye forskrifter omkring misbruk av narkotiske stoffer og vanedannende medisin for offshorepersonell. Reglene er betydelig skjerpet. Vi har forespurt bedriften hva dette innebærer for den enkelte ansatte, noe MDN vil komme tilbake til når det har fått sjekket dette opp ved hjelp av sine kilder. Forøvrig kan du selv sjekke veiledningen som er utgitt av helsedirektoratet i sakens anledning, denne ligger vedlagt.

 

AFP for landansatte

MAF krevde tariffavtale for landansatte i mai 2005, samme år ble dette godkjent av MDN/NR. Etter at en av de tidligere ansatte har sluttet i arbeidslivet, har spørsmål om at bedriften er omfattet av APF (avtalefestet pensjon) dukket opp. Pga av MAF`s krav er nå alle som jobber på kontoret omfattet av AFP, medlem eller ikke.

 

Ellers….

Ellers kan det nevnes at det arbeides med en del enkeltsaker. Vi vil også signere avtale om veftsopphold i Hirtshals for ”Guardian” neste møte.

Lønnsoppgjør
Sist oppdatert: 21.03.2011 | Opprettet: 21.03.2011
Årets lønnsoppgjør for offshorepersonell starter den 24.mai.

Oppgjøret er ett såkalt mellomoppgjør. Normalt snakker vi da kun om penger, men vi har i år også mulighet for å forhandle om pensjon. Begge disse gir oss rett til å varsle plassfratredelse (streik).

MAF`s krav, som ble bestemt på årsmøte i klubben, er på 7,8%.

Sist oppdatert: 01.03.2011 | Opprettet: 01.03.2011
Her kommer litt generell info. Mye av dette kommer etter månedsmøte som vi avholdt med bedriften sist uke.

Reacher

Riggen ligger for øyeblikket rett utenfor tørrdokk i Rotterdam. De siste ryktene sier at Reacher blir tauet inn i midten av mars. Fra tidspunktet towmaster går om bord for å forflytte riggen inn i tørrdokk, blir alle som ikke er ansatt i Maersk Drilling Norge as (MDN) som er om bord, ansatt i MDN. Mer om denne avtalen finner du her: Reacher-avtalen

Reacher er i ferd med å bli oppbemannet. Personell fra MDN og ”gammelt” Reacher personell samt personell fra andre enheter i verden. MAF har planer om besøk på enheten etter tørrdokkplassering.

 

MDN søker etter personell

Bedriften opplyser at de for tiden søker etter følgende offshore personell: Ass. Barge eng., ET og Elektriker.

Samtidig er det for tiden mange intervju med nye potensielle medarbeidere, i alle stillingskategorier.

 

Guardian til Esbjerg

Det er lenge planlagt at Guardian skal til Hirtshals i Danmark pga klassing. Det ser ut som at dette oppholdet blir i midten av mai. MAF og bedriften har vært i samtaler om lokal protokoll for dette oppholdet utenfor Norge, slik vi må gjør i følge tariffavtalen. Bedriften har signalisert at det blir tilsvarende avtale som Gallant hadde i 2009 (her finner du den avtalen Gallant-avtalen 2009), noe MAF nesten tar som en selvfølge. 

”Maersk Reacher”
Sist oppdatert: 01.03.2011 | Opprettet: 02.02.2011
MAF has now signed an agreement on wages and working conditions outside the Norwegian continental shelf in connection with the administration of “Maersk Reacher” to the Norwegian shelf.


”Mærsk Reacher”
Sist oppdatert: 27.06.2011 | Opprettet: 19.01.2011
MAF har nå signert avtale om lønns- og arbeidsvilkår utenfor norsk kontinentalsokkel i forbindelse med inntak av Mærsk Reacher til norsk sokkel.

MAF er svært godt fornøyd med avtalen. 

Noe av det viktigste er at det ikke lages "A" eller "B-lag".
Lønns og arbeidsvilkår som på norsk sokkel.
"Skattegarenti". 
Sist oppdatert: 20.01.2011 | Opprettet: 20.01.2011
Allan Dunn, Aleksander Eide, Andre Glastad, Sven Magne Sveigane og Jesper Wøbbe ble vinnere av gavekort på NOK 1 000,-.

Som kjent ble det i forbindelse med MAF-Styrevalg lovet 5 tilfeldige vinnere av gavekort på NOK 1 000,- for medlemmer som hadde stemt. De fem vinnerne vil i løpet av kort tid motta hvert sitt gavekort, gratulerer!

MAF Styrevalg
Sist oppdatert: 20.01.2011 | Opprettet: 20.01.2011
Frode Larsen, Frode Sell, Jørn B. Hansen, Rolf H. Holskog, Tom Eirik Hansen, Glenn Andersen, Anders Eskelund og Ellen Gangenes er valgt som nye styremedlemmer.

 Valgprotokollen ligger vedlagt.

”Mærsk Reacher”
Sist oppdatert: 24.11.2010 | Opprettet: 24.11.2010
MAF is presently working intensively to achieve an agreement for the intake of "Reacher" to Norway. The agreement must also include many other aspects.

Mærsk Reacher to Norway

As previously informed, the ”Mærsk Reacher” is expected in Norway sometime during the spring time. Before the rig enters the shipyard in Rotterdam, the rig will comply with its contract as a flotel in the Danish sector.

It is also possible that the rig will take on a drilling contract before it is towed to the Netherlands. As you will already know, the contracts “Reacher” has in Denmark is somewhat uncertain or unclear. This means that the agreements MAF intends to make with the MDN is put on ‘hold’, but we are in daily contact with the company.

Along with the intake of “Reacher” comes several challenges, which we have to enclose in an agreement with the company.

I will now try to clarify the various challenges that must be taken into account in the agreement.

At present ”Reacher” is on the Danish Shelf. The rig is manned according to hotel modus + some drilling personnel. An estimated 55 persons are presently on board. The unit is going to Rotterdam for reconstruction. If there is a drilling contract before transit to the Netherlands, we do not know yet. But if there is a drilling contract the number of drill crew will be increased and since the rig is in Danish waters, it is possible that it may not be manned by personnel from MDN (Maersk Drilling Norge as).  

Some may ask if the rig comes fully manned to Norway or may they do so?

MAF do not know if the rig comes fully staffed to Norway. Legally they can do so.

It will be similar to the fact as we claim that the crew should be included if ”our rigs” is  transferred to another shelf. The illustrious word transfer of undertakings shall apply. Many of our ”old-timers” are familiar with our fights related to transfer of undertakings in the beginning of the 2000s.

Some of the challenges are that the Danish personnel presently on “Reacher” will be visiting the Norwegian Shelf to learn the regulations, practices, etc.

We also have MDN personnel who will attend the rig located on the Danish Continental Shelf, in order to be familiarized with the “Reacher” in operation mode. The main challenge will be when MDN employees and the crew on “Reacher” will work together at the shipyard in Rotterdam. Here there is no Collective Agreement, what do we do then?

MAF are not willing to accept other than the Norwegian Collective Agreement, as if the unit was on the Norwegian Continental Shelf.

An agreement like the one we had with "Maersk Gallant" in Esbjerg 2009 with the "tax agreement".

But what of the personnel who are not currently encompassed by the Norwegian Collective Agreement? Will there be acceptance for one "A-team" and a "B team"? MAF at least can promise to fight for the "B team" to be promoted to the "A-team". We're colleagues!

MAF will revert with more info once we have clarified all these questions.

”Mærsk Reacher”
Sist oppdatert: 24.11.2010 | Opprettet: 23.11.2010
MAF arbeider nå intensivt med å få til avtale for inntak av ”Reacher” til Norge. Avtalen må også omfatte mange andre senario.

Mærsk Reacher til Norge

Som tidligere informert om, så forventes ”Mærsk Reacher” til Norge på vårparten en gang. Før riggen skal på verft i Rotterdam, skal riggen overholde sin kontrakt som hotell på dansk sektor. Det er også mulig at riggen skal gjennomføre en borekontrakt før den slepes til Nederland. Som dere sikkert forstår allerede, er kontraktene Reacher har i Danmark noe usikre, eller uavklart. Dette gjør at de avtaler MAF skal inngå med MDN ligger litt på ”vent”, men kontakten med bedriften har vi daglig.

Med inntaket av Reacher følger flere utfordringer, noe vi må ha nedfelt i en avtale med bedriften.
Jeg skal nå prøve forklare de enkelte utfordringene som må tas til følge i avtalen.

Reacher er i dag på dansk sokkel. Riggen er oppbemannet til hotellmodus + noe borepersonell. Anslagsvis er det i dag ca 55 mann om bord. Enheten skal til Rotterdam for ombygging. Om det blir en borekontrakt før den seiler til Nederland, vet vi ikke enda. Men blir det borekontrakt så økes borebesetningen og siden riggen er på dansk sokkel, så blir den vel kanskje ikke bemannet med personell fra MDN (Maersk Drilling Norge as).

Noen lurer kanskje på om riggen kommer med full besetning til Norge og kan de gjøre det?
MAF vet ikke om riggen kommer fullbemannet opp til Norge. Rent lovmessig så kan de gjøre det. Det er jo det samme som vi hevder at mannskapet skal være med dersom ”våre rigger” seiler over til en annen sokkel. Det berømmelige ordet virksomhetsoverdragelse kommer her til anvendelse. Mange av oss ”gamle” kjenner våre kamper omkring virksomhetsoverdragelse i begynnelse av 2000-tallet.
 
Noen av utfordringene er også at Dansk personell som i dag er på Reacher skal besøke norsk sokkel for å lære regelverk, arbeidsmetoder etc. Vi har også MDN personell som skal ned på riggen som ligger på danske sokkel for å bli kjent med Reacher i operasjonsmodus.
Hovedutfordringen blir vel når MDN ansatte og ansatte på Reacher skal jobbe på verft i sammen i Rotterdam. Her er det jo ingen tariffavtale, hva gjør vi da?
MAF kommer ikke til å godta annet enn norsk tariff, som om at enheten var på norsk sokkel. En avtale lik den vi hadde med ”Mærsk Gallant” i Esbjerg 2009 med ”skatteavtalen”. Men hva med personell som i dag ikke er omfattet av norsk tariffavtale? Vi kan vel ikke ha ett ”A-lag” og ett ”B-lag”? MAF kan i alle fall love å kjempe for at ”B-laget” skal opp på ”A-laget”. Vi er jo arbeidskollegaer!

MAF kommer tilbake med mer info så snart vi får avklart alle disse spørsmål.

MAF-Board meeting November 2010
Sist oppdatert: 16.11.2010 | Opprettet: 16.11.2010
Board of MAF has decided to submit some info from topics being attended to after every board meeting of the local branch.

Here are some of the topics referred to:

 

Election to MAF-Board 2011

The nomination process which began October 1st will be finished at November 15th. At the deadline the shop stewards are asked to send the lists to the local branch.

The election will start December 1st and will last until January 15th 2011.

As usual, there will be opportunity to vote on the rigs. Ballot boxes will be arranged. And, of course, each one of you will receive election materials by mail to home address submitted.

Also during this election round there will be prizes, 5 winners will receive NOK 1 000,-.

MAF Annual General Meeting 2011

With reservations, depending on approval by the MDN, the next annual general meeting will be held in Riga. The actual period seems to be 27–30 January 2011.

Information from HSE
As usual the safety delegates reported on their current tasks. The work load is heavy, and Robert Holmen is exempted from 2 offshore hitches in order to help out.
The admission of ”MÆRSK REACHER” and subsequent AOC application require substantial resources. At the same time it is planned ship yard stay for rigs "Maersk Giant" and "Maersk Guardian."

Youth Shop Steward
The Board of the local Branch is very supportive to focus more on young people working in the company. We are familiar with the fact that persons who have engaged themselves in work among youth have attended youth conferences etc. The Board intends to invite some of these persons to the MAF Annual General Meeting. Shop Steward(s) for Youth will work to promote interest in trade union activities among our members under 30. The Board will supply the resources necessary in order to obtain a successful work among the young members in our local branch. Related to this we will also invite the leader of the Industri Energi Youth Committee to attend our Annual General Meeting.

MAF-Styremøte november 2010
Sist oppdatert: 14.11.2010 | Opprettet: 14.11.2010
Styret i MAF har bestemt at det i etterkant av styremøte i foreningen blir lagt ut litt info som forteller hva møtet omhandlet.

Her er litt om hva møtet omhandlet:

MAF-Styrevalg 2011
Nominasjonsprosessen som startet 1.oktober er ferdig 15 november. De tillitsvalgte blir bedt om å sende listene inn til klubben når fristen er over. Selve valget starter 1.desember og varer til 15.januar 2011. Det blir som alltid mulighet for å stemme på riggene, her skal det settes opp valgurner. Selvfølgelig får hver enkelt av dere valgmateriell hjemsendt til deres privatadresse.
Det blir også under denne valgrunden premier i form av gavekort, 5 vinnere à NOK 1 000,-.

Årsmøte MAF 2011
Med forbehold, at det godkjennes av MDN, blir neste årsmøte avholdt i Riga. Datoene ser ut til å bli 27.-30.januar 2011.

Vernetjenesten orienterte
Som vanlig orienterte vernetjenesten om hva de jobber med for øyeblikket. Arbeidspresset er stort, og Robert Holmen er frigjort for 2 offshoreturer, for å hjelpe til. Inntaket av ”MÆRSK REACHER” og påfølgende SUT-søknad krever store ressurser. Samtidig planlegges det verftsopphold av riggene ”MÆRSK GIANT” og ”MÆRSK GUARDIAN”.

Ungdomstillitsvalgt
Klubbens styre stiller seg svært positivt til å fokusere mer på ungdommen i bedriften. Vi vet at det har vært personer som har engasjert seg i ungdomsarbeid, vært på ungdomskonferanser etc. Styret ønsker å invitere noen av disse til MAF`s årsmøte. Ungdomstillitsvalgt/e skal jobbe for å fremme interesse for fagforeningsarbeid  blant våre medlemmer under 30 år. Vi vil stille de ressurser til rådighet som trengs for at ett ungdomsarbeid skal bli vellykket i vår forening. Vi vil i den anledning også invitere leder i ungdomsutvalget i Industri Energi med på årsmøtet.

Monthly meeting September 2010
Sist oppdatert: 30.09.2010 | Opprettet: 30.09.2010
MAF will give you some info about the present topics and what's presently being discussed and negotiated with the company. Additionally we are handling a lot of individual personal matters which will not be referred to in this info.


The wages settlement for shore based personnel
In March this year the company offered the shore based personnel a pay rise of approximately 1.5%. After closing of the central wages settlement we have tried to increase the percentage to cope with the level offered within competing companies within the same scope of Agreement. These companies have given an increase in wages of approximately 3-4 %. 

MAF has failed to improve the company's offer, which we believe may be related to the company's association with AP Moeller Group.

Based on this we have requested Industri Energi (IE) not to approve this year’s wage settlement. Officially the wages settlement is supposed to be approved by October 31. We will revert with info on this item.


National Congress IE
In week 41 the National Congress of IE will take place. It will be 6 years since the last meeting, when the merger with the Chemical workers union became a reality. As you will remember MAF opposed this decision, but we may not “cry over spilled milk’ any longer.

MAF will be represented by 5 delegates + 1 member of the National Council attending the meeting. All about the National Congress to be found HERE


International contracts
MAF has been advised by Maersk Drilling Norway (MDN) that a new company is established in Guernsey called Maersk Guernsey Offshore Crewing Pte Ltd.
Senior personnel who are employed by Maersk Guernsey Offshore Pte Ltd will be transferred to Maersk Guernsey Offshore Crewing Pte Ltd. Junior personnel will be dismissed from Maersk Guernsey Offshore Pte Ltd (Mog) to be employed by MDN only. This only applies for personnel working on the Norwegian Continental Shelf. All employees of Mog already have or will shortly receive a letter about this.
 
”MÆRSK REACHER” to the Norwegian Continental Shelf
As you probably are fully aware of MDN have signed a contract with BP for the delivery of the rig and crew on the Norwegian continental shelf. The duration of the contract is 3 years. Presently one are working hard in order to get the rig ready for an AOC application. Similar to earlier occasion an interim AMU has been appointed.When it comes to manning, this is not clarified yet.MAF anticipate that the whole resource pool will "bust" and that personnel dismissed in 2009 will be offered reinstatement. In addition we suppose that the company will have to apply for more employees. When and where the rig will be completed and made ready for the contract is not decided yet, but MAF believe it will be in Rotterdam in March/April next year. It is expected that the rig is ready for BP in the summer of 2011.

Månedsmøte september 2010
Sist oppdatert: 29.09.2010 | Opprettet: 29.09.2010
MAF gir dere litt info om hva som diskuteres og forhandles om i disse dager. I tillegg arbeides det med mange individuelle personalsaker som ikke kan refereres her.

 

Lønnsoppgjøret for landansatte
I mars i år tilbød bedriften de landansatte en lønnsøkning på omkring 1,5 %. Etter at sentrale tarifforhandliger er gjennomført har vi prøvd å heve prosentsatsen slik av vi er på omtrent samme nivå som våre konkurrenter. De andre bedriftene innenfor samme område ha gitt en lønnsøkning på om lag 3-4 %.
MAF har ikke lyktes å endre bedriftens tilbud, noe vi mener kanskje har med bedriftens tilknytning til AP-Møller konsernet å gjøre. Vi har derfor bedt Industri Energi (IE) om å ikke godkjenne årets oppgjør. Oppgjøret skal offisielt godkjennes innen 31.oktober. Hva som skjer i denne sammenheng kommer vi tilbake til.

Landsmøte IE
I uke 41 arrangeres landsmøte i IE. Det er 6 år siden sist møte, da sammenslåingen med Kjemisk ble en realitet. Som dere sikkert husker var MAF mot dette, men vi kan vel ikke ”gråte over spilt melk” lenger.
MAF har 5 delegater + 1 landsstyremedlem som deltar på møtet. Alt om landsmøtet kan leses via denne link HER

Internasjonale kontrakter
MAF har blitt informert gjennom Maersk Drilling Norge (MDN) at det er opprettet et nytt selskap på Guernsey som heter Maersk Offshore Crewing Guernsey Pte Ltd. Senior personell som er ansatt i Maersk Offshore Guernsey Pte Ltd vil bli overført til Maersk Offshore Crewing Guernsey Pte Ltd. Junior ansatte vil bli oppsagt i Maersk Offshore Guernsey Pte Ltd (MOG) og kun bli ansatt i MDN. Dette gjelder kun personell som arbeider på norsk sokkel. Alle ansatte i MOG har eller vil få brev om dette i nær fremtid.

”MÆRSK REACHER” til norsk sokkel
Som der sikkert allerede vet har MDN skrevet kontrakt med BP om levering av rigg og mannskap på norsk sokkel. Kontraktens varighet er 3 år.
I disse dager jobbes det på spreng med å få klargjort riggen for en SUT-søknad. Det er nedsatt ett interim-AMU som det på samme måte har blitt gjort ved tidligere anledninger.
Når det gjelder mannskap så er dette ikke avklart enda. MAF tror nok at hele kompetansepoolen ”ryker” og at personell som ble oppsagt i 2009 vil få tilbud om gjennansettelse. I tillegg tror vi at bedriften må søke etter flere ansatte.
Når eller hvor riggen skal ferdigstilles for kontrakten er ikke avgjort enda, men MAF tror det blir i Rotterdam i mars/april neste år. Det forventes at riggen er klar for BP i løpet av sommeren 2011.

Ungdomskonferanse
Sist oppdatert: 29.09.2010 | Opprettet: 08.09.2010

Har du tid og anledning så meld deg på ungdomskonferansen NÅ!!

Ventetiden er over og du kan nå melde deg på årets ungdomskonferanse i IndustriEnergi som arrangeres 22. - 24. oktober på Rica Hotel , Hell ( Nær Trondheim).

Er du nyvalgt tillitsvalgt som lurer på hva du skal gjør ? Nettopp blitt medlem ? Lyst til å engasjere deg? Lyst til å treffe engasjert ungdom under 30 år fra hele landet ? Da er konferansen noe for deg .

Les mer om ungdomskonferansen 2010 på www.ungdomskonferansen.no

 
Styrevalg MDN as
Sist oppdatert: 19.08.2010 | Opprettet: 19.08.2010

Valget til ansatte representanter i styret i Maersk Drilling Norge as ble avsluttet i sist uke. Resultatet av opptellingen ble at Frode Larsen, Ulf Schrøder og Bår Inge Pedersen blir styrerepresentanter de neste 2 år.

Valget av ansatterepresentanter til MDN AS styre hadde tre innkomne nominasjonslister, og ved fristens utløp, hadde bedriften mottatt 315 stemmesedler, hvorav 32 ble forkastet eller var blanke.

Opptellingen av stemmene gav følgende resultat:

Nominasjonsliste 1
fikk 133 stemmer

Frode Larsen
Bår Inge Pedersen
Jørn B. Hansen
Per Holmen Hansen
Frode Sell
Ivar Arne Langseth

Nominasjonsliste 2
fikk 44 stemmer

Steen G. Sønderby
Siri Ørland
Siri Landmark
Stian Fjeldheim
Lars Fredrikson
Claus Thrue

Nominasjonsliste 3
fikk 101 stemmer

Ulf Schrøder
Jarle Halvorsen
Johan Lind
Morten Labahå
Geir Opsal
Erik Hatten

Ved bruk av beregningsnøkkelen for den benyttende valgmetoden har da valgkomiteen kommet fram til at følgende er valgt til ansattes representanter i bedriftens styre:

Styremedlem: Frode Larsen, Ulf Schrøder og Bår Inge Pedersen
Varamedlemmer: Jarle Halvorsen, Jørn B. Hansen og Steen Sønderby.

MAF gratulerer de nyvalgte og ønsker dem lykke til i det nye vervet.

Oppsigelser høsten 2009
Sist oppdatert: 15.06.2010 | Opprettet: 15.06.2010
Det ble inngått forlik i saken om usakelige oppsigelser.

Saken som er beskrevet i en tidligere artikkel, ble forlikt før saken startet i Stavanger Tingsrett primo juni.

Antallet saksøkere ble i perioden frem til estimert start på saken i rettsystemet, ble redusert til 7 personer. De andre 8 hadde fått seg nye jobber i andre selskaper.

Forliket er en enighet mellom partene og refereres ikke her. Alt i alt er inntrykket at de 7 er rimelig godt fornøyd med forliket.

Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 19.21
Sist oppdatert: 06.06.2010 | Opprettet: 27.05.2010
Det ble i dag enighet mellom IE/NR i lønnsforhandlingene for offshoreansatte. Protokollen ligger vedlagt.

Det gis ett generelt tillegg på 2,75 prosent. 

Mange tekniske endringer blir foretatt. 

Nattillegget øker med 8,- pr. time til 64,-. 

Totalt er rammen i lønnsoppgjøret estimert til i overkant av 4 %.

Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 17.20
Sist oppdatert: 27.05.2010 | Opprettet: 27.05.2010
Det er ikke noe særlig bevegelse her i forhandlingene, men vi fortsetter….

Vi er nå over på overtid….så får tiden vise..

Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 10.25
Sist oppdatert: 27.05.2010 | Opprettet: 27.05.2010
Ikke så mye mer å si enn at vi fortsetter forhandlingene. MAF oppdaterer når noe skjer.

Det er nå planlagt at forhandlingene skal avsluttes kl 16.00.

Vulcanic ash
Sist oppdatert: 04.05.2010 | Opprettet: 04.05.2010

In this article MAF will try to present answers to questions related to vulcanic ash from the vulcano Eyjafjallajökull in Iceland.


May l refuse to travel by vessel to or from the rig at the end/start of my offshore period? 

- If you do not wish to make use of personnel basket to enter/depart the rig you may reject the offer. This right is established in the Activities Regulations § 83, which in turn refers to NORSOK standard R003.

What will be the consequences?

- If you are stuck on board a rig and do not participate in any work you are entitled to compensation for waiting time only. If you are working you of course are entitled to compensation for overtime.

- If you have not arrived on the rig and have arrived to the port of departure (heliport) only or the employer have asked you to stay at home until further notice, you are entitled to ordinary wages (you are not entitled to night shift allowance and any inconvenience allowance).

Am l entitled to compensation when travelling by boat?

Transport by helicopter will be used to/from the rig, this is why it is not described in the Collective Agreement.
In a meeting with the employers organisations IE have claimed that the time spent on vessels are to be calculated as working hours.  MAF then understand that the voyage from rig to shore will be compensated at overtime rate per hour. The voyage from shore to the rig will be compensated at overtime rate per hour, except from the supposed ordinary working hours on the rig.

MAF ask that your actual situation according to what is described above to be noted on the time sheets. It may be a little uncertain to report a number of hours spent on a sea voyage to shore, but please use an estimate and make a remark in the time sheet (eventually the number of hours spent may be corrected at the next offshore hitch). 

Vulkansk aske
Sist oppdatert: 06.05.2010 | Opprettet: 04.05.2010
I denne artikkel vil MAF prøve gi svar på spørsmål som har oppstått i forbindelse med vulkans akse fra Eyjafjallajökull på Island.

Kan jeg nekte å reise med båt ut-eller fra/til riggen i slutten/begynnelsen av min arbeidsperiode?

- Dersom du ikke ønsker å bruke personell basket for å komme fra/til riggen kan du takke nei til det. Dette er hjemlet i Aktivitetsforskriftens § 83, som viser til NORSOK R003 standard.

Hva skjer da?
- Dersom du er om bord på rigg og ikke arbeider har du krav på ventetidsbetaling. Arbeider du har du selvfølgelig krav på overtidsbetaling.

- Dersom du ikke er kommet om bord på riggen og er kommet til utreisested (heliport) eller arbeidsgiver har gitt deg beskjed om at du skal være hjemme inntil videre, skal du ha vanlig lønn (du har ikke krav på nattillegg og ulempetillegg).

Har jeg krav på kompensasjon ved båtreise?
Helikoptertransport skal brukes til/fra rigg, derfor er ikke dette beskrevet i tariffavtalen.
IE har i møte med arbeidsgiverorganisasjonene krevd at tiden om bord på båt skal regnes som arbeidstid. MAF tolker da dette som at turen fra rigg til land skal kompenseres med overtidskompensasjon pr. time. Turen fra land til rigg kompenseres med overtidskompensasjon pr. time, bortsett fra den tid du skulle arbeidet om bord.

MAF ber om at alt som er beskrevet ovenfor skrives på timelistene.
Det er kanskje litt uvisst å skrive timeantall på båtreise til land, men bruk ett estimat og kommenter dette i kommentarfeltet (eventuelt rettes dette opp på neste offshoretur).

Her finner du link til IE-info angående vulkansk aske

 

Engine Mechanic
Sist oppdatert: 29.03.2010 | Opprettet: 29.03.2010
The position “Engine Mechanic” has been wrongly paid since first established on the “Maersk Innovator”. All personnel who have held this position will have their wages group changed from C to B. The regulation will be performed with pay back of all personnel involved and of course the personnel in the same position on the “Maersk Inspirer” will be encompassed.

When ”Maersk Innovator” arrived in Norway a position not yet acknowledged by “the Permanent Position Committee” (re Collective Agreement clause 4.1.5). Maersk Drilling Norge as (MDN) determined to grade this position in wage group “C”. For many years the Committee has concluded that MDN has regulated this position in the wrong wage group. The position is supposed to be in group “B”. 

After years of there and back, MDN finally has decided and accepted the decision made by the Committee. This implies that all who hold or have held this particular position will have their wage group regulated from C to B. The decision made by the company will have retrospective effect and of course it will be related to personnel in same position on the “Maersk Inspirer”.

The company will adjust the wages from March 2010 and will pay the outstanding accounts on the next wages, by end of the month of March (April wages). MDN will inform the actual personnel. If anyone claims that MDN has not done calculations correctly, you may feel free to contact your Personnel Coordinator. If you have further questions you may contact MAF.

Engine Mechanic
Sist oppdatert: 28.03.2010 | Opprettet: 28.03.2010
Stillingen ”Engine Mechanic” har vært feil avlønnet siden ”Mærsk Innovator” etablerte denne stillingen. Alle som har innhatt denne stillingen vil få endret lønnsgruppe fra C til B. Endringen gjøres med tilbakevirkende kraft og gjelder selvfølgelig også for personell om bord på ”Mærsk Inspirer”.

Da ”Mærsk Innovator” ankom Norge ble det etablert en stilling som ikke var godkjent av ”det faste stillingsutvalget” (ref. overenskomstens punkt 4.1.5). Maersk Drilling Norge as (MDN) valgte å innplassere denne stillingen i lønnsgruppe ”C”. Utvalget har i mange år konkludert med at MDN har innplassert denne stillingen i feil lønnsgruppe, den skal være i gruppe ”B”.

Etter mange år med mye frem og tilbake, har nå MDN endelig tatt en beslutning og akseptert utvalgets vedtak. Dette innebærer at alle som har eller har innehatt denne stillingen vil få justert lønnsgruppen fra C til B. Dette skal også ha tilbakevirkende kraft og det gjelder selvfølgelig også de som har hatt eller har stillingen om bord på ”Mærsk Inspirer”.

Bedriften vil justere fra mars 2010 og utbetale utestånde ved neste lønning, i slutten av mars måned (april lønnen). MDN vil informere dem dette gjelder. Dersom noen mener at MDN ikke har gjort korrekt utregning, ta gjerne kontakt med personalkoordinatoren din. Dersom du har ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med MAF.

Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 19.01.2010
Bår Inge Pedersen, Roy Stranden, Finn Boserup, Odd Rikard Kollstad, Frank Erik Fosse, Per Holmen Hansen, Tom Eirik Hansen og Ellen Gangenes valgt som nye styremedlemmer. De to sistnevnte er valgt inn som varamedlemmer.

Valgprotokollen ligger vedlagt.

Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 04.02.2010
Frode Larsen er valgt som leder, Jørn B Hansen og Rune Hanssen som nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningssekretær.

Dette ble resultatet av konstitueringen av det nye MAF-styre den 3.februar 2010. Mer info om andre arbeidsoppgaver på hele styret kommer fortløpende.

Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 29.01.2010
Han tiltrer i stillingen i dag, 29.januar. MAF ønsker Jakob lykke til i den nye jobben og ser frem til ett godt og konstruktivt samarbeid.
Sist oppdatert: 15.12.2009 | Opprettet: 15.12.2009
In order to try to stimulate voter participation in the election of officers to the MAF- board the present board of MAF has decided to draw lots amongst the participating electors so that 5 electors, at random, will receive a gift voucher of NOK 1 000,-.

 

Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 16.01.2010
Totalt er det 15 som stevner bedriften for usakelige oppsigelser som ble foretatt høsten 2009. Stevningene ble oversendt Stavanger Tingrett denne uken.

Høsten 2009 varslet Maersk Drilling Norge (MDN) oppsigelser på totalt 25 personer. Etter at drøftelser var gjennomført med hver enkelt ansatt, bestemte MDN seg for å redusere antall oppsigelser til 22.

5 av disse 22 var ikke medlemmer og 2 har akseptert oppsigelsen.

12 har fått retten til stå i stilling og er i full jobb offshore. De 3 siste hadde ikke endt prøvetiden og har dermed ikke fått rett til å stå i stilling. For alle 15 mener MAF at det finnes arbeid i MDN og dermed krevd å få jobbene tilbake. MDN stevnes også med krav om at tapt inntekt skal utbetales for de 3 som ikke har fått retten til å stå i stilling.
MAF mener også at lovnaden fra bedriften om at ingen skulle miste sitt arbeid som følge av nedbemanningen på Inspirer i sommer, ikke er overholdt. Denne lovnaden ble annonsert fra MDN i januar og juni 2009 samt i lokal protokoll med MAF ultimo juni 2009.

Saken forventes berammet tidligst april/mai 2010. Advokat for IE-medlemmene er Advokat (H) Eyvind Mossige samt advokatfullmektig Karianne Rettedal.

Lønnsoppgjøret 2010, onsdag kl 18.35
Sist oppdatert: 26.05.2010 | Opprettet: 26.05.2010
Ikke så mye mer å si enn at det forhandles enda og dette vil pågå ut over kvelden, tror vi…. MAF oppdaterer…
Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 00.15
Sist oppdatert: 27.05.2010 | Opprettet: 27.05.2010
Arbeidsgiverne har bedt oss møte torsdag kl 09.00. Forhandlingene fortsetter altså…

Arbeidsgiverne har kommet med en rekke tilbud som vi har vurdert. Vi har blitt enige om å møtes i morgen tidlig. 

Sist oppdatert: 15.12.2009 | Opprettet: 15.12.2009
Styret i MAF har vedtatt at for å prøve stimulere valgdeltakelsen i forbindelse med MAF-Styrevalg trekkes det ut 5 tilfeldige som hver vil få ett gavekort pålydende NOK 1 000,-.
Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 16.01.2010
In total there are 15 employees who summons the company for an unfair dismissal, which was conducted in autumn 2009. Summons were sent to Stavanger District Court this week.

In the autumn 2009 Maersk Drilling Norge (MDN) gave notice of termination to 25 employees in total. After termination of the individual discussions with each employee, the MDN decided to reduce the number of dismissals to 22.

5 out of these 22 were non-members and 2 have accepted their dismissal.

12 have obtained the right to stand in position and are in full work offshore. The last 3 had not yet finished their trial period and thus had not earned the right to stand in position. For all 15 MAF claims that there is work available in MDN and claimed reinstatement in positions for all. MDN is also summoned on a claim that the loss of income shall be paid for the 3 who do not have the right to stand in position.
MAF are also of the opinion that the promise from the company that no one were supposed to lose their work as a result of the down manning on Inspirer last summer, is not observed. This promise was made public from MDN in January and in June 2009 and in a local minutes with MAF ultimo June 2009.

The case is expected to be listed for hearing in April/May 2010 at earliest. Solicitor for the members of Industri Energi will be Advocate (lawyer with Supreme Court advocacy) Eyvind Mossige and fully qualified solicitor Karianne Rettedal.

Lønnsoppgjøret 2010, onsdag kl 09.15
Sist oppdatert: 26.05.2010 | Opprettet: 26.05.2010
Andre dag i forhandlingene har startet….MAF oppdaterer fortløpende…
Lønnsoppgjøret 2010, tirsdag kl 14.55
Sist oppdatert: 25.05.2010 | Opprettet: 25.05.2010
Da er det pause i forhandlingene frem til i morgen kl 09.00

Kravene er diskutert og arbeidsgiverne ber om pause i forhandlingene frem til i morgen kl 09.00.

MAF oppdaterer fra i morgen tidlig.
Sist oppdatert: 15.12.2009 | Opprettet: 15.12.2009
All members of MAF (Maersk Employees Association) these days will receive material necessary for the ballot. Some has already received the material.

Voting material is sent by mail to your registered home address. Additionally, ballot boxes are supposed to be available on every installation.
As in all kinds of election participation is of utmost importance. So, cast your vote – Good Luck !

Sist oppdatert: 15.12.2009 | Opprettet: 15.12.2009
Alle som er tilsluttet MAF (Maersk Ansattes Forening) har eller vil i disse dager motta stemmemateriell.

Stemmemateriell kommer i posten til din hjemmeadresse. I tillegg skal det være satt opp valgurner på hver enhet.
Som i alle typer valg så er det viktig å avgi din stemme, GODT VALG!

Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 19.01.2010
Keld Hansen, Harald Løvendahl, Jørgen Eriksen, Anders Blom og Stian Slagstad ble vinnere av gavekort på NOK 1 000,-.

Som kjent ble det i forbindelse med MAF-Styrevalg lovet 5 tilfeldige vinnere av gavekort på NOK 1 000,- for medlemmer som hadde stemt. De fem vinnerne vil i løpet av kort tid motta hvert sitt gavekort, gratulerer!

Lønnsoppgjøret 2010, tirsdag kl 12.45
Sist oppdatert: 25.05.2010 | Opprettet: 25.05.2010
Den offisielle åpningen av lønnsoppgjøret er unnagjort. De reelle forhandlingene starter nå. MAF oppdaterer fortløpende…..

Selve forhandlingene foregår i NR`s (Norges Rederiforbund) lokaler i Oslo. Forhandlingene er estimert til å avslutte onsdag/torsdag denne uken.

Kravene som er overlevert NR er mange. Reguleringer i nesten alle punkter i tariffavtalen er fremmet. 

Lønnsoppgjøret 2010
Sist oppdatert: 17.05.2010 | Opprettet: 17.05.2010
Tirsdag den 25.mai kl 13.00 starter lønnsoppgjøret for offshore personell. MAF vil i tradisjon tro oppdatere fortløpende under lønnsforhandlingene som foregår i Oslo.

Selve forhandlingene foregår i NR`s (Norges Rederiforbund) lokaler, like ved Akershus festning, sentralt i Oslo. Det er planlagt at forhandlingene starter kl 13.00 tirsdag 25.mai. Forhandlingene bør være slutt onsdag 26.mai, men det er avsatt ”reservedag” til 27.mai.

Kravene som er overlevert NR er mange. Reguleringer i nesten alle punkter i tariffavtalen er fremmet.

Da er vi tilbake når vi begynner neste tirsdag.

Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)